Chemia - Zespół Szkół w Nowym Folwarku

advertisement
Zespół Szkół w Nowym Folwarku
Gimnazjum
Przedmiotowy System Oceniania z chemii
w klasach I – III gimnazjum
Nauczyciel prowadzący zajęcia: mgr Joanna Hyżorek
Nowy Folwark
I FORMY I SPOSOBY STOSOWANE W OCENIANU
1.
Praca klasowa – jest formą obowiązkową przeprowadzaną po zrealizowaniu całego
działu, zapowiadaną przez nauczyciela przedmiotu z tygodniowym wyprzedzeniem.
 W danym tygodniu, uczeń ma prawo do co najwyżej trzech prac klasowych
oraz co najwyżej jednej pracy klasowej dziennie.
 W przypadku nieobecności ucznia podczas pracy klasowej jest on
zobowiązany napisać tę prace klasową w innym wyznaczonym przez
nauczyciela terminie. Jeżeli i w tym dodatkowym terminie uczeń nie przystąpi
do pracy klasowej, nauczyciel zapisuje mu w dzienniku ocenę niedostateczną.
2.
Pisemne sprawdziany wiadomości bieżących (kartkówki - obejmujące 1-2 tematy
lekcyjne) mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi.
3.
Ponadto przewiduje się następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności
uczniów:
 odpowiedzi uczniów,
 prace domowe,
 ćwiczenia praktyczne,
 aktywność,
 jakość prowadzenia zeszytu przedmiotowego,
 badanie umiejętności,
 wyniki w konkursach związanych z przedmiotem,
 podjęte przez ucznia dodatkowe zadania wyznaczone przez nauczyciela.

Terminy informowania uczniów o wynikach prac pisemnych
Napisane przez uczniów prace pisemne powinny być ocenione w ciągu czterech tygodni
od daty ich napisania, z wyłączeniem okresu przypadającego na chorobę nauczyciela
potwierdzonego L-4, przerwy świątecznej lub ferii zimowych. Jeśli nauczyciel nie
dotrzyma tego terminu, uczeń ma prawo nie wyrazić zgody na wpisanie oceny do
dziennika.

Sposoby informowania uczniów i rodziców o wynikach prac pisemnych
Ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, a jego rodzice podczas
spotkania z nauczycielem lub wychowawcą. Dopuszcza się wydanie pracy pisemnej do
domu na czas określony przez nauczyciela. Prace pisemne przechowywane są przez
nauczyciela do 31 sierpnia danego roku szkolnego.

Zasady poprawiania ocen
1. Uczeń ma prawo do poprawy wyłącznie pracy klasowej, napisanej na ocenę
niedostateczną lub dopuszczającą. Poprawa ta jest dobrowolna, odbywa się tylko
jeden raz i to w ciągu dwóch tygodni od rozdania ocenionych prac (w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela).
2. Ocena z poprawy jest wpisywana obowiązkowo do dziennika lekcyjnego.
3. Odpowiedzi ustnych i kartkówek uczeń nie może poprawiać. Formą poprawy tych
ocen jest inna odpowiedź lub inna kartkówka.
4. Uczeń, który otrzymał ocenę śródroczną niedostateczną, musi zaliczyć materiał
obowiązujący w I półroczu.
II KRYTERIA I STANDARDY WYMAGAŃ NA OKREŚLONY STOPIEŃ
1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który sprostał wymaganiom dopełniającym :
 wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem,
 w pełni opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej
 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
 swobodnie wykorzystuje zdobyte umiejętności w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych i praktycznych, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach
chemicznych
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który sprostał wymaganiom dopełniającym:
 w pełni opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej
 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami
 rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w podstawie
programowej
 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach
 wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych
źródeł wiedzy np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic chemicznych,
encyklopedii, Internetu
 projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne
 biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie
rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który sprostał wymaganiom rozszerzającym:
 opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej
 poprawnie stosuje wiadomości, jego umiejętności pozwalają na samodzielnie
rozwiązywanie typowych zadań teoretycznych i praktycznych
 korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic
chemicznych i innych źródeł wiedzy chemicznej
 bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne
 zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych
 samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności
4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który sprostał wymaganiom podstawowym:
 opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej
 z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do
rozwiązywania typowych zadań i problemów
 z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy
pierwiastków chemicznych, wykresy, tablice chemiczne
 z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne
 z pomocą nauczyciela zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz
rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności
5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który sprostał wymaganiom koniecznym:
 ma braki w opanowanych wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawie
programowej, które nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowych
umiejętności z chemii na kolejnych etapach edukacyjnych
 rozwiązuje pod kierunkiem nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim
stopniu trudności
 z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne,
zapisuje proste wzory i równania chemiczne
6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej z
chemii, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu
 nie rozwiązuje problemów (zadań) o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności
nawet pod kierunkiem nauczyciela.
III OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIANIU
1. Posługiwanie się symboliką i językiem chemicznym
2. Rozumienie pojęć chemicznych i znajomość ich definicji
3. Znajomość i zastosowanie praw chemicznych
4. Znajomość właściwości fizycznych i chemicznych substancji chemicznych
5. Umiejętność pisania i odczytywania równań reakcji chemicznych
6. Umiejętność bezpiecznego i dokładnego przeprowadzania doświadczeń chemicznych
7. Umiejętność formułowania wniosków, prezentowania własnych obserwacji
8. Stosowanie wiedzy chemicznej w życiu codziennym
9. Rozwiązywanie zadań rachunkowych i problemowych
10. Logiczne myślenie
11. Aktywność i pracowitość
IV WARUNKI ZALICZANIA PRZEDMIOTU
Podstawą klasyfikacji ucznia na koniec półrocza lub roku szkolnego są oceny cząstkowe z:
a) badania wyników nauczania (jeśli było)
b) prac klasowych (obowiązkowe)
c) odpowiedzi, kartkówek
d) aktywności
e) prac domowych i dodatkowych
oraz wysokie lokaty uzyskane w szkolnych i pozaszkolnych konkursach
chemicznych.
 Przy 1 godzinie chemii tygodniowo uczeń powinien posiadać co najmniej 4 oceny
cząstkowe (w tym obowiązkowe z prac klasowych) w danym półroczu.
 Przy 2 godzinach chemii tygodniowo uczeń powinien posiadać co najmniej 6 ocen
cząstkowych (w tym obowiązkowe z prac klasowych) w danym półroczu.
Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
Warunki podwyższania przewidywanej oceny rocznej klasyfikacyjnej reguluje WSO w
punkcie 27.
Download