ochrona zdrowia a unia europejska

advertisement
POLITYKA ZDROWIA PUBLICZNEGO
UNII EUROPEJSKIEJ
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA
W PROCESIE AKCESJI
DEPARTAMENET INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
MINISTERSTWO ZDROWIA
Warszawa, maj 2003
1
TRAKTAT RZYMSKI
z 25.03.1957r.
Art. 3 ustęp 1 pkt. (p)
... powołujący Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
ustanawia ogólny cel:
„osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony
zdrowia poprzez podnoszenie standardów
życia oraz warunków pracy”
2
TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ
Z MAASTRICHT
z 10.12.1991r.
art. 129
„Wymagania w zakresie ochrony
zdrowia będą stanowiły integralną
część wszystkich obszarów polityki
Wspólnoty.”
3
TRAKTAT AMSTERDAMSKI
z 2.10.1997r.
Wejście w życie 1.05.1999r.
artykuły odnoszące się do ochrony zdrowia:
•Art. 43-48:
Prawo do zakładania przedsiębiorstw
(bejmuje także zawody medyczne)
•Art. 49-50:
Usługi (włącznie z usługami zdrowotnymi)
•Art. 71:
Bezpieczeństwo transportu
•Art. 95:
Ujednolicenie prawa odnoszącego się
m.in. do żywności, tytoniu, farmaceutyków,
urządzeń medycznych, chemikaliów,
kosmetyków, zastosowania biotechnologii
4
TRAKTAT AMSTERDAMSKI
z 2.10.1997r.
Wejście w życie 1.05.1999r.
artykuły odnoszące się do ochrony zdrowia:
•Art. 131-133:
Wspólna polityka handlowa
(np.farmaceutyki, żywność)
•Art. 137:
Zabezpieczenie społeczne i socjalne
pracowników
•Art. 149:
Edukacja i kształcenie zawodowe
(włączając współpracę w dziedzinie zdrowia)
•Art. 158,161:
Spójność ekonomiczna i socjalna
(fundusze strukturalne i kohezyjne)
5
TRAKTAT AMSTERDAMSKI
z 2.10.1997r.
Wejście w życie 1.05.1999r.
artykuły odnoszące się do ochrony zdrowia:
•Art. 163-173:
Badania i rozwój technologii, włączając
obszar zdrowia
• Art. 177:
Rozwój współpracy
• Art. 300-304: Współpraca z krajami trzecimi i
organizacjami międzynarodowymi,
włączając zagadnienia związane ze
zdrowiem (UN, WHO, RE, OECD)
6
TRAKTAT AMSTERDAMSKI
z 2.10.1997r.
Wejście w życie 1.05.1999r.
art. 152, § 1
• Wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego będzie
zapewniony w formułowaniu i wdrażaniu wszystkich
obszarów polityki Wspólnoty i w jej działaniach
• Działania Wspólnoty, uzupełniające politykę państw
członkowskich, będą ukierunkowane na poprawę
zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom i
ograniczanie zagrożeń zdrowotnych
• Wspólnota uzupełni działania państw członkowskich w
zwalczaniu uzależnień lekowych poprzez informację,
edukację i profilaktykę
7
TRAKTAT Z AMSTERDAMU
z 2.10.1997r.
Wejście w życie 1.05.1999r.
art. 152, § 2 i § 3
• Wspólnota będzie zachęcała i wspierała współpracę
krajów członkowskich w dziedzinach wymienionych w
art. 152
• Kraje członkowskie będą koordynowały między sobą
politykę i programy zdrowia publicznego w dziedzinach
wymienionych w § 1
• Wspólnota i kraje członkowskie będą wspierać
współpracę z krajami trzecimi i organizacjami
międzynarodowymi w dziedzinie zdrowia publicznego
8
TRAKTAT Z AMSTERDAMU
z 2.10.1997r.
Wejście w życie 1.05.1999r.
art. 152, § 4 i § 5
• Inicjatywa legislacyjna Rady zmierzająca do
osiągnięcia celów wymienionych w artykule w zakresie:
– jakości i bezpieczeństwa narządów, substancji
pochodzenia ludzkiego, krwi oraz jej pochodnych,
– środków podejmowanych celem ochrony zdrowia
publicznego w obszarach weterynarii i ochrony roślin
– ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego, wyłączając
harmonizację prawa krajów członkowskich
• działania Wspólnoty będą respektowały kompetencje
krajów członkowskich w zakresie organizacji i
dostarczania usług medycznych
9
STRATEGIA
ZDROWIA PUBLICZNEGO
w Unii Europejskiej
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1786/2002 z 23 września 2002 r.
przyjmująca program działań Wspólnoty w obszarze
zdrowia publicznego na lata 2003-2008.
Początek realizacji: 1 stycznia 2003 roku.
10
STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE
Elementy strategii
• Działania związane bezpośrednio ze zdrowiem publicznym
(public health framework):
– nowy program działania
– inne kluczowe elementy struktury zdrowia publicznego
• Realizacja polityki ochrony zdrowia w innych obszarach
polityki unijnej - zintegrowane podejście
11
STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE
Realizacja polityki ochrony zdrowia w innych obszarach polityki unijnej;
mechanizm integrujący:
• uzasadnienie do projektów legislacyjnych nt.
spełniania wymogów zdrowotnych - od 2001 roku
• rozwój kryteriów i metodologii ewaluacji projektów
legislacyjnych pod kątem zgodności z priorytetami
zdrowia publicznego (Health Impact Assessment)
• wzmocnienie wewnętrznego mechanizmu
koordynującego w Komisji Europejskiej
12
STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE
Działania związane bezpośrednio ze zdrowiem publicznym
(public health framework)
• Nowy program działania w zakresie zdrowia
publicznego: 2003 - 2008, 312 mln Euro, nurty:
– poprawa informacji (społeczeństwo, profesjonaliści,
właściwe organy krajowe lub lokalne)
– wzmocnienie zdolności reagowania na zagrożenia
zdrowotne (zakaźne, nie zakaźne, krew, narkotyki, itp.
– wpływ na wskaźniki zdrowotności poprzez promocję
zdrowia i działania zapobiegawcze
13
STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE
Nowy program zdrowia publicznego jako główny instrument
realizacji polityki wspierający:
• legislację
• inicjatywę polityczną
• formułowanie wytycznych i zaleceń
w oparciu o poprawę informacji oraz analizę
wskaźników rozwoju tj:
– status zdrowotny społeczeństwa
– wskaźniki zdrowotności
– systemy ochrony zdrowia
14
STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE
Działania związane bezpośrednio ze zdrowiem publicznym (public
health framework)
Inne kluczowe elementy :
•
•
•
•
SIEĆ NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO
Decyzja Parlamentu i Rady 2119/98 w sprawie wspólnotowej
sieci nadzoru nad chorobami zakaźnymi
Decyzja Komisji 2000/96 w sprawie chorób zakaźnych, które
mają być stopniowo obejmowane przez wspólnotową sieć na
mocy Decyzji Parlamentu i Rady 2119/98
Decyzja Komisji 2000/57 w sprawie systemu szybkiego
ostrzegania i interwencji ds. zapobiegania i kontroli chorób
zakaźnych na mocy Decyzji Parlamentu i Rady 2119/98
Decyzja Komisji 2002/252 w sprawie ustanowienia definicji
przypadków dla raportowania chorób zakaźnych w sieci
wspólnotowej
15
STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE
Działania związane bezpośrednio ze zdrowiem publicznym (public
health framework). Inne kluczowe elementy :
BEZPIECZEŃSTWO KRWI I PRZESZCZEPÓW
• Rekomendacja Rady 98/463 w sprawie dawców krwi i plazmy
oraz badania krwi pobranej
• Projekt Dyrektywy Parlamentu i Rady w sprawie ustanowienia
standardów jakości i bezpieczeństwa gromadzenia, badania,
przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i
składników krwi
• Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie utrzymania wysokiego standardu jakości i
bezpieczeństwa nabywania, badania, przetwarzania,
przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich w
celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia
ludzkiego we Wspólnocie
16
STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE
Działania związane bezpośrednio ze zdrowiem publicznym (public
health framework). Inne kluczowe elementy :
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
• Biała księga bezpieczeństwa żywności (sprawy weterynaryjne i
fitosanitarne, from farm to table)
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 178/2002 z dnia 28.01.2002 ustalające ogólne zasady i
wymagania prawa żywnościowego,
ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa
żywnościowego.
