3T PI obsêugi biura

advertisement
PRACOWNIA INFORMATYCZNA OBSŁUGI BIURA TURYSTYCZNEGO I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ –
KLASA 3
1. Kultura obsługi i etyka zawodu
Dział/
Liczba
zagadni
godzin
enia
Wymagania
Konieczne
dopuszczający
Podstawowe
dostateczny
Rozszerzone
dobry
Dopełniające
bardzo dobry
Wyższy poziom wymagań obejmuje zagadnienia z poziomu niższego.
Poziom wykraczający to dodatkowo umiejętność korzystania z różnych źródeł, poszerzania swoich wiadomości i umiejętności.
 Wymienia cechy niezbędne u  Uzasadnia konieczność stoso-  Charakteryzuje sylwetkę wzorowe-  Rozwiązuje różne sytuacje
pracownika turystyki.
z życia biura podróży zgodnie
wania zasad etyki i kultury
go pracownika turystyki.
w turystyce.
 Samodzielnie analizuje zasady etyki z zasadami „Turystycznego kodek Wyjaśnia własnymi słowami
 Wskazuje sposoby zaspokaja- zawodowej na podstawie „Turystyczne- su etycznego”.
pojęcia: kultura i etyka.
 Opracowuje przykładowe
nia potrzeb turystów poprzez dzia- go kodeksu etycznego”.
 Wymienia rodzaje potrzeb.
łalność biur podróży.
standardy zachowań pracowników
 Omawia przykładowe standardy
 Wyjaśnia znaczenie kultury
na różnych stanowiskach.
 Z pomocą nauczyciela próbuje zachowań pracowników na różnych
osobistej w pracy.
 Przedstawia rozwiązania syturozwiązywać sytuacje konfliktowe. stanowiskach.
 Stosuje podstawowe zasady
acji konfliktowych w hotelu.
 Przedstawia rozwiązania sytuacji
 Stosuje podstawowe zasady
savoir-vivre’u.
 Stosuje zasady savoir-vivre’u.
konfliktowych w działalności biura
savoir-vivre’u.
 Z pomocą nauczyciela wyjaśnia niektóre postanowienia „Tury-  Samodzielnie wyjaśnia posta- podróży.
nowienia „Turystycznego kodeksu  Stosuje zasady savoir-vivre’u.
stycznego kodeksu etycznego”.
etycznego”.
 Określa sylwetkę zawodową pracownika turystyki.

Określa kryteria doboru pracowników obsługi turystycznej.
Ćwiczenia
 Rozwiązywanie
sytuacji
z wykorzystaniem TKE.
 Opracowywanie
standardów zachowania
pracowników biura podróży.
2. Działalność i organizacja biura podróży
42

z pomocą nauczyciela opisuje
rodzaje biur podróży.
 Wymienia niektóre przepisy
prawa dotyczące ich działalności.
 Wymienia stanowiska pracy
w biurach podróży i wskazuje
niektóre zadania.
 Wymienia elementy wyposażenia biura podróży.
 Z pomocą nauczyciela opisuje
procedury udzielania pierwszej
pomocy.
 Przedstawia podstawowe rodzaje biur podróży i przepisy prawa dotyczące ich działalności.

Wymienia stanowiska pracy
w biurach podróży i wskazuje ich
zadania.
 Wyjaśnia przeznaczenie elementów wyposażenia biura podróży.
 Opisuje procedury udzielania
pierwszej pomocy.
 Analizuje niektóre przepisy
dotyczące zasad bhp i ochrony
ppoż. w biurze podróży.
 Z pomocą nauczyciela
 określa zasady tworzenia regulaminu biura podróży.
 Samodzielnie definiuje podstawowe
rodzaje biur podróży i wymienia przepisy prawa dotyczące ich działalności.
 Przedstawia strukturę stanowisk
pracy w biurach podróży i wskazuje ich
zadania.
 Dobiera wyposażenie recepcji,
uwzględniając zasady ergonomii
i przepisów bhp.
 Opisuje procedury udzielania
pierwszej pomocy.
 Analizuje przepisy dotyczące zasad
bhp i ochrony ppoż. w biurze podróży.
 Określa zasady tworzenia regulaminu biura podróży.
 Charakteryzuje działalność
różnych rodzajów biur podróży.
 Planuje działania związane
z uruchomieniem biura podróży.
 Wnikliwie prezentuje zadania
pracowników na różnych stanowiskach w biurze podróży, wskazując
na zależności między nimi.
 Dobiera wyposażenie biura
podróży, uwzględniając zasady
ergonomii i przepisów bhp.
 Opisuje procedury udzielania
pierwszej pomocy.
 Stosuje przepisy dotyczące
zasad ergonomii, bhp i ochrony
ppoż. w biurze podróży.
 Samodzielnie konstruuje
 regulamin biura podróży.
 Symulacja działań
związanych
z podejmowaniem działalności w turystyce.
 Tworzenie regulaminu biura podroży.
 Organizacja stanowisk pracy.
 Stosowanie procedur
udzielania pierwszej
pomocy.
11. Obsługa podróżnicza
40
 Wymienia rodzaje dokumentów podróżniczych.
 Z pomocą wskazuje różnice
w przepisach celnych
i dewizowych na terenie UE i poza
UE.
 Odczytuje niektóre informacje
z rozkładów komunikacyjnych
w ruchu krajowym.
 Pobieżnie opisuje dokumenty
komunikacyjne.
Wymagania

