Wymagania edukacyjne z przedmiotu Kształcenie Słuchu

advertisement
Wymagania Edukacyjne, Sposoby Sprawdzania Osiągnięć i Kryteria Oceniania z przedmiotu
KSZTAŁCENIE SŁUCHU
Elementy wiedzy przedmiotowej wchodzące w zakres treści nauczania, podlegające ocenie:
 Wiedza teoretyczna zgodna ze standardami wymagań dla danej klasy
 Umiejętność czytania nut głosem w ćwiczeniach melodycznych i melodyczno-rytmicznych
 Odtwarzanie (głosem i na instrumentach), rozpoznawanie i zapisywanie struktur melodycznych
i melodyczno-rytmicznych
 Analizowanie słuchowe przebiegów muzycznych
 Zapisywanie przebiegów melodycznych i melodyczno-rytmicznych podczas odsłuchu (dyktanda)
 Budowanie, zapisywanie, śpiewanie, analizowanie i rozpoznawanie interwałów, akordów i gam
 Kształcenie pamięci i wyobraźni muzycznej
 Kształcenie umiejętności śpiewania podczas wykonywania ćwiczeń solfeżowych i nauki piosenek
Ocenie podlega:
1. Obecność ucznia na zajęciach
2. Aktywność ucznia na zajęciach
3. Stopień opanowania materiału zawartego w programie nauczania.
Zaliczenie przedmiotu za okres semestru odbywa się na podstawie obecności ucznia na zajęciach
(uczeń jest nieklasyfikowany, jeśli posiada powyżej 50% nieobecności), oceny aktywności podczas
zajęć, ocen cząstkowych obejmujących ocenę wykonania prac indywidualnych i zbiorowych, ocenę
wiedzy objętej programem.
Oceny cząstkowe wystawione będą na podstawie zadań domowych, sprawdzianów i testów
(słuchowych i pisemnych) z określonej partii materiału, ustnych odpowiedzi obejmujących materiał
z trzech ostatnich lekcji, prowadzenia zeszytu przedmiotowego, udziału w dodatkowych zadaniach
(konkursach przedmiotowych), aktywności na lekcji. Sprawdziany i testy zapowiadane są ,
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek
w ciągu tygodnia uzupełnić braki, a w ciągu dwóch tygodni przystąpić do zaliczenia sprawdzianu
lub testu. Każdą ocenę niesatysfakcjonującą ucznia można poprawić w czasie i terminie wyznaczonym
przez nauczyciela.
Prace kontrolne udostępniane są do wglądu uczniowi i jego opiekunom podczas zebrań lub na życzenie
podczas zajęć. Na wniosek ucznia lub jego opiekuna ocena może być uzasadniona pisemnie.
Kryteria oceniania:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczającą poza program przedmiotu w danej klasie,
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
lub praktycznych
 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach;
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 posiada pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie
 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania;
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między
elementami wiedzy z przedmiotu
 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się
tego przedmiotu
 rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela;
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają
możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z przedmiotu w ciągu dalszej nauki
 rozwiązuje (często przy pomocy nauczyciela) zadania typowe o niewielkim stopniu trudności;
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem
nauczania, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu
 nie rozwiązuje zadań o elementarnym stopniu trudności.
Szczegółowe wymagania edukacyjne i kryteria oceniania znajdują się w dokumentacji szkolnej
zamieszczonej na stronie internetowej szkoły, w PSO, WSO, a także w Programie Nauczania Przedmiotu
"Kształcenie Słuchu"
Rodzice/Opiekunowie podpisują oświadczenia o zapoznaniu się z powyższymi informacjami
(oświadczenie dostępne u nauczyciela przedmiotu lub w dokumentacji szkolnej).
Zapoznał(a)em się z wymogami edukacyjnymi i kryteriami oceniania
.......................................................................................
Data
Nazwisko i imię ucznia
................................................................................
Podpis rodzica
Download