Podstawy technologii ogólnej

advertisement
WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Kierunek Biotechnologia
Nazwa przedmiotu
Kod
Punkty ECTS
Podstawy Technologii Ogólnej
2
Semestr VI
Godziny
w
c
l
p
BT 23.6
s
Sposób zaliczenia
E
Katedra Technologii Chemicznej
Odpowiedzialny (a)
dr inż. Maria Pertkiewicz-Piszcz
Przedmioty poprzedzające:
Wymagania wstępne:
Inżynieria Chemiczna
Aparatura Chemiczna
znajomość podstaw ogólnych chemii nieorganicznej,
organicznej i fizycznej oraz aparatury i inżynierii chemicznej
Założenia i cele przedmiotu:
zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu chemicznych procesów technologicznych, zapoznanie się z wybranymi procesami
przemysłowymi technologii nieorganicznej i organicznej
Metody dydaktyczne:
Prezentacje power point
Treści programowe :
Technologia chemiczna jako nauka stosowana. Podstawy fizykochemiczne technologii chemicznej. Geneza nowego procesu
technologicznego. Doświadczenie jako podstawa projektowania procesu - program badań, optymalizacja. Chemiczna
koncepcja metody. Układy wielofazowe - podstawowe zasady sporządzania i posługiwania się wykresami fazowymi.
Zagadnienia kinetyki procesu technologicznego - kinetyka reakcji chemicznych, szybkość przemian w układach
wielofazowych, podstawy teorii reaktorów. Termodynamika procesów chemicznych. Kataliza i katalizatory – właściwości i
zastosowania. Operacje i procesy jednostkowe. Indywidualne parametry operacji i procesów jednostkowych. Operacje
jednostkowe – operacje dynamiczne i hydrodynamiczne (przepływ płynów, sedymentacja, fluidyzacja, filtracja,
rozdrabnianie, mieszanie, flotacja), wymiana ciepła (ogrzewanie i chłodzenie, wrzenie, kondensacja, sublimacja), wymiana
mas (destylacja, rektyfikacja, absorpcja, rozpuszczanie, krystalizacja, ekstrakcja, adsorpcja, suszenie, nawilżanie). Procesy
jednostkowe – procesy przebiegające w warunkach zbliżonych do warunków normalnych (procesy roztworowe – produkcja
sody amoniakalnej i nawozów fosforowych, procesy dyfuzyjne z udziałem reakcji chemicznych, absorpcja, procesy
kontaktowe i kataliza), procesy przebiegające w wysokich temperaturach (spalanie, zgazowanie – otrzymywanie gazu
syntezowego, piroliza, reakcje faz stałych – produkcja cementu, wapna i szkła, kalcynacja, elektrotermia – otrzymywanie
fosforu białego), procesy wysokociśnieniowe (reakcje w autoklawie z udziałem cieczy, wysokociśnieniowe reakcje
kontaktowe z udziałem gazów - otrzymywanie amoniaku i kwasu azotowego, produkcja kwasu siarkowego, przerób ropy
naftowej), reakcje elektrochemiczne i fotochemiczne (elektroliza roztworów wodnych – produkcja chloru i ługu sodowego,
elektroliza soli stopionych). Technologiczna koncepcja metody - zasady technologiczne (przykłady realizacji zasad
technologicznych w praktyce). Schemat ideowy i wstępny, bilans materiałowy i energetyczny. Rozwój procesu
technologicznego. Powiększanie skali procesu. Modelowanie. Analiza wymiarowa. Surowce chemiczne w technologii
organicznej i nieorganicznej - podobieństwa i różnice. Woda. Paliwa. Ekologiczne aspekty przygotowania surowców dla
przemysłu chemicznego. Fizykochemiczne podstawy flotacji. Wzbogacanie rud i minerałów metodą flotacji. Zagadnienia
ekonomiczne – koszty inwestycyjne i utrzymania ruchu, ceny produktów, zysk.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej:
1.
2.
3.
4.
2.
3.
4.
5.
6.
Bretsznajder S., Podstawy ogólne technologii chemicznej, WNT Warszawa 1973.
Kępiński J., "Technologia chemiczna nieorganiczna", PWN Warszawa 1984.
Bortel E., Koneczny H , "Zarys technologii chemicznej", PWN Warszawa 1992.
Gradoń L, Selecki A., „Podstawowe procesy przemysłu chemicznego”, WNT, Warszawa, 1985.
Głowiński J. (red.), Przykłady i zadania do przedmiotu podstawy technologii chemicznej, Politechnika
Wrocławska, Wrocław 1991.
Schmidt-Szałowski K. i in., Podstawy technologii chemicznej. Procesy w przemyśle nieorganicznym, WPW, 2005.
Synoradzki L., Wisialski J. (red.), Projektowanie procesów technologicznych. Od laboratorium do instalacji
przemysłowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
Molenda J., Technologia chemiczna, WSiP SA, Warszawa,1997.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, Wiley-Interscience; 5 edition, 2006.
Warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład - egzamin
Download