93 dni do matury z chemii

advertisement
93 dni do matury z chemii
Tydzień 2. Zagadnienia do powtórzenia:
Niemetale – tlenki, kwasy nieorganiczne. Roztwory elektrolitów. Wodorotlenki. Fluorowce. Sole. Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego.
Sprawdzaj codziennie:
CO POWTÓRZYĆ, CO POĆWICZYĆ?
Wyjaśnianie zachowania kwasów wobec metali, tlenków metali, wodorotlenków i soli
kwasów o mocniejszej mocy.
Zaliczanie kwasów do mocnych lub słabych elektrolitów.
Zapisywanie dysocjacji elektrolitycznej kwasów, w tym dysocjacji wielostopniowej.
Tworzenie jonów oksoniowych.
Podawanie wyrażenia na stałą dysocjacji elektrolitycznej.
Odszukiwanie w tablicach chemicznych stałych dysocjacji elektrolitycznych kwasów
i porównywanie ich mocy.
Definicję stopnia dysocjacji elektrolitycznej α. Zależność mocy elektrolitu od wartości
stopnia dysocjacji elektrolitycznej.
Rozwiązywanie zadań związanych z obliczaniem stopnia dysocjacji elektrolitycznej
i wyznaczaniem stałej dysocjacji.
Chemia
dzień
po dniu
93
92
CO POWTÓRZYĆ, CO POĆWICZYĆ?
Równania reakcji tlenków amfoterycznych z kwasami
i zasadami, zapisywanie równań reakcji chemicznych
w formie cząsteczkowej i jonowej.
Planowanie doświadczenia chemicznego, którego
przebieg pozwoli wykazać charakter chemiczny tlenków.
Metody otrzymywania kwasów beztlenowych i tlenowych.
Zaproponowanie przykładowego doświadczenia
chemicznego – sformułowanie wniosku, obserwacji,
zapisanie odpowiedniego równania reakcji chemicznej.
Zasadę rozcieńczania stężonych roztworów kwasów.
Właściwości kwasów nieorganicznych,
ich występowanie oraz zastosowania.
teraz
matura
2015
www.terazmatura.pl
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2015
DZIEŃ ODPOCZYNKU!
CO POWTÓRZYĆ, CO POĆWICZYĆ?
Właściwości fizyczne i chemiczne fluorowców i ich zastosowania.
Zmianę reaktywności chemicznej i właściwości utleniających kwasów fluorowców
wraz ze zwiększaniem się liczby atomowej fluorowca.
Opis działania chloru na barwne substancje.
Porównywanie aktywności chemicznej fluorowców – projektowanie doświadczenia
chemicznego, zapisywanie obserwacji, formułowanie wniosku.
Reakcję sodu z chlorem – zapisywanie równania reakcji chemicznej, obserwacji
i formułowanie wniosku.
– Dlaczego wodorotlenek sodu zobojętnia kwas solny?
– Bo takie są zasady.
91
90
CO POWTÓRZYĆ, CO POĆWICZYĆ?
Określanie, jak zmienia się moc kwasów beztlenowych
i tlenowych w grupie i w okresie.
Wpływ liczby atomów tlenu w cząsteczce kwasu na moc
kwasów tlenowych.
Zapisywanie równań reakcji otrzymywania kwasów
nieorganicznych.
Reakcje metali szlachetnych z kwasami – zapisywanie
równań reakcji tych metali z kwasami utleniającymi
(H2SO4(stęż.), HNO3(stęż.), HNO3(rozc.)).
Opisywanie działania gorącego i stężonego roztworu
kwasu azotowego(V) na węgiel i siarkę.
Opisywanie zjawiska pasywacji metali w roztworze
kwasu azotowego(V) na przykładzie glinu.
Opisywanie działania roztworu kwasu siarkowego(VI)
na substancje organiczne.
89
88
CO POWTÓRZYĆ, CO POĆWICZYĆ?
Wodorotlenek a zasada.
Metody otrzymywania wodorotlenków.
Projektowanie doświadczenia chemicznego z udziałem
metali aktywnych chemicznie i niektórych tlenków metali
z wodą w obecności wskaźnika – podanie obserwacji,
formułowanie wniosku, zapisywanie odpowiednich
równań reakcji chemicznych.
Projektowanie doświadczenia chemicznego, w którego
wyniku otrzymuje się osady wodorotlenków, np. Fe(OH)3,
Cu(OH)2, Cr(OH)3.
Określanie, jak zmienia się moc zasad w grupie
i w okresie.
Wzory wodorotlenków amfoterycznych.
Zapisywanie równań reakcji wodorotlenków
amfoterycznych z kwasami i zasadami (w formie
cząsteczkowej i jonowej).
Zapisywanie równania reakcji amoniaku z wodą.
87
CO POWTÓRZYĆ, CO POĆWICZYĆ?
Nazewnictwo soli, w tym: hydratów, soli podwójnych,
wodoro- i hydroksosoli.
Metody otrzymywania soli, zwróć szczególną uwagę
na reakcje węglanów z kwasami.
Dysocjację elektrolityczną soli, m.in. wielostopniową
dysocjację wodorosoli.
Zastosowania najważniejszych soli: węglanów,
azotanów(V), siarczanów i fosforanów(V).
Właściwości chemiczne soli, m.in.: rozkład soli pod
wpływem różnych czynników (temperatury, światła),
reakcje zobojętniania i strącania.
Surowce stosowane do produkcji wyrobów
ceramicznych, cementu i betonu.
Rodzaje skał wapiennych, ich właściwości
i zastosowania. Projektowanie doświadczenia
chemicznego, za którego pomocą można odróżnić skały
wapienne od innych skał i minerałów.
Zastosowania skał gipsowych oraz zapisywanie
równania reakcji twardnienia zaprawy gipsowej.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards