Zasady wystawiania świadectw fitosanitarnych

advertisement
Zasady postępowania przy składaniu wniosku o wydanie świadectwa
fitosanitarnego
Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty wyprowadzane z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich zaopatruje się w świadectwo
fitosanitarne, jeżeli jest ono wymagane przez państwo, do którego są przeznaczone
lub państwa, przez które są przemieszczane.
Świadectwa fitosanitarne wydaje wojewódzki inspektor właściwy ze względu na
miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania lub miejsce składowania albo miejsce
łączenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.
Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego należy złożyć do właściwej jednostki
organizacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w
terminie umożliwiającym stwierdzenie, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty
spełniają wymagania fitosanitarne państwa trzeciego, do którego są przeznaczone lub
przez które są przemieszczane.
Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego zawiera:
1. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres lub nazwę, siedzibę i adres nadawcy,
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) nadawcy,
3. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
odbiorcy,
4. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
wnioskodawcy, jeśli nie jest on nadawcą,
5. nazwę państwa przeznaczenia,
6. miejsce pochodzenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,
7. oznaczenie nazwy i ilości roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,
8. ilość i rodzaj opakowań,
9. informacje o znakach rozpoznawczych opakowań
10. deklarowany środek transportu,
11. deklarowane miejsce wwozu do państwa przeznaczenia,
12. nazwy państw, przez które towar będzie przewożony tranzytem,
13. informacje o zastosowanych zabiegach odkażających.
Do wniosku należy dołączyć:
- zezwolenie importowe (wraz z tłumaczeniem na na język polski przez tłumacza
przysięgłego), jeżeli jest ono wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny
produkty roślinne lub przedmioty są przeznaczone lub państwa, przez które są one
przemieszczane,
- zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań specjalnych, wydane przez
wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce uprawy lub
wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, jeżeli świadectwo
fitosanitarne wydaje wojewódzki inspektor inny niż właściwy ze względu na miejsce
prowadzenia uprawy lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,
a spełnienia tych wymagań wymaga państwo, do którego przesyłka jest
przeznaczona, lub państwa przez które jest przemieszczana,
- dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zabiegów odkażających, jeśli są one
wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne i przedmioty
są przeznaczone lub państwa, przez które są one przemieszczane,
- świadectwo fitosanitarne państwa pochodzenia w przypadku reeksportu.
Świadectwo fitosanitarne jest ważne 14 dni od daty jego wystawienia. Wydanie
świadectwa fitosanitarnego, podlega opłacie skarbowej w wysokości 20,00 zł na
adres i numer rachunku bankowego: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek
Staromiejski 6-7, 07114011370000244444001033 lub gotówką w kasie Urzędu
Miejskiego.
Download