koła chemicznego

advertisement
IZP.271.26.11
PLAN PRACY
KOŁA CHEMICZNEGO
Cele ogólne:
rozwijanie
zainteresowań
uczniów
prowadzących
do
zgłębienia
tajemnic
przyrody;
prezentowanie wyników własnych obserwacji, eksperymentów i przemyśleń;
wykorzystanie wiedzy z zakresu chemii w praktyce życia codziennego.
Cele szczegółowe:
-
pogłębienie wiedzy chemicznej i jej popularyzacja na terenie szkoły,
-
dostrzeganie problemu zagrożeń i możliwości ochrony środowiska oraz dostrzeganie
piękna przyrody;
-
kształtowanie
umiejętności
projektowania
i
montowania
prostej
aparatury
laboratoryjnej oraz wykonywanie eksperymentów;
-
umiejętność obserwowania i opisywania zjawisk chemicznych;
-
rozwijanie pamięci, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego oraz twórczego podejścia do
rozwiązywania problemów;
-
radość i satysfakcja z poznawania, wiara we własne siły i możliwości,
-
rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczej;
-
rozwinięcie
umiejętności
samodzielnej
pracy
z
podręcznikami
i
książkami
popularnonaukowymi oraz programami multimedialnymi,
-
rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań chemicznych,
-
doskonalenie umiejętności korzystania z tablic, schematów, wykresów i modeli.
Projekt pn. „Świat bez tajemnic”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IZP.271.26.11
Zagadnienia tematyczne:
5.1.1.1.
MIESZANINY
1. Mieszanina niejednorodna, sączenie zawiesiny przez bibułę filtracyjną.
2. Rozdzielanie mieszaniny metodą: destylacji, chromatografii (bibułowej).
3. Obliczanie zadań z wykorzystaniem prawa zachowania masy, stosunków
wagowych .
4. Obliczanie masy składnika w znanej masie mieszaniny o określonym składzie
procentowym.
Składniki powietrza
1. Otrzymanie tlenu, dwutlenku węgla, wodoru oraz ich identyfikacja.
2. Badanie właściwości gazów: reakcje spalania pierwiastków w tlenie, reakcje metali
z dwutlenkiem węgla, redukcyjne właściwości wodoru.
3. Efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze.
Roztwory wodne
1. Sporządzanie roztworów. Odważanie substancji, odmierzanie
objętości cieczy za pomocą, menzurki, kolby, pipety.
2. Rozwiązywanie zadań ze stężenia procentowego roztworu.
określonych
Kwasy i zasady
1. Otrzymanie pięciotlenku fosforu, dwutlenku siarki oraz rozpuszczanie ich w wodzie i
badanie odczynów.
2. Badanie bielących właściwości kwasu siarkowego (IV).
3. Otrzymywanie kwasów chlorowodorowego i siarkowodorowego.
4. Badanie zachowania się różnych metali i ich tlenków względem wody.
Otrzymywanie wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
5. Układanie
równań
przeprowadzonych
reakcji.
Rozwiązywanie
zadań
stechiometrycznych.
Otrzymywanie soli różnymi metodami
1.
2.
3.
4.
5.
Reakcja zasady sodowej z kwasem siarkowym (VI) w obecności wskaźnika
Porównanie przebiegu reakcji kwasu solnego i siarkowego (VI) z cynkiem.
Reakcje kwasu azotowego (V) z metalami.
Wytrącanie węglanów i siarczanów z roztworów soli.
Wytrącanie osadów wodorotlenków z roztworów soli za pomocą wodorotlenku
sodu
6. Modelowanie równań reakcji strąceniowych.
Elektroliza
1. Zjawisko elektrolizy.
2. Równania elektronowe na elektrodach.
3. Przewidywanie produktów elektrolizy.
Projekt pn. „Świat bez tajemnic”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IZP.271.26.11
5.1.1.2.
1.
2.
3.
4.
5.
ILOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA REAKCJI CHEMICZNEJ
Mol substancji chemicznej. Masa molowa.
Zastosowanie mola i masy molowej w obliczeniach chemicznych.
Obliczenia z wykorzystaniem równania reakcji chemicznej.
Molowa charakterystyka reakcji chemicznych.
Prawo Avogadra. Molowa objętość gazów.
Węglowodory
1. Otrzymywanie metanu, etenu i acetylenu.
2. Reakcja węglowodorów z nadmanganianem potasu.
3. Porównanie palności gazów.
Pochodne węglowodorów
1. Otrzymywanie etanolu i badanie jego właściwości.
2. Badanie właściwości gliceryny.
3. Otrzymywanie kwasu octowego i badanie jego właściwości
4. Otrzymywanie estrów o określonych zapachach.
Związki żywieniowe
1. Próba akr oleinowa tłuszczu.
2. Otrzymywanie mydła.
3. Reakcje białek, próby biuretowa i ksantoproteinowa.
4. Próby Trommera i Tollensa, badanie właściwości cukrów.
5. Hydroliza sacharozy i skrobi.
Badanie wody, gleby i powietrza
1. Badanie czystości wody i jej twardości.
2. Badanie czystości powietrza.
3. Badanie chemiczne gleby, ph gleby.
Projekt pn. „Świat bez tajemnic”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IZP.271.26.11
L.g.
TEMAT ZAJĘĆ
Realizowane treści
Sposoby realizacji
2
Elementy analizy
instrumentalnej.
Metody
rozdzielania
mieszanin.
Chromatografia
Krystalizacja
Sublimacja
Destylacja
Sączenie

Doświadczenia uczniowskie:
- rozdzielanie substancji z układu ciecz –
ciecz, i ciało stałe – ciało stałe, oraz na
drodze chromatograficznej
- oczyszczanie różnych substancji poprzez
krystalizacje z roztworów niewodnych
2
Energetyka
reakcji
chemicznych
Reakcje
egzoenergetyczne
Reakcje
endoenergetyczne

Samodzielne doświadczenia
uczniowskie.
- Reakcje samozapłonu
- Burza w kieliszku
- Drzewo w probówce.
2
Tlen – główny
składnik
powietrza.
Otrzymywanie i
badanie
właściwości tlenu.
Zjawisko dziury
ozonowej.

Doświadczenia uczniowskie:
- otrzymanie tlenu w reakcji nadtlenku
wodoru z tlenkiem manganu (IV),
ogrzewania manganianu (VII) potasu
- reakcje spalania pierwiastków w tlenie.
2
Gaz, który
wydychamy.
Otrzymywanie i
badanie
właściwości
dwutlenku węgla.
Efekt cieplarniany.
 Doświadczenia uczniowskie:
2.
Najlżejszy gaz.
Otrzymywanie i
badanie
właściwości
wodoru
2.
Zanieczyszczenia Badanie wpływu
środowiska.
zanieczyszczeń
powietrza na
roślinność,
Badanie stanu
czystości wód i
gleby.
Kwaśne deszcze.
1.
Wskaźniki
kwasowo –
zasadowe.
Dysocjacja
elektrolityczna
kwasów i zasad
Odczyn roztworu
Wskaźniki
- otrzymanie dwutlenku węgla w reakcji
wapieni z kwasem solnym,
- reakcja magnezu z dwutlenkiem węgla,
- badanie palności gazu,
- reakcja wody wapiennej z dwutlenkiem
węgla,
- gaśnica pianowa.

Doświadczenia uczniowskie:
- reakcja cynku z kwasem solnym,
- reakcja magnezu z parą wodną,
- badanie palności wodoru – bańki
mydlane wodorowe.

Doświadczenia uczniowskie:
- wpływ tlenków azotu i siarki na
rośliny,
- wykrywanie fenolu w wodzie,
- wykrywanie jonów fosforanowych
w glebie,
- badanie igliwia zdrowego i
chorego.

Doświadczenia uczniowskie:
- badanie zachowania się
wskaźników w środowisku kwaśnym,
zasadowym i obojętnym
- badanie odczynu produktów
Projekt pn. „Świat bez tajemnic”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IZP.271.26.11
kwasowo –
zasadowe
stosowanych w gospodarstwie
domowym
2.
Kwasy jako
związki
chemiczne.
Budowa i
właściwości
kwasów.
Metody
otrzymywania
kwasów.
Właściwości
kwasów i ich
identyfikacja.

doświadczenia uczniowskie:
- otrzymywanie chlorowodoru z
chlorków,
- reakcja tlenków siarki i fosforu z
wodą,
- reakcja siarczku żelaza (II) z
kwasem solnym
- badanie właściwości kwasów
2.
Wodorotlenki
jako związki
chemiczne.
Budowa i
właściwości
wodorotlenków.
Metody
otrzymywania
wodorotlenków.
Właściwości
wodorotlenków i
ich identyfikacja.
Wodny roztwór
amoniaku.

doświadczenia uczniowskie:
- reakcje metali z wodą,
- reakcje tlenków metali z wodą,
- otrzymywanie amoniaku, badanie
jego rozpuszczalności w wodzie
- otrzymywanie wodorotlenków
nierozpuszczalnych w wodzie
Budowa i
właściwości soli.
Metody
otrzymywania soli.
Właściwości soli i
ich zastosowanie.

Doświadczenia uczniowskie:
- reakcje metali z kwasami,
- reakcje tlenków metali z kwasami,
- reakcje zobojętniania,
- reakcje soli z solami,
- reakcje soli z kwasami,
- reakcje tlenków niemetali z
zasadami,
- reakcje metali z niemetalami,
- reakcje metali z solami,
- reakcje tlenków metali z tlenkami
niemetali,
- reakcje soli z zasadami,
- synteza chlorku amonu.
- rozkład termiczny soli amonowych,
Zjawisko
elektrolizy.
Równania
elektronowe na
elektrodach.
Przewidywanie
produktów
elektrolizy.

Doświadczenia uczniowskie:
- elektroliza wodnych roztworów soli,
kwasów, zasad, wody.
Ćwiczenia pisania reakcji
elektrodowych.
4.
Sole wokół nas.
2.
Elektroliza soli,
kwasów i zasad.

Projekt pn. „Świat bez tajemnic”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IZP.271.26.11
1.
Odczyn wodnych Badanie odczynu
roztworów soli – wodnych
Hydroliza
roztworów
wybranych soli
Zjawisko hydrolizy
– wyjaśnienie
odczynu wodnych
roztworów soli.
Rodzaje hydrolizy
 Doświadczenia uczniowskie: badanie
odczynu wodnych roztworów soli
 Zapisywanie równań reakcji hydrolizy
dla badanych roztworów w formie
cząsteczkowej, jonowej i jonowej
skróconej z równoczesnym określeniem
rodzaju hydrolizy.
2.
Reakcje
utleniania i
spalania
Reakcje utleniania
i spalania

Doświadczenia uczniowskie: zasłona
dymna, wulkan, rakieta, gwałtowna
piana, niepalne banknoty
1.
Typy reakcji
chemicznych
Reakcje syntezy,
analizy, wymiany

Doświadczenia uczniowskie: syntez
chlorku amonu, rozkład chlorku amonu,
rozkład gipsu krystalicznego, reakcja
tlenku miedzi z wodorem.
1.
Badanie wpływu
różnych
czynników na
szybkość
przebiegu reakcji
chemicznych
Wpływ stężenia,
katalizatora,
temperatury,
rozdrobnienia na
szybkość reakcji

Doświadczenia uczniowskie: badanie
wpływu różnych czynników na przebieg
reakcji chemicznych, wnioskowanie.
2.
Elementy analizy Stężenie
ilościowej
procentowe i
stężenie molowe.
Pojęcie mola i
masy molowej.
Prawo Avogadra –
molowa objętość
gazów.
Obliczenia
stechiometryczne.




Pogadanka
Wykład
Rozwiązywanie zadań problemowych
Doświadczenia:
- Sporządzanie roztworów o
określonym stężeniu
2.
Węglowodory
Porównanie
właściwosci
alkanów, alkenów,
alkinów.

Doświadczenia:
- otrzymywanie metanu, etenu i
acetylenu.
- reakcja węglowodorów z
nadmanganianem potasu.
- porównanie palności gazów.
4.
Pochodne
węglowodorów.
Alkohol etylowy i
gliceryna.
Kwasy organiczne.
Estry.

Doświadczenia:
- otrzymywanie etanolu i badanie jego
właściwości.
- badanie właściwości gliceryny.
- otrzymywanie kwasu octowego i
badanie jego właściwości.
Projekt pn. „Świat bez tajemnic”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IZP.271.26.11
- otrzymywanie estrów o określonych
zapachach.
4.
2.
Związki
żywieniowe
Białka.
Tłuszcze.
Mydła.
Węglowodany
 Doświadczenia:
- próba akroleinowa.
- otrzymywanie mydła.
- reakcje białek, próby biuretowa i
ksantoproteinowa,
- próby Trommera i Tollensa,
- hydroliza sacharozy i skrobi.
CZEGÓŁOWA TEMATYK A ZAJĘĆ KOŁA CHEMIC ZNEGO
Projekt pn. „Świat bez tajemnic”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download