78. świadectwo pracy

advertisement
78. ŚWIADECTWO PRACY
(pieczęć nagłówkowa Zakładu Pracy): .................................
(Miejscowość i data): ...........................................................
Znak sprawy: .......................................................................
1. Stwierdza się, że Pan/-i .................................................. imię ojca .........................
urodzony/-a ........................... 19 ........... r. w ............................... był/-a
zatrudniony/-a w ........................... w okresie od ................ 19 ........... r. do
............... 19 ......... r. w ........... (wymiar czasu pracy)
2. W
okresie
zatrudnienia
w/w
zajmował/-a
stanowiska:
........................................................
ostatnio
stanowisko
................................................ na którym otrzymywał/-a wynagrodzenie w
wysokości ........................................... stawka płacy zasadniczej - wg kategorii
osobistego zaszeregowania ............................................................. grupa i stawka
dodatku funkcyjnego - specjalnego oraz premia i dodatki - podać kwoty dodatków
stałych
3. ........................................................................................
4. ........................................................................................
5. Stosunek został rozwiązany - wygasł .............................. (tryb rozwiązania,
okoliczności wygaśnięcia)
6. W okresie zatrudnienia w/w.:
-uzyskał/-a kwalifikacje - ......................
-korzystał/-a z urlopu bezpłatnego ...................................
-korzystał/-a z urlopu wychowawczego ............................
-wykorzystał/-a zwolnienia od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu Pracy
-odbywał służbę wojskową ..............................................
-otrzymał/-a odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia
umowy o pracę (art.36 KP) za okres od dnia .................... do dnia
...........................
-otrzymał/-a obniżony zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego
...........................................
7. Adnotacje o zajęciu wynagrodzenia (uposażenia):
-Oznaczenie komornika ......................................... i Nr sprawy egzekucyjnej
................
-Wysokość potrąconych kwot ..........................................
Adnotacje o złożonym wniosku i realizację przez zakład pracy tytułu wykonawczego
(art.88 i 89 Kodeksu Pracy)
podpis i pieczęć tytułowo-nazwiskowa kierownika zakładu pracy lub upoważnionego
pracownika
.......................................................................................................................................
..................................................
Pouczenie:
Pracownik ma prawo w ciągu 7 dnia od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z
wnioskiem do kierownika zakładu pracy o sprostowanie tego świadectwa pracy. W
razie zawiadomienia pracownika przez zakład pracy o odmowie sprostowania
świadectwa, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy (sądu
rejonowego) w ................................................. z żądaniem sprostowania treści
świadectwa pracy.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards