przedmiot : elementy prawa ,wos , przedsiębiorczość

advertisement
PRZEDMIOT: ELEMENTY PRAWA,WOS, PRZEDSIĘBIORCZOSC, LEKCJE DO
DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY
TEMAT: Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
ZAŁOŻENIA METODYCZNE:
1. Cele lekcji
Po skończonej lekcji uczeń:
- potrafi zdefiniować pojęcie: stosunek pracy, prawo pracy i podać jego podstawowe źródło
- umie określić zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
- zna prawidłowy sposób wypełniania i sporządzania dokumentów związanych z nawiązaniem
lub rozwiązaniem stosunku pracy
- potrafi wykorzystać możliwości programu „Prawo na CD”
2. Metody pracy:
- praca w grupach
3. Środki dydaktyczne:
- „Prawo na CD”
- podręcznik do przedmiotu
- dostęp do sali informatycznej zaopatrzonej w komputery skonfigurowane w sieci
- dyskietki
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Nauczyciel dzieli klasę na 6 grup (maksymalnie 5 osobowe), grupa wybiera lidera, który będzie
pracował na komputerze.
2. Prowadzący demonstruje zawartość programu dydaktycznego „Prawo na CD”, która będzie
wykorzystywana na lekcji.
3. Uczniowie na podstawie podręcznika i przepisów ogólnych kodeksu pracy z programu „Prawo
na CD” sporządzają definicje prawa pracy , stosunku pracy i stron stosunku pracy.
4. Nauczyciel prosi o odszukanie w ustawie działu stosunek pracy, wynagrodzenia i obowiązki
pracownika i pracodawcy.
5. Następnie każda z grup otrzymuje zadanie - ma zapoznać się z:
Grupa 1 - zasadami i sposobami nawiązywania umowy o pracę
Grupa 2 – zasadami rozwiązywania umów o pracę za wypowiedzeniem
Grupa 3 – zasadami rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia
Grupa 4 – zasadami rozwiązywania umów o pracę za porozumieniem stron
Grupa 5 – zasadami wypłacania wynagrodzenia
Grupa 6 – zasadami wydawania i sporządzania przez pracodawcę świadectwa pracy
i sporządzić notatkę.
6. Nauczyciel prosi również aby grupy odnalazły wzory:
Grupa 1 - umowy o pracę
Grupa 2 – rozwiązania stosunku pracy
Grupa 3 – rozwiązania umowy o pracę
Grupa 4 – rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
Grupa 5 – zmiany wynagrodzenia
Grupa 6 - świadectwa pracy
skopiowanie ich do edytora tekstu Word, a następnie poprawne wypełnienie wzoru.
1
7. Wykorzystując możliwość udostępnienia w sieci grupy przedstawiają wykonanie przez siebie
zadanie – poprawnie wypełnione wzory i charakterystykę wybranych elementów prawa pracy
8. Poprawnie wypełnione wzory zostają zapisane na dyskietkach.
9. Na końcu lekcji zostają one wydrukowane, aby każdy uczeń mógł je włączyć do swoich
notatek.
UWAGI:
Do przeprowadzenia zajęć wymagane jest, poza dostępem prowadzącego do sali informatycznej,
posiadanie przez uczniów (przynajmniej liderów grup) umiejętności obsługi komputera. W innym
przypadku prowadzący może korzystać z programu wykorzystując komputer z rzutnikiem
multimedialnym, a wzory dokumentów w odpowiedniej ilości przygotować przed zajęciami.
Ze względu na dużą zawartość merytoryczną zajęcia powinny być przeprowadzone na dwóch
jednostkach lekcyjnych.
Opracował: BOGUSŁAW BUCZEK
P Z Nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych
w Oświęcimiu
2
Download