Wymagania odnośnie świadectw fitosanitarnych

advertisement
MIĘDZYNARODOWY STANDARD
ODNOŚNIE ŚRODKÓW FITOSANITARNYCH FAO
ISPM 12
WYTYCZNE DOTYCZĄCE
ŚWIADECTW FITOSANITARNYCH
Sekretariat Międzynarodowej konwencji Ochrony Roślin
FAO
Rzym, 2001
1
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚWIADECTW FITOSANITARNYCH
1. Uwagi ogólne
Artykuł V 2a znowelizowanego tekstu Międzynarodowej Konwencji Ochrony
Roślin (IPPC) stanowi, że: „Inspekcje oraz inne związane z nimi czynności
zmierzające do wydania świadectwa fitosanitarnego przeprowadzane są
wyłącznie przez, lub za zgodą, urzędowej służby ochrony roślin. Wydanie
świadectwa fitosanitarnego może być dokonane jedynie przez urzędową osobę,
która jest odpowiednio wykwalifikowana oraz posiada zezwolenie urzędowej
służby ochrony roślin na działanie w jej imieniu oraz pod jej kontrolą, przy
odpowiednim stanie wiedzy i informacji, ażeby władze państwa, na teren
którego są wprowadzane (importującego), mogły bez zastrzeżeń zaakceptować
świadectwo
fitosanitarne
jako
wiążący/urzędowy
dokument.”
(patrz:
Międzynarodowy Standard Odnośnie Środków Fitosanitarnych Nr 7, System
certyfikacji eksportowej).
Artykuł V 3 IPPC stanowi, że: „Każde państwo-sygnatariusz Międzynarodowej
Konwencji Ochrony Roślin (IPPC) podejmuje się wymagać ażeby przesyłki roślin
lub produktów pochodzenia roślinnego lub innych artykułów wymienionych
w przepisach, importowanych na terytorium danego państwa, były zaopatrzone
w świadectwa fitosanitarne zgodne z modelem określonym w załączniku do
Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin. Jakiekolwiek wymagania
dotyczące dodatkowych deklaracji muszą być technicznie uzasadnione.”
Zgodnie z interpretacją przyjętą w czasie opracowywania nowego
znowelizowanego tekstu Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC),
pojęcie „urzędowa osoba, która jest odpowiednio wykwalifikowana oraz posiada
zezwolenie urzędowej służby ochrony roślin na działanie w jej imieniu” oznacza
inspektorów z urzędowej służby ochrony roślin. „Urzędowy” oznacza w tym
kontekście osobę zatrudnioną przez rząd, a nie przez prywatne
przedsiębiorstwo. Określenie „oznacza inspektorów z urzędowej służby ochrony
roślin” stanowi, że inspektor może, ale nie musi, być bezpośrednio zatrudniony
przez urzędową służbę ochrony roślin.
1.1
Cel wydawania świadectwa fitosanitarnego
Świadectwo fitosanitarne wydawane jest w celu potwierdzenia, że przesyłka
roślin, produktów roślinnych lub innych regulowanych przepisami
przedmiotów, spełnia określone importowe wymagania fitosanitarne oraz ma
2
wobec
niej
zastosowanie
odpowiednie
zaświadczenie
potwierdzające.
Świadectwo fitosanitarne może zostać wydawane wyłącznie w tym celu.
Model świadectwa zawiera standardowe zestawienie zwrotów i formatu, które
powinny zostać uwzględnione przy przygotowywaniu urzędowych świadectw
fitosanitarnych. Zastosowanie takich zwrotów i formatów jest niezbędne, celem
zapewnienia ważności takiego dokumentu oraz jego łatwego rozpoznawania,
a także zagwarantowania, że zawarte są w nim odpowiednie informacje.
Państwa importujące powinny wymagać świadectwa fitosanitarnego jedynie dla
regulowanych artykułów. Dotyczy to takich towarów jak: rośliny, cebule, bulwy,
nasiona przeznaczone do rozmnażania, owoce i warzywa, kwiaty cięte i gałęzie,
ziarno oraz podłoża uprawowe. Świadectwo fitosanitarne może być również
użyte dla pewnych produktów roślinnych, które zostały przetworzone
w przypadku, gdy te produkty ze względu na swoją naturę lub z uwagi na
proces przetwarzania, mogą potencjalnie przenosić regulowane organizmy
(np. drewno, bawełna). Świadectwo fitosanitarne może być również wymagane
wobec innych regulowanych artykułów w przypadkach, gdy środki fitosanitarne
są technicznie uzasadnione (np. puste opakowania, środki transportu oraz
organizmy).
Państwa importujące nie powinny wymagać świadectw fitosanitarnych dla
produktów roślinnych, które zostały przetworzone w taki sposób, że nie są już
zdolne do przenoszenia regulowanych organizmów lub dla innych artykułów,
które nie wymagają zastosowania środków fitosanitarnych.
W przypadku powstania rozbieżności odnośnie uzasadnienia, co do wymagania
świadectwa, urzędowe służby ochrony roślin powinny ustalić tę kwestię na
drodze rozmów dwustronnych. Przy wprowadzaniu zmian odnośnie wymagań,
co do świadectw fitosanitarnych, powinny zostać uwzględnione zasady
przejrzystości oraz braku dyskryminacji.
1.2
Sposób wydawania
Świadectwo fitosanitarne stanowi oryginalny dokument lub, w wyjątkowych
okolicznościach, poświadczona kopia (uwierzytelnionym odpisem) wydana przez
urzędową służbę ochrony roślin, towarzyszący przesyłce oraz jest przedstawiany
właściwym urzędnikom w chwili przybycia do państwa importującego.
Alternatywne elektroniczne świadectwo może zostać użyte pod warunkiem, że:
-
sposób wydania oraz poziom bezpieczeństwa jest akceptowany przez
państwo importujące,
-
zawarte w nim informacje są zgodne z odpowiednim modelem,
3
-
cel, jaki mają spełniać świadectwa zgodny z Międzynarodową Konwencją
Ochrony Roślin (IPPC), zostaje zachowany,
-
służba wydająca świadectwa jest łatwa do identyfikacji.
1.3
Załączniki
Dołączanie urzędowych załączników do świadectwa fitosanitarnego powinno być
ograniczone do przypadków, kiedy ilość informacji wymagana na świadectwie
przekracza ilość miejsca dostępnego na świadectwie (patrz też punkt 2).
Wszystkie załączniki zawierające informacje fitosanitarne powinny zawierać
numer świadectwa oraz datę, a także powinny być podpisane i ostemplowane
w taki sam sposób jak świadectwo. W odpowiednim punkcie na świadectwie
powinna zostać umieszczona informacja o tym, że tekst został umieszczony
w załączniku. Nie powinno zamieszczać się w załączniku informacji, które
mieszczą się w danej rubryce.
1.3.1 Nieakceptowane świadectwa
Państwa importujące nie powinny akceptować świadectw, które uznają za
nieprawidłowe lub sfałszowane. Organ wydający świadectwa powinien zostać
powiadomiony o nie zaakceptowanych lub podejrzanych dokumentach tak
szybko, jak to możliwe (patrz Międzynarodowy Standard Odnośnie Środków
Fitosanitarnych Nr 13 - Wytyczne odnośnie notyfikowania nie spełniania oraz
podjętych działaniach). Służba ochrony roślin państwa eksportującego wydająca
świadectwo powinna podjąć działania korygujące, jeśli jest to konieczne, oraz
utrzymywać systemy nadzoru celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapewnić
wysoki poziom zaufania.
1.4.1.
Nieprawidłowe świadectwa fitosanitarne
Powody nieakceptowania/nieuznawania świadectw lub przypadki, w których
można żądać dodatkowych wyjaśnień/informacji:
-
świadectwo jest nieczytelne,
-
świadectwo jest niekompletne,
-
okres ważności świadectwa minął lub nie został dotrzymany,
-
świadectwo zawiera nieautoryzowane poprawki lub skreślenia/wykreślenia,
-
świadectwo zawiera sprzeczne lub niespójne informacje,
-
w świadectwie użyte zostały niespójne sformułowania lub niezgodne z
załączonym modelem świadectwa,
4
-
świadectwo zostało wystawione na produkty wobec których istnieje zakaz
importu,
-
jako świadectwo została przedstawiona jego nie potwierdzona kopia.
