Szczegółowy Zakres Opracowania

advertisement
Szczegółowy Zakres Opracowania
pn. „Opracowanie Planu implementacyjnego nowego Pakietu UE „The Clean Air Policy
Package”, w tym do wynikających z niego nowych regulacji prawnych”
I. Program „Czyste powietrze dla Europy”
Zakres Opracowania będzie obejmował:
1) analiza istniejącego stanu jakości powietrza na obszarze państw członkowskich Unii
Europejskiej (UE), w tym w Polsce;
2) wskazanie niezbędnych do podjęcia, na poziomie UE oraz Polski, działań na rzecz
przestrzegania wymogów w zakresie jakości powietrza (uwzględniających działania
legislacyjne i pozalegislacyjne wynikające z nowej dyrektywy NEC, współpracę
międzynarodową, bilateralną oraz regionalną i lokalną);
3) określenie korzyści dla zdrowia ludzi i środowiska, na poziomie UE oraz Polski,
w perspektywie długoterminowej, w związku z osiągnięciem założonych celów;
4) określenie korzyści w zakresie rozwoju polskiej gospodarki w związku z prowadzeniem działań
określonych w Programie.
II. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych,
zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (NEC)
Zakres Opracowania będzie obejmował:
1) analizę istniejącego stanu prawnego w zakresie obowiązujących krajowych pułapów
emisyjnych określonych dyrektywą 2016/2284/WE;
2) określenie skutków gospodarczych i finansowych dla Polski wynikających z niewdrożenia
wymogów dyrektywy NEC;
3) wskazanie barier gospodarczych, finansowych oraz społecznych w osiągnięciu wymogów
nowej dyrektywy NEC;
4) szczegółowy harmonogram realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych
mających na celu osiągnięcie wymogów określonych w nowej dyrektywie;
5) plan finansowy oraz wskaźniki ilościowe i jakościowe, określający skutki finansowe w podziale
na lata, w odniesieniu do budżetu państwa, gospodarki oraz społeczeństwa;
6) wskazanie organów odpowiedzialnych (resorty, urzędy oraz pozostałe instytucje i podmioty)
za realizację poszczególnych działań;
7) planowany efekt ekologiczny i inne korzyści wynikające z zastosowania proponowanych przez
Komisję Europejską.
Download