Radom, 15 grudnia 2012r - Uniwersytet Technologiczno

advertisement
Projekt „Inżynier chemik dla nowych technologii chemicznych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WYDZIAŁ MATERIAŁOZNAWSTWA, TECHNOLOGII I WZORNICTWA
kierunek zamawiany TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Przedmiot: Zajęcia wyrównawcze z chemii
Rodzaj zajęć: ćwiczenia
Wymagania wstępne: zakres materiału szkoły ponadgimnazjalnej
Tryb studiów
Stopień studiów
Semestr
Liczba godzin
stacjonarne
pierwszy
pierwszy
30
Założenia i cele przedmiotu
Założeniem zajęć wyrównawczych jest uzupełnienie luk w wiedzy chemicznej studentów
- uczestników projektu (UP) kierunku zamawianego technologia chemii oraz pomoc w
zrozumieniu przez nich materiału bieżącego, np. umiejętności pisania podstawowych równań
chemicznych, wzorów strukturalnych i wykonywania elementarnych obliczeń chemicznych.
Działania te mają za zadanie stworzenie studentom możliwości sprawnej adaptacji do
wymogów stawianych na UTH Radom, tak aby mogli kontynuować i z sukcesem ukończyć
studia.
Celem zajęć wyrównawczych jest podniesienie poziomu wiedzy z chemii i uzupełnienie
braków w wiadomościach chemicznych studentów pierwszego roku, wynikających z różnic
programowych między poziomem podstawowym a rozszerzonym obowiązującym w szkołach
ponadgimnazjalnych.
Metody dydaktyczne
Tradycyjne metody nauczania polegające na pisaniu równań chemicznych z chemii
nieorganicznej
Forma i warunki zaliczenia
Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach
Treści programowe
Program zajęć wyrównawczych obejmuje zagadnienia ze szkoły średniej: podstawowe
pojęcia chemiczne, otrzymywanie i właściwości chemiczne tlenków, wodorotlenków,
kwasów i soli, reakcje jonowe, hydroliza soli, wzory strukturalne związków nieorganicznych.
Biuro Projektu: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chrobrego 27 pok. nr 117, tel. 48 361 75 92, 48 361 70 81
www.zamawiane.pr.radom.pl; e-mail: [email protected]
Projekt „Inżynier chemik dla nowych technologii chemicznych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Lp.
1.
Program Zajęć
l. godz.
Podstawowe pojęcia chemiczne
Atomowa jednostka masy. Masa atomowa i cząsteczkowa.
Mol i masa molowa.
1
Tlenki
Nazwy tlenków, podział tlenków, otrzymywanie tlenków.
Reakcje tlenków zasadowych i kwasowych z wodą.
Reakcje tlenków amfoterycznych z kwasami i zasadami.
2
Wodorotlenki i kwasy
Metody otrzymywania wodorotlenków, przykłady, nazwy, właściwości.
Kwasy: metody otrzymywania, ważniejsze kwasy i ich podział, nazwy
kwasów.
2
Sole
Metody otrzymywania soli, rozpuszczalność soli. Podział soli, nazwy
soli.
2
5.
Wzory strukturalne związków nieorganicznych
Wzory strukturalne : tlenków, wodorotlenków, kwasów, soli.
1
6.
Obliczenia chemiczne
Obliczenia liczby atomów i cząsteczek, zawartości procentowej
pierwiastka i składu procentowego związku chemicznego.
2
Reakcje w roztworach wodnych
Teoria dysocjacji elektrolitycznej. Określenie kwasów, zasad i soli na
podstawie teorii dysocjacji elektrolitycznej. Stopień dysocjacji.
Podział elektrolitów. pH roztworu.
2
Reakcje jonowe
Reakcje kwasów z metalami, z tlenkami metali i z zasadami. Reakcje
wodorotlenków z tlenkami kwasowymi. Reakcje strącania osadów
i uwalniania produktów gazowych. Hydroliza soli. Przykłady reakcji
hydrolizy. Sól słabego kwasu i mocnej zasady, sól słabej zasady
i mocnego kwasu, sól słabego kwasu i słabej zasady.
3
2.
3.
4.
7.
8.
Biuro Projektu: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chrobrego 27 pok. nr 117, tel. 48 361 75 92, 48 361 70 81
www.zamawiane.pr.radom.pl; e-mail: [email protected]
Projekt „Inżynier chemik dla nowych technologii chemicznych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykaz literatury
Lp.
Tytuł / autor
1.
Chemia nieorganiczna, praca pod redakcją K. M. Pazdro, Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, Warszawa
2.
Chemia – podstawy i zastosowania, M.J. Sienko, R.A.Plane, WNT, Warszawa
3.
Podstawy chemii, S. Banaszkiewicz, Politechnika Radomska, 2002
4.
Zadania egzaminacyjne z chemii dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne,
S. Banaszkiewicz, J. Borycki, W. T. Kacperski, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
1990.
Prowadzący zajęcia – dr Bogusław Misterkiewicz
Biuro Projektu: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chrobrego 27 pok. nr 117, tel. 48 361 75 92, 48 361 70 81
www.zamawiane.pr.radom.pl; e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards