Wymagania edukacyjne z chemii w gimnazjum

advertisement
Wymagania edukacyjne z chemii w gimnazjum
Kl.1 2 godz. tyg.
1.Treści programowe:
-Czym zajmuje się chemia.
-Substancje chemiczne w naszym otoczeniu.
-Mieszanina a związek chemiczny, przemiana chemiczna a reakcja chemiczna.
-Skład powietrza-charakterystyka jego składników.
-Budowa materii-uproszczony model atomu. Izotopy. Promieniotwórczość.
-Symbole wybranych pierwiastków.
-Cząsteczka pierwiastka a cząsteczka związku chemicznego.
-Wartościowość pierwiastków-wiązania chemiczne.
-Ustalanie prostych wzorów chemicznych-tlenki.
-Układ okresowy pierwiastków-budowa .
-Występowanie wody w przyrodzie-woda jako rozpuszczalnik.
-Rozpuszczalność substancji.
-Stężenie procentowe roztworu.
-Kwasy-budowa, wzory kwasów, otrzymywanie, własności.
-Wodorotlenki- budowa, wzory, otrzymywanie, własności.
-Sole-budowa, wzory, otrzymywanie, własności.
2..Wymagane umiejętności:
1. Zrozumienie znaczenia chemii w rozwoju cywilizacji.
2. Umiejętność podziału substancji chemicznych na: pierwiastki, związki chem. Mieszaniny,
metale, niemetale.
3. Poprawne interpretowanie zapisu: atom, cząsteczka, związek chemiczny.
4. Znajomość podstawowych pojęć: atom, pierwiastek, cząsteczka, zw. chemiczny.
5. Znajomość uproszczonego modelu atomu, def. izotopów.
6. Umiejętność korzystania z układu okresowego.
7. Znajomość istoty wiązań atomowych.
8. Znajomość składników powietrza oraz ich charakterystyki.
9. Umiejętność pisania i odczytywania prostych równań chemicznych.
10. Znajomość pojęć: roztwory, rozpuszczalność, stężenie procentowe.
11. Rozwiązywanie prostych zadań rachunkowych.
12. Umiejętność pisania wzorów chemicznych i reakcji otrzymywania ; tlenków, kwasów,
wodorotlenków, soli.
13. Umiejętność pisania reakcji dysocjacji kwasów, zasad, soli.
Download