Wymóg 9

advertisement
Wymóg 9
Zdrowotność roślin
Jednym z najważniejszych sposobów zapobiegania ryzyka zagrożeń dla ludzi, zwierząt
i środowiska jest prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin. Rolnicy stosujący w swoich
gospodarstwach środki ochrony roślin muszą przestrzegać podstawowych przepisów prawnych
określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) oraz
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009
r. dotyczącym wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin i uchylającym dyrektywę Rady
79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.).
Przepisy w zakresie wymogów wzajemnej zgodności odnoszą się do wybranych regulacji w tym
zakresie.
Lista wymogów
Przestrzega się wymagań związanych z właściwym stosowaniem środków ochrony roślin, które
obejmuje stosowanie zasad dobrej praktyki ochrony roślin oraz spełnianie warunków
ustanowionych zgodnie z art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzenia do obrotu środków ochrony
roślin i uchylającym dyrektywę Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009,
str. 1, z późn. zm.) i podanych na etykietach.
W zakresie powyższego wymogu rolnik jest zobowiązany do:
Stosowania wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu.
Stosowania środków ochrony roślin wyłącznie zgodnie z etykietą, w sposób nie zagrażający
zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowiska.
Przechowywania środków ochrony roślin zgodnie z zaleceniami zawartymi na etykiecie.
Prowadzenia ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin.
Zapewnienia, aby osoba wykonująca zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji
rolnej posiadała aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków
ochrony roślin, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony
roślin (Dz. U. poz. 455), lub uprawnień uzyskanych na podstawie art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 tej
ustawy.
Stosowania środków ochrony roślin sprzętem sprawnym technicznie.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards