Chemia - klasa II e

advertisement
Program nauczania chemii w klasie IIIe gimnazjum,
T.Kulawik, M.Litwin G14/09
Wymagania edukacyjne na oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla ucznia z klasy IIIe na rok szkolny 2014/2015.
Na podstawie punktu 3 rozdz. III Szkolnego Systemu Oceniania z dn. 17 września 1990 roku/ z późniejszymi zmianami/ ustala się poniższe wymagania.
UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE
ocena
klasyfikacyjna

opanowanie wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania z brakami, które nie przekreślają
możliwości dalszego kształcenia,
dopuszczająca

rozwiązywanie z pomocą nauczyciela typowych zadań teoretycznych, obliczeniowych i praktycznych o
niewielkim stopniu trudności,
2

samodzielne zapisywanie prostych wzorów sumarycznych soli,

samodzielne zapisywanie równań reakcji chemicznych otrzymywania soli wykorzystując co najmniej trzy
sposoby poznane na lekcjach chemii,

omawianie właściwości i zastosowań soli poznanych na lekcjach chemii,

zapisywanie równań dysocjacji elektrolitycznej soli poznanych na lekcjach chemii,

zapisywanie przy pomocy nauczyciela wzorów alkanów, alkenów, alkinów, alkoholi, kwasów karboksylowych,
estrów, cząsteczek o znaczeniu biologicznym.

z pomocą nauczyciela zapisywanie reakcji spalania alkanów, alkenów, alkinów oraz reakcji dysocjacji kwasów
karboksylowych.

opisywanie właściwości przedstawicieli każdej z grup związków organicznych.
umiejętności
ponadpodstawowe
-
dostateczna
3
dobra
4
bardzo dobra

opanowanie podstawowych treści nauczania w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym kształceniu,

rozwiązywanie przy pomocy nauczyciela typowych zadań teoretycznych, obliczeniowych i prostych zadań
problemowych (zadania ze stężenia procentowego, rozpuszczalności, zadania w których wykorzystano gęstość
substancji do obliczenia stężenia procentowego, mieszanie roztworów, zmniejszanie i zwiększanie stężeń
roztworów itp.),

korzystanie przy pomocy nauczyciela z tablic chemicznych, wykresów, tabel,

samodzielne zapisywanie równań reakcji chemicznych oraz uzupełnianie współczynników stechiometrycznych w
tych równaniach,

wskazywanie rodzajów wiązań chemicznych w poznanych związkach chemicznych,

zapisywanie przy pomocy nauczyciela wzorów wszystkich poznanych związków organicznych otrzymywania
tych związków oraz równań reakcji charakterystycznych dla poznanych związków organicznych.

zapisywanie reakcji dysocjacji podstawowych kwasów karboksylowych oraz soli tych kwasów.

opanowanie w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania,

samodzielne korzystanie z pomocy takich, jak wykresy, tablice oraz inne źródła wiedzy chemicznej,

poprawne stosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania typowych zadań teoretycznych i obliczeniowych oraz
prostych zadań problemowych,

przeprowadzanie doświadczeń chemicznych z pomocą nauczyciela,

zapisywanie bez pomocy nauczyciela wzorów wszystkich poznanych związków organicznych reakcji
otrzymywania tych związków oraz równań reakcji charakterystycznych dla poznanych związków organicznych.

zapisywanie reakcji otrzymywania poznanych związków organicznych oraz ich reakcji spalania.

opanowanie w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania,

wykazywanie dużej samodzielności przy rozwiązywaniu zadań i problemów w nowych sytuacjach,
-
-
tworzenie zestawień i
porównań,
5
celująca
6

korzystanie z tablic, wykresów i innych źródeł wiedzy chemicznej bez pomocy nauczyciela,

samodzielne planowanie i przeprowadzanie bezpiecznych doświadczeń chemicznych,

biegłe zapisywanie wzorów poznanych kwasów, zasad, soli oraz związków pochodzenia mineralnego.

biegłe zapisywanie reakcji dysocjacji poznanych związków chemicznych oraz biegłe zapisywanie reakcji
otrzymywania tych związków w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej.

posiadanie wiadomości wykraczających poza program nauczania,

rozwiązywanie zadań i problemów nietypowych z zakresu programowego,

formułowanie problemów i dokonywanie analizy lub syntezy nowych zjawisk,

aktywny udział w lidze chemicznej dla klas trzecich,

osiąganie sukcesów w konkursach chemicznych wyższego szczebla niż konkursy szkolne,

posiadanie więcej niż połowę cząstkowych ocen celujących
rozwiązywanie
chemografów,
przygotowywanie
prezentacji
multimedialnych na
tematy chemiczne, w
tym tematy
poruszające
zagadnienia związane
z ochroną środowiska
czy zdrowiem
człowieka,
aktywne
uczestniczenie w
zajęciach koła
chemicznego,
Formy ewaluacji osiągnięć:
1. prace klasowe
 dwie prace klasowe w semestrze,
 zakres pracy klasowej to treści jednego działu tematycznego,
 praca klasowa trwa jedną jednostkę lekcyjną,
 praca klasowa ma formę testu i/lub zadań otwartych.
2. testy powtórzeniowe
 zakres tematyczny testów to zagadnienia programowe z chemii z 1,2 i 3 klasy
 test trwa około 20 minut
 test ma formę zamkniętą
3. kartkówki
 co najmniej dwie kartkówki w ciągu jednego działu tematycznego,
 kartkówka jest formą niezapowiedzianą,
 zakres kartkówki to trzy ostatnie tematy lekcji,
 kartkówka trwa około 15 minut,
 kartkówka ma formę zadań otwartych.
1. wypowiedź ustna ucznia
 wypowiedź ustna jest formą niezapowiedzianą,
 uczeń odpowiada co najmniej dwa razy w ciągu semestru,
2. prowadzenie zeszytu przedmiotowego
 w ciągu semestru nauczyciel co najmniej raz sprawdza zeszyt przedmiotowy ucznia,
 liczy się wkład pracy ucznia w prowadzenie przez niego zeszytu,
3. rozwiązywanie prac domowych w tym zadań z platformy e-learningowej
 uczeń zobowiązany jest do rozwiązywania prac domowych na każdą lekcję, jeśli została ona zadana,
 prace domowe rozwiązywane są w zeszycie przedmiotowym lu w zeszycie ćwiczeń chyba, że nauczyciel postanowi inaczej,
 nauczyciel może sprawdzić pracę domową także prosząc ucznia o jej rozwiązanie na tablicy,
4. wytwór pracy ucznia
 forma pracy zarezerwowana dla ochotników,
 uczeń ma co najmniej dwa tygodnie na przygotowanie plakatu/prezentacji/doświadczenia
 po wyznaczeniu terminu przez nauczyciela, uczeń prezentuje swoją pracę przed gronem klasy oraz przed nauczycielem
5. aktywność dodatkowa
 forma ta obejmuje pracę ucznia na lekcji, zgłaszanie się do odpowiedzi i udzielanie prawidłowych odpowiedzi, rozwiązywanie
zadań dodatkowych.
Zasady poprawiania ocen:
1. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej i dopuszczającej z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od daty jej
omówienia. Pracę klasową można poprawiać tylko raz. Poprawa pracy klasowej odbywa się na zajęciach wyrównawczych.
2. Kartkówki nie podlegają poprawie.
3. Możliwość poprawy oceny uzależniona jest od udziału ucznia w zajęciach pomocowych (w tym zajęć wyrównawczych lub
reedukacyjnych.
Ocenie na lekcjach chemii będą podlegały następujące obszary aktywności:









rozumienie pojęć chemicznych,
posługiwanie się językiem chemicznym,
rozwiązywanie zadań chemicznych – obliczeniowych, problemowych w tym zadań z prac domowych,
przeprowadzanie prostych doświadczeń chemicznych,
stosowanie zdobytej wiedzy chemicznej w sytuacjach praktycznych,
planowanie typowych doświadczeń chemicznych,
prowadzenie zeszytu przedmiotowego,
poprawne rozwiązywanie zadań z prac domowych,
aktywność na lekcji.
Przygotowała Dominika Moszczyńska
Download