Pytania PPSO sem.VIII 2009

advertisement
Zagadnienia do egzaminu 2009/10:
„Procesy przemysłowej syntezy organicznej” semestr VIII
PROCESY UTLENIANIA
1. Czynniki utleniające, zagadnienia związane bezpieczeństwem procesów utleniania (granice
wybuchowości związków organicznych z tlenem i powietrzem)
2. Kinetyka i termodynamika reakcji utleniania tlenem
3. Sposoby klasyfikacji procesów utleniania
I. KATALITYCZNE PROCESY UTLENIANIA W FAZIE GAZOWEJ
1. Typy reaktorów stosowanych w tych procesach
2. Otrzymywanie tlenku etylenu, jego zastosowania
3. Porównanie technologii stosujących tlen i powietrze
4. Wytwarzanie bezwodnika ftalowego i maleinowego
5. Porównanie metod opartych o różne surowce
6. Zabezpieczenia stosowane w procesach prowadzonych w pobliżu granicy wybuchowości.
II. PROCESY UTLENIANIA W FAZIE CIEKłEJ
1. Mechanizmy reakcji
2. Stabilność związków nadtlenowych
3. Katalizatory i inhibitory, znaczenie w procesach przemysłowych
4. Utlenianie cykloheksanu, proces Cyklopol porównanie z innymi technologiami
5. Otrzymywanie kwasu adypinowego.
6. Otrzymywanie fenolu metodą kumenową, otrzymywanie innych związków hydroksyaromatycznych
metodą kumenową, ich zastosowania.
7. Otrzymywanie tereftalanu dimetylu i kwasu tereftalowego różnymi metodami.
8. Otrzymywanie tlenku propylenu, epoksydacja propylenu – proces Halcon-Oxiran
PROCESY UWODORNIENIA I ODWODORNIENIA
1. Źródła i metody produkcji wodoru
2. Typy reakcji uwodornienia i odwodornienia
3. Termodynamika i kinetyka reakcji
4. Stosowane katalizatory
5. Typy przemysłowych reaktorów stosowanych w tych procesach
6. Sposoby odbioru ciepła w procesach egzotermicznych
7. Zagadnienia bezpieczeństwa pracy związane z wodorem
8. Procesy rafinacji, hydrorafinacja
9. Przykłady technologii otrzymywania tych samych produktów z różnych surowców w zależności od
warunków lokalnych
I. PROCESY UWODORNIENIA
Wybrane technologie procesów przemysłowych
1. Otrzymywanie cykloheksanu z benzenu
2. Otrzymywanie 2-etyloheksanolu z aldehydu masłowego
3. Produkcja wyższych alkoholi /różne możliwości syntezy/, zastosowania wyższych alkoholi
4. Synteza metanolu, termodynamika i kinetyka reakcji, katalizatory
5. Porównanie różnych technologii, udział Polski w rozwoju technologii
6. Różne typy reaktorów stosowanych w syntezie metanolu
7. Zastosowania paliwowe metanolu
II. PROCESY ODWODORNIENIA
1. Sposoby dostarczania ciepła w procesach endotermicznych
2. Typy piecow rurowych
3. Otrzymywanie styrenu przez odwodornienie etylobenzenu
4. Inne sposoby otrzymywania styrenu, porównanie różnych metod syntezy
5. Technologie otrzymywania formaldehydu na katalizatorze srebrowym i żelazowym
PROCESY HYDROFORMYLOWANIA I KARBONYLOWANIA
1. Gaz syntezowy jako surowiec
2.Kataliza homogeniczna i heterogeniczna, wady, zalety
1
I. PROCESY HYDROFORMYLOWANIA
1. Synteza "oxo", zróżnicowanie produktów w zależności od rodzaju katalizatora
II. PROCESY KARBONYLOWANIA
1. Otrzymywanie kwasu octowego przez karbonylowanie metanolu.
2. Inne sposoby otrzymywania kwasu octowego
III. PROCESY ALKILACJI
1. Otrzymywanie kumenu i etylobenzenu
2. Benzyny alkilacyjne, wytwarzanie MTBE
IV. PROCESY CHLOROWCOWANIA
1.Wytwarzanie chlorku winylu
V. PROCESY SULFONOWANIA
VI. PROCESY NITROWANIA
VII. PROCESY ESTRYFIKACJI
1. Przesunięcie równowagi reakcji estryfikacji w zależności od otrzymywanego estru.
2. Przegląd metod syntezy octanu etylu.
3. Dobór katalizatora do produkcji ftalanów, otrzymywanie ftalanów.
VIII. PROCESY HYDRATACJI
IX PRZEDSTAWIĆ WYKORZYSTANIE JAKO SUROWCA-ETYLENU, PROPYLENY, BENZENU, I
INNYCH OTRZYMYWANYCH W SKALI PRZEMYSŁOWEJ ZWIĄZKÓW.
X. OMÓWIĆ ZWIEDZANE INSTALACJE W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH Synthos, Kędzierzyn,
XI. Prace badawcze prowadzone w Zakładzie na rzecz przemysłu (wspólpraca z firmami :Rütgers,
Keim Additec, Euroceras.
XI. Referaty studentów;








Otrzymywanie ftalanów,
Otrzymywanie glikolu etylenowego,
Proces Clausa,
Niejonowe związki powierzchniowo-czynne
Tlenek propylenu metoda z nadtlenkiem wodoru
Otrzymywanie nadtlenku wodoru,
Żywice poliestrowe
Profesorowie S. Ciborowski, Błasiak
2
Download