czytaj

advertisement
Wymagania i kryteria dla klasy V
Uczeń po klasie V:



























rozpoznaje na mapie hipsometrycznej niziny, wyżyny i góry
charakteryzuje wybrane krajobrazy Polski
podaje przykłady zależności między cechami krajobrazu a formami
działalności człowieka
wymienia formy ochrony przyrody stosowane w Polsce, wskazuje na mapie
parki narodowe, podaje przykłady rezerwatów przyrody, pomników przyrody
itp.
wymienia najważniejsze walory turystyczne największych miast Polski
lokalizuje na mapie Europy: Polskę oraz państwa sąsiadujące z Polską i ich
stolice
podaje nazwy układów narządów budujących organizm człowieka
wymienia podstawowe funkcje poznanych układów człowieka
rozpoznaje i nazywa, na podstawie opisu, fotografii lub rysunku, etapy
rozwoju człowieka
opisuje zmiany zachodzące w organizmach podczas dojrzewania płciowego
opisuje rolę zmysłów w odbieraniu wrażeń ze środowiska zewnętrznego
bada właściwości ogniskujące lupy, powstawanie obrazu widzianego przez
lupę i podaje przykłady zastosowania lupy
wskazuje rodzaje źródeł dźwięku, bada doświadczalnie zależność
powstającego dźwięku od np.
bada rozchodzenie się dźwięków w powietrzu i ciałach stałych
porównuje prędkości rozchodzenia się dźwięku i światła na podstawie
obserwacji i zjawisk przyrodniczych, doświadczeń lub pokazów
podaje przykłady negatywnego wpływu wybranych gatunków zwierząt, roślin,
grzybów, bakterii i wirusów na zdrowie człowieka
wymienia zachowania zapobiegające chorobom przenoszonym i
wywoływanym przez nie
wymienia zasady postępowania z produktami spożywczymi od momentu
zakupu do ich spożycia
wymienia zasady prawidłowego odżywiania się i stosuje je
podaje i stosuje zasady dbałości o własne ciało
charakteryzuje podstawowe zasady ochrony narządów wzroku i słuchu
wyjaśnia znaczenie ruchu i ćwiczeń fizycznych w utrzymaniu zdrowia
podaje przykłady właściwego spędzania wolnego czasu, z uwzględnieniem
zasad bezpieczeństwa
opisuje zasady udzielania pierwszej pomocy w niektórych urazach, potrafi
wezwać pomoc w różnych sytuacjach
podaje przykłady zachowań i sytuacji, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu
człowieka
wyjaśnia negatywny wpływ alkoholu, nikotyny i substancji psychoaktywnych
na zdrowie człowieka, podaje propozycje asertywnych zachowań w przypadku
presji otoczenia
wymienia zasady zdrowego stylu życia i uzasadnia konieczność ich stosowania
kryteria oceniania
ocena niedostateczna: otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował materiału na stopień dopuszczający, wykazuje lekceważący stosunek do
przedmiotu, nie nosi zeszytu, zeszytu ćwiczeń i podręcznika, nie odrabia zadań
domowych, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem ani aktywności na zajęciach, ze
sprawdzianów i kartkówek otrzymał ponad 50% ocen niedostatecznych.
ocena dopuszczająca: otrzymuje uczeń, który:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
opanował minimum wiedzy przedmiotowej;
potrafi rozwiązać podstawowe zadania z pomocą nauczyciela;
orientuje się na mapie z pomocą nauczyciela;
niesystematycznie przynosi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń;
ma braki w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń;
nie odrabia zadań domowych; nie włącza się do pracy w grupie;
nie wykazuje aktywności na lekcjach;
nie potrafi stosować w praktyce wiedzy przyrodniczej.
ocena dostateczna: otrzymuje uczeń, który:
opanował podstawowe treści przewidziane programem nauczania;
potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadania;
orientuje się na mapie;
stosuje podstawowe terminy przyrodnicze;
systematycznie przynosi i prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń; przeważnie
odrabia zadania domowe;
6) rzadko włącza się do pracy w grupie;
7) wykazuje słabą aktywność na lekcjach;
8) stosuje wiedzę dla celów praktycznych przy pomocy nauczyciela.
1)
2)
3)
4)
5)
ocena dobra: otrzymuje uczeń, który:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
opanował materiał przewidziany programem;
samodzielnie rozwiązuje większość zadań;
samodzielnie posługuje się mapą;
zna i stosuje większość terminów przyrodniczych;
systematycznie prowadzi i przynosi na lekcje zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń;
odrabia zadania domowe;
podczas zadań grupowych współpracuje z grupą;
zwykle jest aktywny na lekcjach;
stosuje wiedzę w sytuacjach praktycznych z małym udziałem nauczyciela.
ocena bardzo dobra: otrzymuje uczeń, który:
1) opanował materiał przewidziany programem;
2) potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania i wyjaśniać zjawiska;
3) lokalizuje miejsca na powierzchni Ziemi i orientuje się w ich wzajemnym położeniu za
pomocą mapy;
4) zna i stosuje terminy przyrodnicze; przedstawia przyczyny, skutki i przebieg zjawisk
przyrodniczych, dostrzega różnorodne związki między nimi;
5) sumiennie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń;
6) odrabia zadania domowe; samodzielnie dociera do informacji; chętnie i aktywnie
współpracuje podczas zadań grupowych;
7) jest aktywny na lekcjach;
8) potrafi stosować wiedzę przyrodniczą w życiu.
ocena celująca otrzymuje uczeń, który:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
spełnia wymagania na ocenę bardzo dobra oraz:
posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w klasie IV;
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami;
czyta książki i czasopisma przyrodnicze i omawia je na lekcjach;
swobodnie posługuje się terminami przyrodniczymi;
bierze udział w konkursach o tematyce przyrodniczej.
Download