nr 2/2014 - Transformacje Prawa Prywatnego

advertisement
Transformacje Prawa Prywatnego
2/2014 ISSN 1641–1609, s. 5-21
Mateusz Kożuchowicz
Odmowa przyjęcia pełnomocnictwa — uwagi na tle projektu księgi I kodeksu cywilnego
Tematem niniejszej pracy jest proponowana w projekcie księgi I kodeksu cywilnego propozycja
przyznania pełnomocnikowi uprawnienia do odmowy przyjęcia umocowania. Najpierw autor
definiuje ogólnie instytucję pełnomocnictwa jako jednostronną czynność prawną składającą się z co
najmniej jednego oświadczenia woli mocodawcy, którego treścią jest umocowanie pełnomocnika do
dokonywania w imieniu i na rzecz reprezentowanego czynności prawnych lub innych czynności. W
doktrynie, jako istotę pełnomocnictwa uznana zostaje „możność (upoważnienie) bezpośredniego
wywarcia skutków prawnych w sferze prawnej reprezentowanego przez osobę działającą w
charakterze pełnomocnika oraz obowiązek reprezentowanego do respektowania skutków działań
pełnomocnika (jeśli ten ostatni działa w zakresie umocowania).” Jako doniosła pokazana zostaje
również kwestia, czy dla powstania umocowania po stronie pełnomocnika konieczne jest skierowanie
do niego oświadczenia woli mocodawcy. Ważne dla pełnego obrazu regulacji jest również to, że jeżeli
pełnomocnik nie ujawni kontrahentowi faktu reprezentowania interesów innej osoby to skutki tej
czynności zostaną przypisane jemu samemu. Dlatego, dla pełnego wymiaru regulacji zasadne jest
wprowadzenie w projekcie kodeksu możliwości odmowy przyjęcia pełnomocnictwa. W artykule
przedstawiony został stan prawny dotyczący tej kwestii. W myśl nowych regulacji, pełnomocnik, choć
nie musi potwierdzić przyjęcia pełnomocnictwa może odmówić, zgłaszając odmowę do mocodawcy.
Jest to umotywowane ochroną autonomii woli pełnomocnika. Ochrona pełnomocnika powinna
bowiem zakładać nie tylko możliwość odrzucenia przez niego umocowania, ale też chronić go przed
wszelkimi ograniczeniami względem mocodawcy, które nastały po tej odmowie. Należy jednak
zaznaczyć, że skutkiem prawnym przyjęcia umocowania jest wygaśnięcie prawa do odmowy przyjęcia
umocowania. W podsumowaniu autor formułuję tezę, rozważenie przekształcenia modelu
pełnomocnictwa ze stosunku jednostronnego na dwustronny niosłoby ze sobą wiele zalet oraz
odpowiadało intuicjom praktyki.
Transformacje Prawa Prywatnego
2/2014 ISSN 1641–1609, s. 23- 34
Mateusz Królikowski
Regulacja błędu w projekcie I księgi kodeksu cywilnego — uwagi krytyczne
Zawarta w projekcie I księgi kodeksu cywilnego propozycja regulacji błędu poddana zostaje krytycznej
analizie pod kątem ewentualnych koniecznych zmian. Po kolei omówione zostają te instytucje i
przepisy, które nie zostały według autora wystarczająco uwzględnione w projekcie. Pierwszą taką
regulacją jest istotność błędu, której zbyt szerokie unormowanie oraz zbyt subiektywne ujęcie mogą
być zagrożeniem dla bezpieczeństwa obrotu. Jako wadę projektu uznany zostaje brak uregulowania
podstępu w odrębnym artykule, a jedynie uwzględnienie go w ramach przepisów o błędzie.
Powoduje to problemy interpretacyjne oraz niespójność regulacji. Równie niejasno zarysowane są
przepisy określające obowiązek informacyjny na podstawie „wystarczającego poziomu wiedzy do
udzielenia informacji”. Podany w wątpliwość jest również przepisy przyznający roczny termin na
uchylenie się od skutków wadliwego oświadczenia woli od chwili dowiedzenia się o okolicznościach
uzasadniających to uprawnienie. Przepis ten może bowiem zostać nadużyty przez nielojalnie
działającą stronę. Ogólnie projekt kodeksu oceniony zostaje pozytywnie, a zmiany przez niego
wprowadzone jako ciekawe i zmierzające w dobrym kierunku. Krytyczne uwagi służą zaś jedynie
wskazaniu ewentualnych koniecznych poprawek.
Transformacje Prawa Prywatnego
2/2014 ISSN 1641–1609, s. 35-52
Magdalena Olczyk
Sytuacja stron najmu lokalu socjalnego w razie zbycia lokalu osobie trzeciej, niebędącej gminą czy
inną jednostką samorządu terytorialnego
Autorka zmaga się z ważnym i ciekawym problemem sytuacji, gdy lokal socjalny przekazany zostaje
osobie trzeciej, niebędącej gminą czy inną jednostką samorządu terytorialnego na których spoczywa
obowiązek zapewniania i utrzymywania lokali socjalnych. Nie leży bowiem w interesie osoby trzeciej
utrzymywanie takiej niekorzystnej sytuacji. Dla pełnego obrazu najpierw omówione zostaje pojęcie
lokalu socjalnego i przedstawione uprawnienia gminy. Wspomniana zostaje też regulacja opisująca
sytuację stron w razie zbycia najmu w czasie trwania najmu mówiąca, ze nowy właściciel przyjmuje
na siebie uprawnienia poprzedniego, może jednak, wyznaczywszy odpowiedni termin, wypowiedzieć
umowę. Głównym problemem zdaje się być to, czy zgodnie z art. 678 § 1 k.c. nowy nabywca
wstępuje w prawa i obowiązki zbywcy (w tym wypadku gminy) jako wynajmującego tenże lokal. Za
wsparcie tej tezy może posłużyć brak wyraźnego zakazy w artykule 678 § 1 k.c. oraz ochrona
najemcy, który nie ma przecież żadnego wpływu na zmianę właściciela lokalu, dlatego ten musi
zachować zastany przez siebie stan prawny. Inną możliwością jest sytuacja, kiedy to nowy nabywca
pozwala najemcy korzystać z najmu, sam zaś nie wstępuje w tę umowę (tzn. zbywca nadal pozostaje
wynajmującym). Autorka szczegółowo poddaje obie te tezy analizie, po czym przechodzi do
argumentów przeciw postawionej tezie. Model najmu lokalu socjalnego zupełnie nie spełnia
kryteriów chronionej ustawowo swobody umów.
Podjęta zostaje również polemika z uchwałą SN z dnia 23 września 2010 r jakoby niemożliwe było
wstąpienie na podstawie art. 691 § 1 k.c w stosunek najmu lokalu socjalnego. Natomiast stosowanie
art. 678 § 1 k.c. nie zostaje w pełni wyłączone. Autorka proponuje rozwiązanie w którym, w razie
sprzedaży lokalu socjalnego osobie trzeciej niebędącej gmina lub innym organem samorządu,
nabywca staje się wynajmującym lokal, jednak część praw i obowiązków, szczególnie powiązanych z
publicznoprawnymi aspektami wynajmowania lokalu socjalnego, pozostawałoby wciąż przy gminie,
która z kolei najmowałaby lokal od nowego właściciela.
Transformacje Prawa Prywatnego
2/2014 ISSN 1641–1609, s. 53-74
Marta Strojewska
Realizacja uprawnienia ze skargi pauliańskiej w przypadku upadłości likwidacyjnej osoby trzeciej
Celem artykułu jest określenie trybu realizacji skargi pauliańskiej w sytuacji, gdy postępowanie
prowadzone jest wobec osoby trzeciej, która byłaby adresatem skargi pauliańskiej. Autor dąży
również do zbadania zakresu stosowania w tym wypadku art. 527 i n. k.c. oraz art. 236 p.u.n. Zwraca
on uwagę na odmienność rozumienia pojęcia niewypłacalności w myśl przepisów o skardze
pauliańskiej a przepisów prawa upadłościowego. Nie ulega przy tym wątpliwości, że przesłanki
zapewniające wierzycielowi ochronę potrzebne do ogłoszenia niewypłacalności dłużnika w myśl
artykuły 527 i n. k.c. obejmują swoim zakresem podobne przesłanki wynikające z prawa
upadłościowego. Aby znaleźć odpowiedź na badaną kwestię autorka przytacza różne teorie,
funkcjonujące w innych systemach prawnych dotyczące zagadnienia odpowiedzialności osoby
trzeciej. Kluczowe znaczenie ma również kwestia tego, czy upadłość ogłoszona zostaje po czy przed
wystąpieniu przez wierzyciela ze skargą pauliańską. Autorka uznaje w swych rozważaniach skargę
pauliańską za uprawnienie do żądania ukształtowania zobowiązania przez sąd i jako taką kwalifikuje
ją jako rodzaj wierzytelności upadłościowej. Odpowiadając więc na zadane we wstępie pytanie,
autorka formułuje tezę, że właściwym trybem dla realizacji uprawnienia wierzyciela wskazanego
w art. 527 k.c., w przypadku ogłoszenia wobec osoby trzeciej upadłości obejmującej likwidację jej
majątku, jest tryb zgłoszenia wierzytelności. Zakończenie artykułu poświęcone jest praktycznym
aspektom realizacji wierzyciela pauliańskiego wobec osoby trzeciej oraz jego ewentualnego
pierwszeństwa w zaspokojeniu swoich roszczeń. Zaproponowane zostają też ewentualne kierunki w
których podążać powinien ustawodawca w celu poprawienia obecnej regulacji
Transformacje Prawa Prywatnego
2/2014 ISSN 1641–1609, s. 75-108
Agnieszka Hanaczewska
Sprzedaż towarów konsygnowanych z magazynu konsygnacyjnego
Artykuł ma na celu zbadanie sytuacji kiedy to jedna ze stron umowy składu konsygnacyjnego
sprzedaży towarów konsygnowanych z magazynu konsygnacyjnego osobie trzeciej, jak też
nakreślenie sytuacji prawnej osoby trzeciej, oraz określenie sytuacji stron takiej umowy. Autorka
wskazuje na podobieństwa i różnice umowy składu konsygnacyjnego z umową składu, przechowania,
sprzedaży oraz dostawy. Po kolei zanalizowane zostają poszczególne z wyżej wymienionych umów
nazwanych, w celu ustalenia które z ich elementów i w jakim zakresie odnoszą się również do umowy
o składzie konsygnowanym i mogą być w tym wypadku stosowane. W kwestii stosowania w
przypadku umowy o skład konsygnowany przepisów o rękojmi autorka podziela zdanie Z.
Radwańskiego co do możliwości takiego rozwiązania. Rozważa też konsekwencja przyjęcia zasad
rękojmi w wypadku tego typu umów. Wielokrotnie podkreślona i opisana zostaje dobrowolność
pobrania towarów przez konsygnatariusza oraz skutki takiego stanu rzeczy. Autorka uznaje też za
konieczne odróżnienie umowy składu konsygnowanego od umów nazwanych takich jak umowa
przedwstępna czy umowa warunkowa. W dalszej części artykułu omówiona zostaje sytuacja kiedy to
konsygnatariusz lub konsygnant, z naruszeniem umowy składu konsygnacyjnego, zdecydują się
sprzedać towar konsygnowany osobie trzeciej. W przypadku konsygnatariusza, musi on wykazać czy
sprzedaż nastąpiła przed czy po pobraniu towarów z magazynu, od tego zależeć będą bowiem
przesłanki jego odpowiedzialności. Z rozważań autorki wynika również, że konsygnatariusz może
sprzedać towary z magazynu jedynie w interesie konsygnanta (który pozostaje właścicielem, do czasu
pobrania towarów przez konsygnatariusza) na zasadzie przepisów prowadzenia cudzych spraw bez
zlecenia, nawet wtedy jednak, jeżeli uzyskanie zgody konsygnanta nie jest możliwe, powinien co
najmniej powiadomić go o chęci sprzedaży. Konsygnant generalnie uprawniony jest do
rozporządzania swoją własnością, jako że jednak nie jest on w stanie przenieść faktycznego władztwa
na nabywcę, powodowało to będzie wzajemne powstawanie roszczeń między stronami.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards