nr 1/2013 - Transformacje Prawa Prywatnego

advertisement
Transformacje Prawa Prywatnego
1/2013 ISSN 1641–1609, s. 7-20
Przemysław Gorzko
Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 września 2004 r. w sprawie
Komisja UE vs. Królestwo Hiszpanii, C–70/03 (krytyczna)
Artykuł jest komentarzem do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 września
2004 r. w sprawie Komisja UE vs. Królestwo Hiszpanii. Spór, którego zakończeniem było wydanie tego
wyroku dotyczyły wydania dyrektywy Rady 93/13/EWG. Jej przedmiotem było uregulowanie
postępowania w sprawach nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Głównym zarzutem
była implementacja tej dyrektywy przez Królestwo Hiszpanii, która zawierała w sobie treść mówiącą o
wyłączeniu interpretacji „prokonsumenckiej” z tzw. kontroli abstrakcyjnej klauzul narzuconych,
zawartej w art. 5 zd. 3 dyrektywy 93/13. Rozstrzygnięcie uznało rację Komisji UE twierdząc, że sposób
ujęcia treści dyrektywy w prawie Hiszpańskim obniża jakość ochrony konsumenckiej wymaganej
przez dyrektywę. Autor zastanawia się, czy faktycznie tak jest oraz czy zastosowanie wykładni na
korzyść konsumenta przy incydentalnej kontroli treści klauzul narzuconych jest zasadne i czy
faktycznie wpływa na utrzymanie wymaganego poziomu ochrony konsumenckiej. Dla pełnego
zrozumienia błędów, jakie zdaniem autora popełnił Trybunał przy wydawaniu wyroku autor analizuje
zakres zastosowania dyrektywy oraz definiuje zawarte w niej pojęcia. Zwraca uwagę na niejasną
regulację dotyczącą nietransparentnosci przepisów oraz kontroli ich abuzywności. Autor widzi
również problem w założeniach europejskiego ustawodawcy, zakładających nadużywanie
prokonsumenckiej wykładni nawet tych przepisów, które uznane mogłyby być za abuzywne.
Zauważa, że wyeliminowanie abuzywnych uregulowań przyniosło by większą korzyść konsumentowi
niż niejako sztuczne „naciąganie” ich treści poprzez prokosumencką interpretację. Z dalszą krytyką
spotyka się nieprecyzyjne podejście do stosowania wykładni „przeciwko twórcy warunku umownego”
(contra proferentem), która w połączeniu ze standardową kontrolą abuzywności umów powoduje
niejasność i wewnętrzną niespójność regulacji. Po tym następują rozważania dotyczące miejsca
transparentności w strukturze stosunku z użyciem wzorca. Autor proponuje umiejscowienie
przepisów dotyczących transparentności w zakresie kontroli inkorporacji wzorca, nie zaś jego
abuzywności. Zwraca przy tym uwagę, że nie jest dopuszczalna sytuacja, w której posłużenie się
wykładnią przychylną konsumentowi wyłączałoby obowiązek przeprowadzenia kontroli narzuconych
klauzul pod względem ich uczciwości, do czego niestety może prowadzić kierunek interpretacji
przyjęty przez Trybunał. Negatywnie ocenione zostaje umieszczenie w dyrektywie 93/13 konstrukcji
wykładni contra proferentem wobec istnienia wystarczających mechanizmów kontroli nieuczciwości
klauzul.
Transformacje Prawa Prywatnego
1/2013 ISSN 1641–1609, s. 23-40
Nieves Fenoy Picón
Niewykonanie zobowiązania umownego i środki ochrony wierzyciela na gruncie projektu
nowelizacji hiszpańskiego kodeksu cywilnego z 2009 r.
W artykule omówiona zostaje nowelizacja hiszpańskiego kodeksu cywilnego z 2009 r. w zakresie
niewykonania zobowiązania umownego i środków ochrony wierzyciela. Przywołana zostaje też
dyskusja doktryny dotycząca tych zmian. Reforma kodeksu oparta została na ideach konwencji
wiedeńskiej oraz Zasadach Europejskiego Prawa Umów. Autorka opisuje sposób w jaki unormowana
została instytucja niewykonania zobowiązania. W projekcie odchodzi się od koncepcji, w myśl której
nieważna jest umowa, gdy zobowiązany do wydania przedmiotu świadczenia nie ma możności
dysponowania tymże przedmiotem, co stanowi wyraźną różnicę względem poprzednich przepisów.
Inną nowością jest norma mówiąca o tym, że jeżeli wydany przedmiot bądź wykonana usługa nie
mają przypisywanej im przez dłużnika cechy lub jakości, wówczas zachodzi niewykonanie
zobowiązania. Przepis ten, choć nie został zawarty w kodeksie cywilnym został zatwierdzony w
doktrynie przez Sąd Najwyższy. Następnie autorka przechodzi do omawiania środków ochrony
wierzyciela takich jak żądanie przymusowego wykonania zobowiązania, redukcja świadczenia
niezgodnego z umową bądź rozwiązanie umowy. Hiszpańska nowelizacja uznana zostaje za
implementacje nowych rozwiązań prawa cywilnego, zaznaczony zostaje jednak silny wpływ CISG i
PECL na ustawę.
Transformacje Prawa Prywatnego
1/2013 ISSN 1641–1609
Ewa Rott–Pietrzyk
Systematyka części szczegółowej zobowiązań a miejsce umów o pośrednictwo sensu largo (głos w
dyskusji)
Artykuł jest głosem w dyskusji dotyczącej systematyki części szczegółowej zobowiązań w projekcie
nowego kodeksu cywilnego. Dotyczy kwestii umiejscowienia w systemie umów o pośrednictwo.
Autorka opowiada się za zmianą systematyki przepisów o pośrednictwie sensu largo poprzez
grupowanie umów według cech charakterystycznych. Przywołuje różne sposoby grupowania umów
(model małych części ogólnych oraz model umowy wzorcowej) i przechodzi do ich analizy. Następnie
przechodzi do rozważań dotyczących wzajemnej relacji między umową pośrednictwa sensu largo a
zastępstwa. Autorka zwraca też uwagę na konieczność dokładniejszego określenie cech i zakresu
„pośrednictwa” sensu stricto, które nie zostało zdefiniowane w kodeksie cywilnym. Sformułowana
zostaje propozycja systematyki umów o pośrednictwo, w oparciu o koncepcję Z. Radwańskiego, J.
Pisulińskiego, F. Zolla, M. Pecyny, R. Szostaka wzbogaconą o własne refleksje. W poszukiwaniu
propozycji rozwiązań dla nowego kodeksu cywilnego autorka sięga po projekt Wspólnej Ramy
Odniesienia (DCFR) przywołując systematykę przewidzianą przez ten projekt. Autorka wyraża
przekonanie, że zmiana systematyki części szczegółowej zobowiązań poprzez grupowanie
poszczególnych typów umów pozwoli na uelastycznienie i unowocześnienie całej regulacji.
Transformacje Prawa Prywatnego
1/2013 ISSN 1641–1609
Winfried Tilmann
Ustawa Modelowa dla Własności Intelektualnej — wyniki projektu badawczego GRUR
Artykuł jest podsumowaniem prac projektu badawczego Niemieckiego Stowarzyszenia Ochrony
Własności Intelektualnej i Prawa Autorskiego dotyczących stworzenia ustawy modelowej dla prawa
własności intelektualnej. Projekt niewątpliwie stanowi wkład do lepszego ustawodawstwa ponieważ,
nawet jeśli nie zostanie implementowany od razu, może stanowić zestaw pojęć (toolbox) dla
przyszłych regulacji. Najpierw przytoczone zostają cele jakie miał realizować ten projekt. Jednym z
głównych impulsów okazała się zaproponowana przez prof. H.J. Ahrensa zasada równości za którą
krył się postulat aby w takich samych okolicznościach życiowych oraz przy takim samym celu regulacji
stanów faktycznych doprowadzić do identycznego brzmienia normy prawnej oraz utrzymania go w
drodze wykładni. Właściwym celem projektu było więc kompleksowe ujęcie praw własności
intelektualnej i przybliżenie zależności między nimi, aby ułatwić przyszłym pokoleniom jego
zrozumienie. Autor zwraca uwagę, że inicjatywę można by porównać do amerykańskich
Restatements, to znaczy że powstały zbiór nie miałby stanowić właściwej kodyfikacji, a raczej zbiór
wszystkich przepisów dotyczących danego aspektu, wziętych z różnych gałęzi prawa, w celu lepszego
go zrozumienia i „odnalezienia” w systemie. Zastanawia się też nad wzajemną relacją kodyfikacji
krajowej na takim poziomie ogólności jak wskazany projekt, a prawem unijnym. Przechodząc do
analizy budowy i treści projektu w artykule wskazany zostaje fakt uwzględnienia dwóch ksiąg części
ogólnej w projekcie, z drugą zawierającą ogólne przepisy dotyczące prawa ustrojowego oraz przepisy
proceduralne. Na treść części ogólnej projektu olbrzymi wpływ miała implementacja dyrektywy
2004/48/W, której zasady zostały bezpośrednio wyrażone w projekcie. Autor skupia się na
przybliżeniu kilku innowacyjnych regulacji, m. in poświęconych przeniesieniu praw i udzieleniu
licencji, nie będących jedynie podsumowaniem obecnego stanu prawnego a mających za zadanie
wypełnić luki lub niejasności w prawie niemieckim. Pozytywnej ocenie poddana zostaje przede
wszystkim ostrożność z jaką twórcy projektu podeszli do kwestii reorganizacji i modernizacji
przepisów.
Download