Wniosek - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

advertisement
Wniosek
o wydanie świadectwa fitosanitarnego/ świadectwa fitosanitarnego dla reeksportu1)
do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w…………………………..
1. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres nadawcy .....................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) nadawcy ...............................................................................
3. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres odbiorcy.......................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy2)
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. Nazwa państwa przeznaczenia ...........................................................................................................
6. Miejsce pochodzenia3) roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów .............................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7. Nazwa i ilość roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów ..........................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
8. Ilość i rodzaj opakowań ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
9. Informacja o znakach rozpoznawczych opakowań…………………………………………………..
…………………………………..........................................................................................................
10. Deklarowany środek transportu ................................................................
11. Deklarowane miejsce wwozu do państwa przeznaczenia ......................................................
.............................................................................................................................................................
12. Nazwy państw przez które towar będzie przewożony tranzytem……………………………………
..............................................................................................................................................................
13. Przeprowadzone zabiegi (oczyszczanie, odkażanie, zaprawianie, fumigacja, suszenie komorowe)
..............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
Załączniki4):
 dokument potwierdzający wykonanie wymienionych zabiegów odkażających- nr załącznika/ów…
 pozwolenie/a importowe – nr załącznika/ów……
 zaświadczenie/a potwierdzające spełnienie wymagań specjalnych w miejscu uprawy lub
wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów – nr załącznika/ów ……
 świadectwo/a fitosanitarne państwa pochodzenia – nr załącznika/ów ……
Oświadczam, że znane mi są skutki odpowiedzialności karnej za wyłudzenie poświadczenia
nieprawdy, przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusz publicznego, wynikające
z art. 272 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)
..............................................
..............................................
(miejscowość, data)
(podpis wnioskodawcy)
1) Niepotrzebne skreślić.
2) Wypełnić jeżeli wnioskodawca nie jest nadawcą.
3) Miejsce pochodzenia oznacza miejsce/miejsca, gdzie towar był uprawiany lub wyprodukowany oraz
państwa przez które był przemieszczany jeżeli był tam potencjalnie narażony na porażenie przez
organizmy regulowane przepisami. Należy podać nazwy wszystkich tych państw ( na podstawie
Standardu ISPM FAO nr 12 (2011)).
4) Zaznaczyć właściwy kwadrat.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards