Dyrektywy europejskie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

advertisement
Dyrektywy europejskie dotyczące bezpieczeństwa i
higieny pracy (BHP w sektorze MSP)”
19 czerwca 2012 r.
Park Naukowo Technologiczny w Gdyni
Al. Zwycięstwa 96/98 (sala lazurowa)
Zakres szkolenia
1. Dyrektywa ramowa 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków
w celu zwiększania bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy i jej
wpływ na odpowiedzialność pracodawców za zapewnienie pracownikom BHP.
2. Dyrektywy szczegółowe Unii Europejskiej z zakresu BHP i sposób ich wdrożenia do
rodzimego porządku prawnego, w tym min. dyrektywy nr:
 89/654 dotycząca minimalnych wymagań bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy,
 89/655 dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy,
 89/656 w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochronnego,
 90/269 w sprawie minimalnych wymaganiach zdrowia i bezpieczeństwa podczas
ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia,
zwłaszcza urazów kręgosłupa pracownika,
 92/58 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia w miejscu pracy,
 92/85 w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu
pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły
i pracownic karmiących piersią.
3.
Zmiany wynikające z dyrektywy 2007/30/WE z 20 czerwca 2007 r.
zmieniającej dyrektywę Rady 89/391/EWG, jej dyrektywy
szczegółowe oraz dyrektywy Rady 83/477/EWG, 91/383/EWG,
92/29/EWG i 94/33/WE w celu uproszczenia i racjonalizacji
sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw i ich wpływ na rodzime regulacje prawne.
Zgłoszenia na bezpłatne szkolenie przyjmujemy telefonicznie pod numer 58 524 50 85 lub
mailem [email protected] do 18 czerwca 2012 r.
Patronat nad szkoleniem objął portal:
Download