17
STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE
Działania związane bezpośrednio ze zdrowiem publicznym
(public health framework). Inne kluczowe elementy :
• Dyrektywy tytoniowe - Dyrektywy: 89/622/EWG, 90/239/EWG,
98/43/WE, COM(99) 594 of 16.11.99, Dyrektywa 2000/37/UE)
• Zapobieganie narkomanii (EMCDDA- Europejskie Centrum
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii)
• Rekomendacja Rady 99/519 w sprawie ograniczenia narażenia
społeczeństwa na działanie pola elektromagnetycznego (0 HZ 300 GHZ)
18
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA
W PROCESIE AKCESJI
DO UNII EUROPEJSKIEJ
DEPARTAMENET INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
MINISTERSTWO ZDROWIA
Warszawa, maj 2003
19
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
I. Dostosowanie polityki ochrony zdrowia do standardów Unii
Europejskiej
II. Harmonizacja prawa w poszczególnych obszarach acquis
communautaire i jego implementacja
III. Udział w negocjacjach akcesyjnych , wkład do Traktatu
Akcesyjnego
IV. Budowa instytucji, przygotowanie administracyjne do członkostwa
20
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
I. Dostosowanie polityki ochrony zdrowia do standardów UE
Priorytety integracyjne:
• Rozwój technologii informatycznych
• Budowa zdolności szybkiego reagowania na zagrożenia
zdrowotne, przygotowanie do współpracy w ramach CDN
• Wpływ na determinanty zdrowotne poprzez prewencję i promocję
• Rozwój medycyny ratunkowej
• Współudział w budowie instytucji społeczeństwa obywatelskiego
• Uczestnictwo w programach w dziedzinie zdrowia publicznego
21
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
I. Dostosowanie polityki ochrony zdrowia do standardów UE
13.4. Zadanie A DOSTOSOWANIE OCHRONY ZDROWIA
DO STANDARDÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W UE:
- Uczestnictwo w programie zdrowia publicznego
- Rozwój technologii informatycznej
- Rozwój medycznych baz danych
- Wpływ na determinanty zdrowotne poprzez prewencję i promocję
22
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
I. Dostosowanie polityki ochrony zdrowia do standardów UE
13.4. Zadanie B: TRANSPOZYCJA DYREKTYW DOTYCZĄCYCH
WYROBÓW TYTONIOWYCH
13.4. Zadanie C: DOSTOSOWANIE SYSTEMU RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO DO STANDARDÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH W UE
13.4. Zadanie D: WŁĄCZENIE SIĘ DO WSPÓLNOTOWEJ SIECI
NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO I KONTROLI
CHORÓB ZAKAŹNYCH
23
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
II. Harmonizacja prawa z acquis communautaire z elementami ochrony
zdrowia
1. Swobodny przepływ towarów
2. Swobodny przepływ osób
3. Polityka społeczna i zatrudnienie
4. Ochrona konkurencji i konsumenta
5. Swoboda świadczenia usług
6. Ochrona środowiska
7. Rolnictwo
8. Polityka transportowa
9. Unia celna
10. Stosunki zewnętrzne
11. Statystyka
12. Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
RAZEM:
- 250 aktów
24
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
II. Harmonizacja prawa
•SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW
•
•
•
•
•
•
Bezpieczeństwo żywności
Kosmetyki
Substancje Niebezpieczne i Prekursory Narkotyków
Farmaceutyki
Urządzenia Medyczne
Dobra Praktyka Laboratoryjna
25
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
II. Harmonizacja prawa
•SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB

Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych
– zawody medyczne: Lek.med. Lek.stom. Piel. Położna,
Aptekarz -Dyr. 85/432, 85/433/EWG
– lekarz weterynarii
– architekt
– adwokat

Koordynacja systemów zabezpieczania społecznego -
Rozporządzenie 1408/71/EWG w sprawie stosowania systemów
zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na
własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w
obrębie Wspólnoty
26
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
II. Harmonizacja prawa
POLITYKA SPOŁECZNA I ZATRUDNIENIE

BHP
– czynniki szkodliwe (ołów, chlorek winylu, azbest, kancerogeny, czynniki
biologiczne - Dyrektywa 90/679)
– Dyrektywa 92/29/EWG - bezpieczeństwo na statkach z obszaru Polityki
Transportowej

Dyrektywy tytoniowe - (Dyrektywy: 89/622/EWG, 90/239/EWG, 92/41/EWG,
98/43/WE, 2001/37/WE)

Program współpracy w dziedzinie zdrowia publicznego
27
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
II. Harmonizacja prawa
OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTA
– Decyzja 3092/94/WE wprowadzająca program kontroli
wypadków konsumenckich
SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG
– dyrektywy regulujące warunki pełnienia usług handlu i
transportu substancjami niebezpiecznymi
28
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
II. Harmonizacja prawa
STATYSTYKA
– decyzje wprowadzające programy współpracy zawarte w
innych obszarach: „Polityka społeczna i zatrudnienie” oraz
„Ochrona konsumenta i zdrowia”, dotyczące monitorowania
zdrowia oraz rejestrowania wypadków konsumenckich
29
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
II. Harmonizacja prawa
OCHRONA ŚRODOWISKA
– Dyrektywy wodne: 76/160/EWG, 80/778/EWG, 2000/60/WE
– Dyrektywa 91/689/EWG - niebezpieczne substancje, odpady
niebezpieczne– Dyrektywa 98/8/WE, Rozporządzenie 1896/2000/WE - środki
biobójcze
– Dyrektywa 97/43/EURATOM dotycząca ochrony osób przed
promieniowaniem jonizującym stosowanym w celach
medycznych
30
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
II. Harmonizacja prawa
ROLNICTWO
– sprawy fitosanitarne (pozostałości pestycydów w żywności)
– sprawy żywienia zwierząt (maksymalne poziomy
zanieczyszczeń w żywności)
– sprawy weterynaryjne (jakość wody do picia)
31
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
II. Harmonizacja prawa
UNIA
CELNA
• Unia
celna
– Rozporządzenia 3677/90 i 3769/92 - współpraca krajów
członkowskich w zakresie zwalczania nielegalnej produkcji
środków psychotropowych i narkotycznych
– Konwencje Rady Europy, dotyczące współpracy
międzynarodowej w zakresie wymiany odczynników,
substancji leczniczych pochodzenia ludzkiego oraz
bezcłowego, czasowego importu sprzętu medycznego i
laboratoryjnego
32
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
II. Harmonizacja prawa
STOSUNKI ZEWNĘTRZNE
– Rozporządzenie 2046/97 oraz 550/97 regulujące współpracę
krajów członkowskich z krajami trzecimi w zakresie
zwalczania narkomanii oraz epidemii HIV / AIDS
• Sprawiedliwość i Isprawy
wewnętrzne
SPRAWIEDLIWOŚĆ
SPRAWY
WEWNĘTRZNE
– Rozporządzenie Rady 302/93/EWG w sprawie powołania
Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i
Narkomanii (ECMDDA)
33
Zadania Ministra Zdrowia
w procesie integracji
NOWE USTAWY
TYTUŁ USTAWY
l.p.
ROZPORZĄDZENIA
1. o substancjach i preparatach chemicznych
21
2. Prawo Farmaceutyczne
56
3. o wyrobach medycznych
12
4. o produktach biobójczych
5
5. o urzędzie rejestracji produktów leczniczych, wyrobów
3
medycznych i produktów biobójczych
6. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
25
7. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością
3
8. o kosmetykach
6
9. o zwalczaniu chorób zakaźnych i infekcyjnych
34
Zadania Ministra Zdrowia
w procesie integracji
NOWELIZACJE USTAW
TYTUŁ USTAWY
l.p.
ROZPORZĄDZ
1.
o administracji rządowej
2.
o Inspekcji Sanitarnej
3.
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i prod. T.
2
4,5
o zawodzie lekarza / o izbach lekarskich
7
6,7
o zawodach pielęgniarki i położnej / o samorządzie piel.i poł.
3
8.
o izbach aptekarskich
7
9.
Kodeks Pracy
7
10
Kodeks celny
3
11
Prawo atomowe
4
12
o pracy na morskich statkach handlowych i o żegludze
2
14
Prawo wodne / u. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
2
15
o cenach
4
17
o odpadach / o ochronie roślin uprawnych
2
19
o cudzoziemcach / o zasadach wjazdu i pobytu obywateli UE
2
35
Zadania Ministra Zdrowia
w procesie integracji
III. Udział w negocjacjach akcesyjnych. Wkład do Traktatu Akcesyjnego
• Wkład do stanowisk negocjacyjnych
• Udział w uzgodnieniach na poziomie technicznym,
• Opiniowanie „Stanowiska Wspólnego UE”
• Przygotowanie wniosków o okres przejściowy
• Współpraca przy pisaniu Traktatu Akcesyjnego:
– wypełnianie tablic adaptacyjnych
– współudział przy projektach sformułowań Traktatu
– korekta tłumaczenia
36
Zadania Ministra Zdrowia
w procesie integracji
III. Udział w negocjacjach akcesyjnych. Wkład do Traktatu Akcesyjnego
PROBLEMY NEGOCJACYJNE
• Wzajemne uznawanie kwalifikacji - tytuł dentysty, programy
kształcenia pielęgniarek
• Procedura rejestracji leków, GMP, własność intelektualna
• wyroby medyczne bez CE
• koszty implementacji dyrektywy „biologicznej”
• koszty rozliczeń świadczeń w ramach 1408/71
• derogacja na dyrektywę EURATOM
37
Zadania Ministra Zdrowia
w procesie integracji
IV. Budowa instytucji
• Urząd rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i
produktów biobójczych
• Biuro do spraw substancji i preparatów chemicznych
• Biuro rozliczeń międzynarodowych
• Inspektor ds. wypadków konsumenckich
• Biuro kontroli produktów tytoniowych
• Dostosowanie struktur i procedur PIS: sanitarna kontrola
graniczna, nadzór epidemiologiczny, żywność, woda,
38
Zadania Ministra Zdrowia
w procesie integracji
IV. Budowa instytucji
• Punkt kontaktowy dla RASFF
• Krajowe centrum ds. Narkomanii - ECMDDA focal point
• Biuro Zagranicznych Programów Pomocy w ochronie zdrowia punkt kontaktowy dla wspólnotowego programu zdrowia
publicznego oraz do obsługi Phare
• Centrum systemów informacyjnych w ochronie zdrowia włączenie w inicjatywę e-Europe+ e-Polska
39
Zadania Ministra Zdrowia
w procesie integracji
IV. Budowa instytucji
• Przygotowanie systemu koordynacji konsultacji z sekretariatem
i Radą UE
• Przygotowanie kadr do współpracy z komitetami (10) RE oraz
grupami roboczymi RE (100), komitetami eksperckimi KE (?)
• budowa i wzmocnienie służby cywilnej, zapewniającej stałość
reprezentacji RP i interes kraju
40
PROCES LEGISLACYJNY
PROCEDURA KONSULTACJI
KOMISJA EUROPEJSKA
PROPOZYCJA
KOMITET
REGIONÓW
PARLAMENT
EUROPEJSKI
KOMITE SPOŁECZNO
EKONOMICZNY
OPINIA
COREPER
RADA UE
DECYZJA
41
Download