wymagania_chemia

advertisement
1. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY
Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:
 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę
programową z chemii;
 potrafi korzystać z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych
przez nauczyciela,
 potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych;
 umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych
zjawisk;
 proponuje rozwiązania nietypowe;
 potrafi precyzyjnie rozumować posługując się wieloma elementami
wiedzy, nie tylko z zakresu chemii,
 udowadnia swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej
skutkiem zdobytej samodzielnie wiedzy,
 osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż
szkolny;
 jest aktywny na zajęciach;
 odrabia dodatkowe prace domowe;
 z prac klasowych uzyskuje oceny bardzo dobre i celujące.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone
podstawą programową z chemii;
 potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań
w nowych sytuacjach;
 wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać
z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego, wykresów, tablic,
zestawień;
 potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia chemiczne;
 potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji
chemicznych;
 rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności;
 wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji;
 systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy;
 odrabia dodatkowe prace domowe;
 z prac klasowych uzyskuje oceny co najmniej dobre.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone
podstawą programową z chemii;
 poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego
rozwiązywania typowych zadań lub problemów;
 potrafi korzystać z układu okresowego, wykresów, tablic i innych źródeł
wiedzy chemicznej;
 potrafi bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia chemiczne;
 potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych;
 rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności;
 rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkiej skali trudności;
 wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji;
 systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy;
 z prac klasowych uzyskuje oceny co najmniej dostateczne.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności
określone podstawą programową z chemii, które są konieczne do
dalszego kształcenia;
 poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z
pomocą nauczyciela, typowych zadań lub problemów;
 potrafi korzystać z takich źródeł wiedzy jak: układ okresowy, krzywa
rozpuszczalności i tablice;
 z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenie chemiczne,
 potrafi, z pomocą nauczyciela, pisać i uzgadniać równania reakcji
chemicznych oraz rozwiązywać zadania obliczeniowe o niewielkim
stopniu trudności;
 odrabia zadania domowe o średnim stopniu trudności;
 aktywność ucznia w czasie lekcji jest zadowalająca;
 systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy;
 z prac klasowych uzyskuje oceny co najmniej dopuszczające.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności
określonych podstawą programową, ale braki te nie przekreślają
możliwości dalszego kształcenia;
 rozwiązuje, z pomocą nauczyciela, typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
 oblicza stężenie procentowe roztworu przy znanej masie substancji i
masie roztworu;
 potrafi korzystać, z pomocą nauczyciela, z takich źródeł wiedzy jak:
układ okresowy, wykresy i tablice;
 z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste
doświadczenia chemiczne;
 zna symbolikę chemiczną;
 wymienia właściwości fizyczne i chemiczne składników powietrza,
wybranych kwasów, zasad i związków organicznych;
 z pomocą nauczyciela ustala wzory sumaryczne tlenków i podaje ich
nazwy;
 oblicza masę cząsteczkową związków o podanym wzorze sumarycznym;
 z pomocą nauczyciela potrafi bilansować równania reakcji chemicznych;
 korzysta z możliwości poprawy ocen niedostatecznych i pomocy
nauczyciela;
 systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy;
 odrabia prace domowe o najniższym stopniu trudności;
 przejawia niesystematyczne zaangażowanie w proces uczenia się.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych podstawą
programową, które są konieczne do dalszego kształcenia;
 nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych
o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela;
 nie zna symboliki chemicznej;
 nie potrafi ustalić wzorów tlenków i uzgodnić najprostszych równań
chemicznych nawet z pomocą nauczyciela;
 nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym;
 nie odrabia prac domowych;
 z prac pisemnych otrzymuje ocenę niedostateczne;
 nie korzysta z możliwości poprawy prac pisemnych;
 nie korzysta z pomocy nauczyciela;
 nie wykazuje zadawalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy;
 nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.
Download