1.4.2.
Sfałszowane świadectwa
Za sfałszowane można uznać świadectwa, jeżeli:
-
świadectwo nie zostało wydane przez urzędową służbę ochrony roślin,
-
świadectwo wydano na formularzu nie autoryzowanym przez urzędową
służbę ochrony roślin,
-
świadectwo zostało wydane przez osoby lub organizacje lub inne podmioty,
które nie zostały upoważnione do tego przez urzędową służbę ochrony
roślin,
-
świadectwo zawiera fałszywe lub mylące informacje.
1.5
Wymagania stawiane przez państwa importujące odnośnie
przygotowania i wydawania świadectw fitosanitarnych
Państwa importujące często określają wymagania odnośnie przygotowania
i wydawania świadectw. Zwykle wymagania takie odnoszą się do:
-
języka (państwa mogą wymagać, ażeby świadectwa były wypełnione
w określonym języku lub w jednym z listy określonych języków, państwa są
zachęcane do używania jednego z oficjalnych języków FAO),
-
okres ważności (państwa mogą określać okres następujący po dokonaniu
inspekcji, dokonaniu zabiegu, opuszczeniu przez przesyłkę kraju
pochodzenia, w czasie którego świadectwo może być wydane; oraz okres
ważności świadectw),
-
sposób wypełnienia (państwa mogą wymagać wypełniania świadectw
poprzez druk lub przy pomocy pisanych drukowanych czytelnych liter),
-
jednostki (państwa mogą wymagać ażeby opis towaru oraz deklarowane
ilości określone były w danych jednostkach).
2. Specyficzne zasady i wytyczne odnośnie przygotowania i wydania
świadectw fitosanitarnych
Świadectwa fitosanitarne i świadectwa fitosanitarne dla reeksportu powinny
zawierać wyłącznie informacje związane ze sprawami fitosanitarnymi. Nie
powinny zawierać informacji odnośnie faktu, iż wymagania zostały spełnione
oraz informacji odnoszących się do spraw związanych ze zdrowiem zwierząt lub
5
ludzi, pozostałości pestycydów lub radioaktywności lub informacji handlowych
jak listy polecające (akredytywy).
Celem ułatwienia znalezienia powiązania pomiędzy świadectwem fitosanitarnym
a dokumentami
niezwiązanymi
z
zagadnieniami
fitosanitarnymi
(takimi jak np. listy polecające (akredytywy), świadectwa CITES, listy
przewozowe (załadunkowe), do świadectwa może zostać dołączona
notatka/kartka/informacja
wskazująca
na
powiązanie
świadectwa
z dokumentami poprzez wskazanie kodów identyfikacyjnych, symboli lub
numerów zawartych na tych dokumentach. Taką notatkę dołącza się jedynie
w uzasadnionych przypadkach i nie powinna być ona uważana za urzędową
część świadectwa fitosanitarnego.
Wszystkie składniki świadectwa fitosanitarnego i świadectwa fitosanitarnego dla
reeksportu powinny zostać wypełnione. Jeśli w danym punkcie informacja nie
jest wprowadzana, powinien zostać tam umieszczony wyraz „none” (brak) lub
puste rubryki powinny zostać wykreskowane celem uniknięcia fałszowania
dokumentów.
2.1
Wymagania odnośnie wypełniania świadectwa fitosanitarnego
Świadectwo fitosanitarne zawiera następujące komponenty:
Numer (Nr) Oznacza
indentyfikacyjny
numer
danego
świadectwa
fitosanitarnego, który powinien być niepowtarzalnym numerem seryjnym
związanym z systemem identyfikacyjnym świadectw, pozwalającym ustalić
pochodzenie świadectwa, przeprowadzanie kontroli oraz pozwalającym na
właściwe katalogowanie dokumentów.
Organizacja Ochrony Roślin Ten komponent powinien być uzupełniony
o nazwę urzędowej organizacji oraz nazwę państwa wydającego świadectwo.
Może zostać tu umieszczona nazwa urzędowej służby ochrony roślin, jeżeli nie
jest częścią składową świadectwa drukowaną automatycznie.
do Organizacji Ochrony Roślin
W
tym
miejscu
powinna
zostać
umieszczona nazwa państwa importującego. W przypadku, gdy przepisy
państwa tranzytowego wymagają obecności świadectwa fitosanitarnego, nazwy
obu państw, importującego i tranzytu mogą być umieszczone w tym miejscu.
W takim przypadku należy zwrócić uwagę, czy wymagania obu tych państw
zostały spełnione i odpowiednio wskazane. W przypadkach, gdy przesyłka jest
importowana, a następnie re-eksportowana do innego państwa, nazwy obu
państw importujących mogą zostać tu umieszczone, pod warunkiem spełnienia
wymagań obu państw.
6
Sekcja I.
Opis przesyłki
Nazwa/Imię i nazwisko oraz adres eksportera
Informacja tu zawarta
wskazuje źródło przesyłki celem ułatwienia śledzenia pochodzenia przesyłki
oraz przeprowadzania kontroli przez służbę ochrony roślin państwa
eksportującego. Nazwa i adres powinien być zlokalizowany na trenie państwa
eksportującego. W przypadku, gdy eksporterem jest międzynarodowa firma
z siedzibą poza granicami państwa eksportującego, w tym miejscu należy
umieścić nazwę i adres lokalnego agenta eksportera lub spedytora/firmy
wysyłającej/załadowcy/nadawcy.
Nazwa/Imię i nazwisko oraz adres odbiorcy Należy w tym miejscu wpisać
nazwę i adres odbiorcy, które należy określić w taki sposób, ażeby służba
ochrony roślin państwa importującego mogła zidentyfikować odbiorcę przesyłki.
Państwo importujące może wprowadzić wymaganie ażeby adres odbiorcy był
zlokalizowany na terenie państwa importującego.
Liczba i rodzaj opakowań
Informacje powinny zostać określone w taki
sposób ażeby służba ochrony roślin państwa importującego mogła
zidentyfikować przesyłkę oraz jej części składowe oraz sprawdzić ich wielkość,
jeśli jest to konieczne. Cennym elementem informacji są numery
kontenerów/opakowań lub numery wagonów, jeśli taka informacja jest
dostępna.
Cechy towaru
Cechy towaru mogą zostać umieszczone w tym punkcie lub
na załączniku potwierdzonym podpisem i pieczęcią. Wyróżniające cechy na
workach, torbach, kartonach lub innych opakowaniach mogą zostać
umieszczone w tym miejscu, pod warunkiem, że są pomocne w identyfikacji
przesyłki. Jeśli żadne informacje nie są umieszczane w tym miejscu to należy
wpisać słowo „none” (brak) lub wykreskować tę pozycję celem uniknięcia
fałszerstw.
Miejsce pochodzenia Miejsce pochodzenia oznacza miejsce lub miejsca, gdzie
przesyłka nabyła swój fitosanitarny status, tzn. takie, gdzie mogła zostać
ewentualnie narażona na ryzyko porażenia organizmami szkodliwymi. Jeśli
przesyłka jest przechowywana lub przemieszczana, jej fitosanitarny status może
zmieniać się na przestrzeni czasu, z uwagi na swoją nową lokalizację/miejsce
pobytu. W takich przypadkach nowa lokalizacja może zostać uznana za miejsce
pochodzeniach. W przypadkach, gdy ryzyko porażenia mogło wystąpić w więcej
niż jednym miejscu, służba ochrony roślin powinna przy wyborze miejsca lub
miejsc pochodzenia zdecydować, które z tych miejsc miało największy wpływ na
jej fitosanitarny status. Każde miejsce, które miało wpływ na status przesyłki
powinno zostać wpisane. W wyjątkowych przypadkach, takich jak mieszanki
7
partii nasion pochodzących z więcej niż jednego kraju, wymagane jest
wskazanie wszystkich ewentualnych miejsc pochodzenia.
Państwa mogą wprowadzić wymaganie, ażeby zostały wskazane, z podaniem
odpowiednich szczegółów, „obszary wolne od organizmu” („pest free area”),
„miejsca produkcji wolne od organizmu” („pest free place of production”) lub
„miejsca/punkty/lokalizacje, w których odbywa się produkcja wolne od
organizmu” („pest free production site”). W takich przypadkach powinno zostać
wskazane, co najmniej państwo pochodzenia.
Deklarowany środek transportu Określenia takie jak; morski (sea),
powietrzny (air), drogowy (road), pocztowy (mail), kolejowy (rail) lub pasażerski
(passenger) powinny zostać użyte. Nazwa statku i numer rejsu lub numer lotu
powinien zostać umieszczony, o ile jest on znany.
Deklarowane miejsce wwozu W tym miejscu powinno zostać wskazane
pierwsze miejsce w państwie ostatecznego przeznaczenia, do którego przybywa
przesyłka, lub jeśli nie jest ono znane nazwa państwa. Jeśli w rubryce „do
Organizacji Ochrony Roślin ...” zostało wpisane więcej niż jedno państwo,
punkt wwozu pierwszego państwa importującego powinien zostać wpisany.
W przypadku jeśli przesyłka jedynie przejeżdża tranzytem przez dane państwo,
powinien zostać wpisany jedynie punkt wwozu państwa ostatecznego
przeznaczenia. Jeśli państwo tranzytu zostało również wpisane w rubryce „do
Organizacji Ochrony Roślin ...” mogą zostać tu umieszczone zarówno miejsce
wwozu w państwie tranzytu oraz państwie ostatecznego przeznaczenia
(np. punkt A przez punkt B).
Nazwa produktu roślinnego lub przedmiotu oraz deklarowana ilość
Informacja wpisywana w tym miejscu powinna odpowiednio opisywać towar
(tzn. określić rodzaj towaru, np. owoce, rośliny do sadzenia, itp.) oraz ilość
wyrażoną jak najdokładniej, celem ułatwienia inspektorom państwa
importującego skontrolowania zawartości przesyłki. Międzynarodowe kody
(np. kody celne) mogą zostać użyte celem ułatwienia identyfikacji.
Międzynarodowo uznane jednostki i terminy powinny zostać użyte,
w przypadku, gdy jest to konieczne/odpowiednie. Różne wymagania
fitosanitarne mogą mieć zastosowanie odnośnie różnego przeznaczenia
produktu (np. konsumpcja w odróżnieniu do rozmnażania) lub stanu produktu
(np. świeże w odróżnieniu do suszonych); przeznaczenie i stan produktu
powinny zostać określone. Informacje nie powinny odnosić się do nazw
handlowych, rozmiarów lub innych handlowych określeń.
8
Botaniczna nazwa rośliny Informacja zamieszczana w tym miejscu powinna
identyfikować rośliny i produkty roślinne przy użyciu akceptowanych nazw
naukowych, co najmniej do poziomu rodzaju, a najlepiej do poziomu gatunku.
W przypadku produktów o złożonej naturze, jak np. pasze, podawanie nazwy
botanicznej nie jest uzasadnione/możliwe. W takich przypadkach, służby
ochrony roślin powinny na drodze dwustronnego porozumienia ustalić
odpowiednią nazwę potoczną dla danego towaru lub ustalić używanie słów „ Nie
dotyczy” („Not applicable lub N/A).
Oświadczenie potwierdzające
Zaświadcza się, że wyżej wymienione
rośliny, produkty roślinne lub przedmioty zostały poddane kontroli lub
badaniom laboratoryjnym zgodnie z odpowiednimi procedurami oraz są
uważane za wolne od organizmów kwarantannowych określonych przez
państwo, do którego są wprowadzane oraz odpowiadają obowiązującym
przepisom fitosanitarnym tego państwa, w tym także tych dotyczących
regulowanych organizmów nie kwarantannowych.
... są również praktycznie wolne od innych organizmów nie kwarantannowych.
(umieszczanie tego zdania nie jest obowiązkowe)
W przypadkach, gdy istnieją fitosanitarne wymagania importowe lub określona
jest lista organizmów kwarantannowych, świadectwo potwierdza spełnienie
przepisów i wymagań państwa importującego.
W przypadkach, gdy wymagania takie ani listy kwarantannowe nie istnieją,
państwo eksportujące poprzez wydanie świadectwa fitosanitarnego może
stanowić potwierdzać wolność przesyłki od organizmów uznanych/zakładanych
za ewentualnie regulowane.
Państwa eksportujące mogą lub nie umieścić ostatnie zdanie nt. wolności od
organizmów nie kwarantannowych.
„... odpowiednie procedury...” odnoszą się do procedur stosowanych przez
urzędową służbę ochrony roślin lub osoby przez nią upoważnione do
wydawania świadectw. Takie procedury powinny być zgodne z normami
Międzynarodowych Standardów Odnośnie Środków Fitosanitarnych, jeśli ma to
zastosowanie. W przypadkach, gdy normy Międzynarodowych Standardów
Odnośnie Środków Fitosanitarnych nie istnieją lub nie mają zastosowania,
procedury takie mogą zostać określone przez urzędowa służbę ochrony roślin
państwa importującego.
„... są uważane za wolne od organizmów kwarantannowych...” odnosi się do
wolności od organizmów w takiej liczbie i ilości, która możne zostać wykryta
przy zastosowaniu procedur fitosanitarnych. To określenie nie powinno
9
oznaczać bezwzględnej całkowitej wolności, ale raczej powinno oznaczać
przekonanie, że organizmów takich nie ma w przesyłce opierając się na
wynikach procedur użytych do ich wykrycia lub eliminacji. Należy podkreślić, że
procedury fitosanitarne obarczone sa pewnym błędem, istnieje pewne
prawdopodobieństwo, że organizmy nie zostaną wykryte/stwierdzone lub
wyeliminowane. Taka niepewność i prawdopodobieństwo powinny zostać wzięte
pod uwagę przy określaniu/wymienianiu/ustalaniu odpowiednich procedur.
„... fitosanitarne wymagania..” stanowią urzędowo określone warunki, które
muszą być spełnione celem zapobieżenia wprowadzeniu lub rozprzestrzenieniu
organizmów. Wymagania fitosanitarne powinny zostać z góry określone prze
urzędową służbę ochrony roślin państwa importującego i zapisane
w przepisach, regulacjach lub w inny sposób (np. w zezwoleniach importowych
i dwustronnych porozumieniach).
„...państwo do którego są wprowadzane...” odnosi się do państw, których
władze ratyfikowały Międzynarodową Konwencję Ochrony Roślin (IPPC) w tym
do członków Komisji ds. Środków Fitosanitarnych do czasu wejścia w życie
nowelizacji Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC) z 1997 r.
Sekcja II.
Dodatkowa deklaracja Dodatkowa deklaracja powinna składać się wyłącznie
z informacji
wymaganych
przez
państwo
importujące,
a
nie
potwierdzono/umieszczone na świadectwie w innym miejscu. Dodatkowe
deklaracje powinny być zwięzłe i krótkie. Tekst dodatkowych deklaracji może
zostać określony w np. wymaganiach fitosanitarnych, zezwoleniach
importowych lub dwustronnych porozumieniach. Przeprowadzone zabiegi
powinny być umieszczone w Sekcji III.
Sekcja III.
Zabiegi oczyszczania lub odkażania
W tym miejscu należy wpisywać tylko
te zabiegi, które są akceptowane przez państwo importujące oraz zostały
przeprowadzone w państwie eksportującym lub tranzytowym, celem spełnienia
wymagań fitosanitarnych państwa importującego. Zabiegi takie mogą oznaczać
zabiegi zaprawiania nasion oraz zabiegi tłumienia kiełkowania.
Pieczęć urzędowa
Pieczęć urzędowa oznacza urzędową plombę, stempel
lub znak identyfikacyjny służby ochrony roślin wystawiającej świadectwo. Może
ona być nadrukowywana na świadectwie lub zamieszczana na świadectwie po
wypełnieniu całego świadectwa. Należy zwrócić uwagę, ażeby pieczęć została
umieszczona w taki sposób, ażeby inne ważne informacje pozostały czytelne.
10
Nazwisko i podpis osoby upoważnionej oraz data Nazwisko osoby oraz data
powinny być wydrukowane lub naniesione ręcznie czytelnymi drukowanymi
literami (tam, gdzie dotyczy). Skróty mogą zostać zastosowane jedynie
w stosunku do miesięcy, ażeby miesiąc, dzień i rok można było prawidłowo
odczytać.
Aczkolwiek część świadectwa może być wypełniona wcześniej, data powinna
odpowiadać dacie złożenia na nim podpisu. Świadectwa nie powinny być
datowane wstecznie lub na przód, lub wydane po wysłaniu towaru chyba, że
dwustronne porozumienia stanowią inaczej. Urzędowa służba ochrony roślin
państwa eksportującego powinna być w stanie dokonać weryfikacji
autentyczności podpisów osób upoważnionych, w razie zaistnienia takiej
potrzeby.
Oświadczenie odnośnie odpowiedzialności finansowej
Umieszczenie
takiego oświadczenia na świadectwie fitosanitarnym nie jest obowiązkowe.
3. Określone zasady i wytyczne odnośnie przygotowania i wydania
świadectwa fitosanitarnego dla reeksportu
Składniki świadectwa fitosanitarnego dla reeksportu jest taka sama jak dla
eksportu (patrz Sekcja 2.1), za wyjątkiem sekcji odnośnie przedmiotu
zaświadczania. W tej sekcji urzędowa służba roślin państwa eksportującego
wskazuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki, czy przesyłce towarzyszy
oryginalne świadectwo fitosanitarne czy jego uwierzytelniony odpis, czy
przesyłka została przepakowana czy nie, czy znajduje się w oryginalnych
opakowaniach czy nowych i czy przeprowadzono dodatkową kontrolę.
Międzynarodowy Standard Odnośnie Środków Fitosanitarnych Nr 7 (System
certyfikacji
eksportowej)
stanowi
wytyczne
odnośnie
ewentualnego
przeprowadzenia dodatkowej kontroli.
Jeśli przesyłka jest dzielona i powstałe części są eksportowane oddzielnie, wtedy
muszą im towarzyszyć świadectwa fitosanitarne dla reeksportu oraz
uwierzytelnione odpisy oryginalnego świadectwa fitosanitarnego.
3.1
Warunki wystawiania świadectwa fitosanitarnego dla reeksportu
W przypadkach, gdy przesyłka jest importowana na teren danego państwa,
a następnie eksportowana do innego, urzędowa służba ochrony roślin powinna
wydać świadectwo fitosanitarne dla reeksportu. Świadectwo eksportowe
powinno zostać wydane dla zaimportowanej przesyłki jedynie pod warunkiem,
że istnieje pewność, że wymagania państwa importującego zostały spełnione.
11
Świadectwo dla reeksportu może zostać wydane w przypadkach, gdy przesyłka
była przechowywana, dzielona, łączona z innymi lub przepakowana, pod
warunkiem, że nie była narażona na porażenie organizmami. Oryginalne
świadectwo fitosanitarne lub jego uwierzytelniony odpis powinny również
towarzyszyć przesyłce.
3.2
Warunki wystawiania świadectwa fitosanitarnego dla zaimportowanej
przesyłki
Jeżeli przesyłka została narażona na porażenie organizmami lub straciła swoją
integralność lub tożsamość, lub została przetworzona celem zmienienia swojej
natury, urzędowa służba ochrony roślin powinna wystawić świadectwo
fitosanitarne, a nie świadectwo fitosanitarne dla reeksportu. Jednakże państwo
pochodzenia powinno nadal zostać wskazane na świadectwie fitosanitarnym.
Urzędowa służba ochrony roślin musi mieć pewność, że wymagania państwa
importującego zostały spełnione.
Jeżeli rośliny zawarte w przesyłce rosły przez określony okres czasu (zależny od
specyfiki danego towaru, ale zwykle za taki okres uważa się co najmniej jeden
sezon wzrostu/wegetacyjny), można uznać, że przesyłka zmieniła swoje
państwo pochodzenia.
3.3 Tranzyt
Jeśli przesyłka nie została zaimportowana, ale jest przemieszczana tranzytem
przez dane państwo bez narażenia na porażenie organizmami, urzędowa służba
ochrony roślin nie musi wystawiać świadectwa ani fitosanitarnego ani
fitosanitarnego dla reeksportu. Jednakże, jeżeli przesyłka jest narażona na
porażenie, służba powinna wystawić świadectwo fitosanitarne. Jeżeli przesyłka
jest dzielona, łączona z innymi przesyłkami lub przepakowana, służba powinna
wystawić świadectwo fitosanitarne dla reeksportu.
12
Download