-
Wykazuje kulturę osobistą.
Prowadzi zeszyt przedmiotowy
dodatkowe
-
Ocena
celująca

 Charakteryzuje rodzaje dokumentów podróżniczych.
 Przedstawia niektóre przepisy
celne, dewizowe.
 Korzysta z rozkładów komunikacyjnych w ruchu krajowym.
 Charakteryzuje dokumenty
komunikacyjne z pomocą nauczyciela.
 Proponuje niekompletne rozwiązania sytuacji awaryjnych
w obsłudze podróżniczej.
 Stosuje różne rodzaje dokumentów
podróżniczych.
 Interpretuje przepisy celne, dewizowe.
 Korzysta z rozkładów komunikacyjnych w ruchu krajowym
i międzynarodowym.
 Odczytuje informacje zawarte
w dokumentach komunikacyjnych
i sporządza niektóre z nich.
 Przedstawia obyczaje niektórych
narodów.
 Analizuje i ocenia rozwiązania
sytuacji awaryjnych w obsłudze podróżniczej.



 Stosuje różne rodzaje dokumentów podróżniczych, również
w sytuacjach awaryjnych.
 Prawidłowo posługuje się
przepisami celnymi, dewizowymi
na terenie UE i poza UE.
 Swobodnie korzysta
z rozkładów komunikacyjnych
w ruchu krajowym
i międzynarodowym.
 Sporządza dokumenty komunikacyjne.
 Wykorzystuje w praktyce wiedzę o obyczajach innych narodów.
 Znajduje prawidłowe rozwiązania sytuacji awaryjnych
w obsłudze podróżniczej.
 Wypełnianie wniosku paszportowego.
 Wypełnianie wniosków wizowych.
 Przygotowywanie
kompletu dokumentów
związanych z wyjazdem
za granicę: samochodem
własnym, autokarem,
samochodem pożyczonym.
 Posługiwanie się
rozkładami komunikacyjnymi różnych przewoźników w wersji
książkowej
i internetowej.
Wykazuje wysoką kulturę osobistą.
Swobodnie posługuję się terminologią zawodową.
Pracuje samodzielnie, wykorzystując własne zdolności i wiedzę w danym zakresie materiału.
uczeń wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą specjalistyczną zgodną z tematyką omawianych zajęć
uczeń osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach właściwych dla przedmiotu
uczeń podejmuje zadania dodatkowe, indywidualnie lub w zespole, znacznie wykraczające poza podstawę programową
SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów będzie odbywać się przez cały czas realizacji programu.
Osiągnięcia uczniów będą oceniane na podstawie:
- pisemnych prac kontrolnych (sprawdziany, kartkówki)
- odpowiedzi ustnych
- sprawdzianów praktycznych odbywających się na komputerze
- przygotowania projektów, prezentacji i prac domowych
- obserwacji pracy na lekcji:
wykonywania zadań i ćwiczeń (metody aktywizujące / metoda projektu, odgrywanie ról, ćwiczenia
symulacyjne, prezentacje, burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia z tekstem, ćwiczenia w sporządzaniu
dokumentów).
Ze względu na charakter zajęć, w procesie oceniania dominować będzie obserwacja czynności
wykonywanych przez uczniów w trakcie ćwiczeń oraz ocena efektów ich pracy.
W ocenie końcowej osiągnięć uczniów uwzględnione zostaną wyniki wszystkich sprawdzianów oraz
poziom wykonania ćwiczeń.
Szczegółowe sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z przedmiotu
Odpowiedzi ustne
Sprawdzane będą pod względem rzeczowości, stosowania języka i terminologii oraz umiejętności
formułowania dłuższych wypowiedzi. Przy wypowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z 3
ostatnich tematów lekcyjnych, w przypadku zapowiedzianej lekcji powtórzeniowej - z całego działu.
W ciągu roku szkolnego uczeń może być wielokrotnie oceniany za wypowiedź ustną.
Pisemne prace kontrolne
Sprawdziany zapowiedziane będą przynajmniej tydzień wcześniej.
W przypadku prac pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg
kryteriów:
90% - 100% - ocena bardzo dobra
85% - 89% - ocena dobra +
75% - 84% - ocena dobra
70% - 74% - ocena dostateczna+
60% - 69% - ocena dostateczna
50% - 59% - ocena dopuszczająca
0% - 49% - ocena niedostateczna
Jeżeli z przyczyn niezależnych od klasy lub nauczyciela pisemna praca kontrolna nie odbędzie się,
przeniesiona zostaje automatycznie na następną lekcję.
Krótkie prace kontrolne
Krótkie prace kontrolne (kartkówki) mogą być niezapowiedziane i obejmować materiał z 3 ostatnich
lekcji, kartkówki zapowiedziane wcześniej mogą obejmować materiał z większej ilości lekcji.
Mogą mieć formę krótkich testów, zawierających pytania zamknięte lub krótkich wypowiedzi
pisemnych na zadane pytanie.
Projekty, prezentacje, prace domowe
Podlegają ocenie. Decyzję o formie oceny pracy podejmuje nauczyciel, w zależności od
szczegółowych wymagań zadania, wkładu pracy i zaangażowania ucznia.
4
Praca na lekcji
Praca na lekcji oceniana jest systemem plusów, ocenie podlega 5 kolejnych ćwiczeń, z których
wystawiana jest ocena. Podczas pracy w parach czy grupach, uczniowie są wspólnie odpowiedzialni
za końcowy wynik pracy.
Prace dodatkowe
Formy pracy twórczej na lekcji:
- prace w parach i prace grupowe teoretyczne i praktyczne
- prezentacje nowych rozwiązań problemów stawianych przez nauczyciela lub innych uczniów
- prezentacje przygotowanych symulacji
Formy powyższe będą oceniane każdorazowo w zależności od poprawności wykonania i wkładu
pracy.
Prace przygotowujące do praktycznego egzaminu zawodowego
zapowiedziane będą przynajmniej tydzień wcześniej
W przypadku projektów i prac pisemnych przygotowujących do egzaminu zawodowego przyjmuje się
skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów zgodnych z wymogami CKE:
96% - 100% - ocena bardzo dobra
93% - 95% - ocena dobra +
88% - 92% - ocena dobra
85% - 87% - ocena dostateczna+
80% - 84% - ocena dostateczna
75% -79% - ocena dopuszczająca
0% - 74% - ocena niedostateczna
Ustalenia dodatkowe
Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym na każdej lekcji wpisuje
temat. Obowiązkowo powinny znajdować się w nim prace domowe oraz rozwiązania zadań i ćwiczeń
wykonywanych na lekcji.
Brak zeszytu w sytuacji zadanej pracy domowej jest równoznaczny z uzyskaniem oceny
niedostatecznej. Brak notatek z lekcji oraz wykonywanych ćwiczeń skutkuje oceną niedostateczną z
danego przedmiotu.
Uczniowie klas 3 i 4 mają obowiązek posiadać na wszystkich lekcjach teczkę imprezy, w której
realizowane są projekty i zadania przygotowujące do egzaminu zawodowego. Brak uzupełnionej
teczki skutkuje oceną niedostateczną.
Na pracach kontrolnych wymagających obliczeń, uczeń ma obowiązek posiadać prosty kalkulator, nie
jest dopuszczalne korzystanie z kalkulatora w telefonie.
Wystawianie oceny semestralnej oraz na koniec roku szkolnego dokonuje się na podstawie ocen
cząstkowych, przy czym ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych.
Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną w terminie dwóch tygodni od otrzymania oceny w
wyznaczonym i uzgodnionym terminie. Ocena z poprawy ma tą samą wagę, która posiadała ocena
poprawiana.
W przypadku nieobecności na sprawdzianie lub kartkówce, uczeń ma 2 tygodnie (od daty kiedy
odbyła się praca pisemna) na zgłoszenie się i uzupełnienie oceny.
Minimalna liczba ocen w ciągu semestru uzależniona jest od liczby godzin w tygodniu i będzie
wynosić:
5
przy 1 godz. tygodniowo- 3 oceny
przy 2 godz. tygodniowo- 4 oceny
przy 3 godz. tygodniowo- 6 ocen
Oceny uzyskane z poprawy nie są wliczane do tej liczby ocen
Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania do lekcji, uzupełnienia zeszytu i możliwości
odpowiedzi lub klasówki.
Uczeń, który opuści więcej niż 50% lekcji w semestrze może być niesklasyfikowany i przed komisją
może zdawać materiał z całego semestru zgodnie ze stosownym rozporządzeniem w tej sprawie.
Częsty brak podręcznika, zeszytu, brak lekcji w zeszycie może spowodować obniżenie oceny.
6
Download