COMMISSION DIRECTIVE 93/51/EEC

advertisement
DYREKTYWA KOMISJI 93/51/EWG
z dnia 24 czerwca 1993 r.
ustanawiająca zasady przemieszczania niektórych roślin, produktów roślinnych i innych
przedmiotów przez strefę chronioną oraz przemieszczania takich roślin, produktów
roślinnych i innych przedmiotów pochodzących ze strefy chronionej oraz
przemieszczanych w jej obrębie
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
uwzględniając dyrektywę Rady 77/93/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie środków
ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub
produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie1, ostatnio
zmienioną dyrektywą 93/19/EWG2, w szczególności jej art. 6 ust. 7 tiret pierwsze i drugie,
a także mając na uwadze, co następuje:
stosowanie wspólnotowego systemu ochrony zdrowia w odniesieniu do Wspólnoty jako
obszaru bez wewnętrznych granic, obejmuje uznanie „stref chronionych” ustanowionych dla
niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w odniesieniu do jednego lub
większej liczby organizmów szkodliwych;
zgodnie z przepisami dyrektywy 77/93/EWG, z dniem 1 czerwca 1993 r. rośliny, produkty
roślinne i inne przedmioty wymienione w załączniku V część A sekcja II, nie mogą zostać
wprowadzone do określonej strefy chronionej lub nie mogą być tam przemieszczane, chyba
że „paszport” roślin ważny dla tej strefy i urzędowo wydany zgodnie z przepisami art. 10 ust.
1 danej dyrektywy jest dołączony do nich, do ich opakowań lub do pojazdów je
transportujących; przepisów tych nie stosuje się, jeśli spełnione są pewne gwarancje w
odniesieniu do przemieszczania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów przez
strefę chronioną ustanowioną dla danych roślin, produktów roślinnych i innych w odniesieniu
do jednego lub większej liczby organizmów szkodliwych; takie przepisy mogą być spełniane
przez mniej surowe warunki niż te określone w art. 6 ust. 4 danej dyrektywy w odniesieniu do
takich roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z lub
przemieszczanych w ramach takiej strefy chronionej;
w przypadku braku ogólnie akceptowanych gwarancji należy je ustanowić uwzględniając
typowe warunki, zgodnie z którymi odbywa się to wspomniane przemieszczenie, tak aby
zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo zdrowia roślin;
środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. zdrowia
roślin,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
1
2
Dz.U. nr L 26 z 31.01.1977, str. 20.
Dz.U. nr L 96 z 22.04.1993, str. 33.
Artykuł 1
1.
Państwa Członkowskie stanowią, że podczas przemieszczania roślin, produktów
roślinnych i innych przedmiotów określonych w załączniku V część A sekcja II do dyrektywy
77/93/EWG, pochodzących spoza strefy chronionej ustanowionej dla danych roślin,
produktów roślinnych i innych przedmiotów w odniesieniu do jednego lub większej liczby
organizmów szkodliwych zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. h) dyrektywy 77/93/EWG, przez taką
strefę z miejscami przeznaczeniem poza strefą oraz bez ważnego dla takiej strefy „paszportu”
roślin, spełnione są warunki ustanowione w ust. 2.
2.
Następujące warunki muszą być spełnione:
a)
opakowanie lub, w miarę potrzeby, pojazdy transportujące rośliny, produkty roślinne i
inne przedmioty, określone w ust. 1, są czyste i wolne od odpowiednich organizmów
określonych w ust. 1, oraz takiego charakteru, aby zapewnić, że nie istnieje ryzyko
rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych;
b)
niezwłocznie po zapakowaniu, opakowanie lub, w miarę potrzeby, pojazdy
transportujące rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, muszą zostać
zabezpieczone zgodnie z surowszymi normami zdrowia roślin w celu zagwarantowania,
że nie ma żadnego ryzyka rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych w
odpowiedniej strefie chronionej oraz, że tożsamość ich pozostanie bez zmian, a także
aby nie zostały zakwestionowane przez odpowiedzialne urzędowe organy, określone w
dyrektywie 77/93/EWG, oraz że pozostaną zabezpieczone podczas transportu przez
daną strefę chronioną;
c)
roślinom, produktom roślinnym i innym przedmiotom, określonym w ust. 1, towarzyszą
dokumenty zazwyczaj używane do celów handlowych, wskazujące, że dane produkty
pochodzą spoza odpowiedniej strefy chronionej i ich miejsce przeznaczenia leży poza
odpowiednią strefą chronioną.
3.
Jeśli podczas urzędowej kontroli, zorganizowanej na podstawie art. 11 ust. 7 dyrektywy
77/93/EWG i przeprowadzanej w miejscu leżącym w ramach danej strefy, uznaje się, że nie
są spełnione wymagania ustanowione na mocy w art. 1 ust. 2, podejmuje się niezwłocznie
następujące środki urzędowe, jeśli jest to właściwe, i bez uszczerbku dla środków
podejmowanych w przypadku niespełniania przez rośliny, produkty roślinne i inne
przedmioty warunków przewidzianych w dyrektywie 77/93/EWG:
-
plombowanie opakowania,
-
transport, pod urzędową kontrolą, roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów
do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza odpowiednią strefa chronioną.
Artykuł 2
1.
Państwa Członkowskie stanowią, że łagodniejsze warunki stosuje się do tych roślin,
produktów roślinnych i innych przedmiotów wymienionych w załączniku V część A sekcja II
do dyrektywy 77/93/EWG, pochodzących z lub przemieszczanych w ramach strefy
chronionej ustanowionej dla danych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w
odniesieniu do jednego lub większej liczby organizmów szkodliwych.
2.
Do celów ust. 1 mogą być stosowane następujące łagodniejsze warunki:
urzędowe badania określone w art. 6 ust. 4 danej dyrektywy, mogą być spełniane przez
warunki ustanowione w szczegółowych zasadach dotyczących przeprowadzania badań w
dyrektywie Komisji 92/70/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. do celów uznawania stref
chronionych we Wspólnocie3.
Artykuł 3
1.
Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i
administracyjne niezbędne do niniejszej dyrektywy w terminie określonym w art. 3 ust. 1
dyrektywy Rady 91/683/EWG4.
Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy
lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego
odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
2.
Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji przepisy prawa krajowego,
przyjęte w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywę. Komisja poinformuje o tym inne
Państwa Członkowskie.
Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 1993 r.
W imieniu Komisji
René STEICHEN
Członek Komisji
3
4
Dz.U. nr L 250 z 29.08.1992, str. 37.
Dz.U. nr L 376 z 31.12.1991, str. 29.
Download