Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

advertisement
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej -przyroda w kl. V a – mgr Piotr Kopeć rok szkolny 2015/2016
I.
Ocenianie osiągnięć ucznia i jego postępów w nauce jest dokonywane systematycznie w różnych formach, jako
ocenianie bieżące:
formy oceniania osiągnięć ucznia
Nie więcej niż
Sposób oceniania
Sprawdziany z całego działu po powtórzeniu
4
kartkówki
2
odpowiedzi ustne
2
aktywność i praca na lekcji, odpowiedzi krótkie
na bieżąco
prace domowe
na bieżąco
udział w konkursach przyrodniczych
wg aktywności
i wyników ucznia






100% i zadanie dodatkowe – celujący
100%-86% - bardzo dobry
85% - 71% - dobry
70% - 50% - dostateczny
49% - 30% - dopuszczający
29% - 0% - niedostateczny
6 pytań o zróżnicowanej trudności - oceny
wynikają
z
punktacji
szacunkowej
dla
sprawdzianów i kartkówek
+ lub cała ocena db, bdb, cel w zależności od
trudności zadania
Oceny od oceny niedostatecznej przy braku
zadania
do
celującej
przy
zadaniach
wykraczających poza podstawę programową;
ważna poprawność i staranność wykonania
zadania.
- ocena 5 lub 6 za osiągnięcia w szkolnych
konkursach lub na wyższym etapie
II. ZASADY OCENIANIA zawarte są w Statucie
1. Uczeń ma prawo do poprawy niesatysfakcjonującej oceny ze sprawdzianu lub odpowiedzi na kolejnych zajęciach nie
później niż dwa tygodnie po otrzymaniu oceny.
2. Symbolem (np.) oznacza się nieprzygotowanie ucznia do lekcji (brak podręcznika, zeszytu, przyborów, itp.).
3. Symbolem (0) oznacza się brak oceny ze sprawdzianu pisemnego z powodu nieobecności ucznia na sprawdzianie.
4. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu z przyczyn usprawiedliwionych może go pisać na kolejnych zajęciach.
5. Oceny bieżące w klasach IV-VI ustala się według następującej skali:
1. stopień celujący
6 (cel.)
-6,
2. stopień bardzo dobry
5 (bdb.)
-5, +5
3. stopień dobry
4 (db.)
-4, +4
4. stopień dostateczny
3 (dst.)
-3, +3
5. stopień dopuszczający 2 (dop.)
-2, +2
6. stopień niedostateczny 1 (ndst.)
+1
6. Samodzielnym znakiem (+) oznacza się aktywność ucznia na lekcjach.
7. Dopuszcza się stosowanie samodzielnego znaku (-) jako braku niektórych zadań domowych, celowego nie uczestniczenia
w toku lekcji.
8. Samodzielne znaki (+,-) mają wpływ na podwyższenie lub obniżenie oceny klasyfikacyjnej.
9. Rodzice otrzymują na piśmie wykaz ocen bieżących na zebraniach ogólnoszkolnych.
III. TRYB USTALENIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ i ROCZNEJ.
Ocena roczna, półroczna nie jest średnią ocen bieżących. Najważniejszymi ocenami są oceny ze sprawdzianów, odpowiedzi
ustnych i aktywności oraz udziału w konkursach przyrodniczych z sukcesami. Oceny z zadań, zeszytu, kartkówki mogą
podwyższyć lub obniżyć ocenę wynikającą ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i aktywności oraz udziału w konkursach
przyrodniczych z sukcesami.
IV. ZASADY UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA zawarte są w Statucie Szkoły.
V. OGÓLNE KRYTERIA OCEN zawarte są w Statucie.
Ustala się następujące ogólne wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni z zajęć edukacyjnych:
1)
2)
3)
stopień celujący – uczeń opanował w pełnym zakresie wszystkie wiadomości i umiejętności określone programem, wiadomości potrafi
wykorzystać w praktyce, wykazuje dużą samodzielność, korzysta samodzielnie z różnych dodatkowych źródeł wiedzy, samodzielnie wykonuje
zadania o dużym stopniu trudności, pracuje systematycznie, zawsze przygotowany do lekcji, aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje
zainteresowania wykraczające poza materiał programowy lub bierze udział w konkursach, zawodach
stopień bardzo dobry – uczeń opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, potrafi samodzielnie rozwiązywać
zadania, problemy o dużym stopniu trudności, pracuje systematycznie, jest zawsze przygotowany do lekcji, aktywnie uczestniczy w zajęciach,
wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce
stopień dobry – uczeń opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności, poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do samodzielnego
rozwiązywania typowych zadań, jest zawsze przygotowany do lekcji (potrzebne przybory, odrobiona praca domowa)
4)
5)
6)
stopień dostateczny – uczeń opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, zdarza się, że jest
nieprzygotowany do lekcji, z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania, stara się uzupełnić braki spowodowane nieobecnościami
stopień dopuszczający – uczeń ma duże braki w wiadomościach, ale nie uniemożliwiają mu one kontynuowania nauki z danego przedmiotu,
z pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe zadania, często jest nieprzygotowany do lekcji, nie zawsze uzupełnia braki związane z nieobecnością
stopień niedostateczny – uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem, braki uniemożliwiają mu
kontynuowanie nauki danego przedmiotu, nie potrafi wykonać prostych zadań nawet z pomocą nauczyciela, nie uzupełnia braków związanych
z nieobecnościami.
VI. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.
Ocena celująca:
 uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto potrafi wykonać zadania
wykraczające poza podstawy programowe; z sukcesami bierze udział w Małopolskim Konkursie
Przyrodniczym lub innych konkursach przyrodniczych o zasięgu miejskim, powiatowym lub regionalnym;
- uczestniczy lub i inicjuje akcje dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego;
- samodzielnie zdobywa dodatkowe informacje związane z tematyką zajęć;
- wykonuje zadania dodatkowe proponowane przez nauczyciela;
- przeprowadza pod opieką nauczyciela dodatkowe obserwacje środowiska przyrodniczego i prowadzi hodowlę oraz
wykonuje proste doświadczenia przyrodnicze;
- chętnie dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z rówieśnikami;
Oceny od dopuszczającej do bardzo dobrej:
DZIAŁ
PROGRAMU
POZIOM WYMAGAŃ
Dopuszczający
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
6. WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI
 sporządza mieszaniny cukru i soli i
podaje ich właściwości;
 podaje przykłady wykorzystania ciał ze
względu na ich masę;
 bada doświadczalnie, jak różne
substancje przewodzą ciepło;
 podaje przykłady wykorzystania
izolatorów i przewodników cieplnych
w codziennym życiu;
 bada i dokumentuje kruchość,
sprężystość i plastyczność substancji;
 podaje przykłady zastosowania
substancji ze względu na ich
właściwości;
 odróżnia na podstawie





 wskazuje na mapie hipsometrycznej


7.KRAJOBRAZY POLSKI I EUROPY


Polski góry, wyżyny i niziny;
wskazuje na mapie i podaje położenie
Polski i Europy;
podaje przykłady sposobów
gospodarowania człowieka w wybranych
krajobrazach wynikające z cech
środowiska;
rozpoznaje wybrane zabytki swojego
miasta wojewódzkiego;
wskazuje najbliżej położony park
narodowy i rezerwat przyrody, pomnik
przyrody;
właściwości wodę i ocet, sól
kuchenną i cukier;
podaje przykłady wykorzystania wybranych substancji w
życiu codziennym;
wyznacza masę i objętość
klocków;
dokumentuje doświadczenie
wykazujące różnice
w przewodnictwie cieplnym
różnych substancji;
opisuje na podstawie wyników
doświadczeń wpływ
detergentów na rozwój roślin;
wyjaśnia, dlaczego należy
segregować odpady;
 wskazuje na mapie i podaje





położenie Tatr, Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej i
Śląskiej, Niziny Śląskiej
i Mazowieckiej, Pojezierza
Mazurskiego, Pobrzeża
Bałtyku, Warszawy, Krakowa,
Gdańska, Bałtyku i Morza
Śródziemnego oraz Alp;
rozróżnia na rycinach i opisuje
charakterystyczne cechy
poznanych krajobrazów;
rozpoznaje wybrane zabytki
Warszawy, Krakowa, Gdańska;
rozpoznaje wybrane gatunki
chronione występujące
w najbliższej okolicy;
opisuje krajobraz alpejski
i śródziemnomorski;
wymienia i podaje przykłady
form ochrony przyrody;
 wyjaśnia, w jaki sposób
 opisuje mieszanie się substancji z
uzyskujemy cukier i sól
wodą;
kuchenną;
 planuje doświadczenie sprawdzające,
 porównuje masy ciał wykoczy ocet chroni jabłko przed
nanych z różnych substancji
zepsuciem;
o tej samej objętości i masy ciał
 szacuje, jak będą przewodzić ciepło
wykonanych z tej samej
różne substancje opierając się na
substancji o różnej objętości;
doświadczeniu;
 na podstawie właściwości

wykonuje na podstawie instrukcji
klasyfikuje substancje jako
doświadczenie: „Wpływ detergentów
izolatory lub przewodniki ciepła;
na rozwój roślin" i je dokumentuje.
 wykazuje związek między
właściwościami mechanicznymi
substancji a ich zastosowaniem;
 wskazuje na mapie hipso-
metrycznej Europy góry, wyżyny i
niziny;
 charakteryzuje krajobraz Tatr,
Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej i Śląskiej, Niziny
Śląskiej i Mazowieckiej, Pojezierza
Mazurskiego, wybrzeża Bałtyku,
Bałtyku i Morza Śródziemnego
oraz Alp;
 opisuje krajobraz wielkomiejski,
przemysłowy i rolniczy;
 podaje przykłady zależności
między cechami krajobrazu a
formami działalności człowieka;
 porównuje Tatry i Alpy, Nizinę Śląską i
Mazowiecką, Wyżynę Śląską i KrakowskoCzęstochowską, wybrzeże Bałtyku i Morza
Śródziemnego.
8. ORGANIZM CZŁOWIEKA
DZIAŁ
PROGRAMU
POZIOM WYMAGAŃ
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
 wskazuje na schemacie,
 opisuje funkcje
 wyjaśnia znaczenie oddychania
 opisuje współpracę układu
modelu i własnym ciele
położenie wymienionych
układów i narządów;
 wymienia etapy rozwoju
człowieka;
 wyjaśnia zmiany zachodzące
w organizmie dziewczynki
i chłopca w okresie
dojrzewania;
wymienionych układów
i narządów;
 opisuje etapy rozwoju
człowieka;
 obserwuje i opisuje
 identyfikuje substraty i
komórkowego;
 podaje przykłady związku
budowy i funkcji narządów;
 wykrywa tlen, dwutlenek
węgla, wykazuje
doświadczalnie, że tlen jest
czynnikiem niezbędnym w
procesie spalania;
 wykonuje doświadczenia
dotyczące spalania,
rozchodzenia się światła
i dźwięku;
pokarmowego, oddechowego,
krwionośnego i mięśniowego;
 porównuje spalanie i
oddychanie komórkowe;
 dokumentuje doświadczenia
dotyczące spalania,
rozchodzenia się światła i
dźwięku;
 na podstawie doświadczenia
porównuje rozchodzenie się
światła i dźwięku w przyrodzie.
 opisuje, jak chronić wzrok
 opisuje rolę narządów
spalanie;




9. ZDROWIE I TROSKA O ZDROWIE
Dopuszczający


i słuch;
opisuje działanie lupy,
uzyskuje za pomocą lupy
ostre obrazy;
na podstawie doświadczeń
opisuje powstawanie
dźwięków;
opisuje sposoby zakażenia
wybranymi chorobami
oraz sposoby zapobiegania
im;
podczas zakupów zwraca
uwagę na informacje
zawarte na etykietach
produktów spożywczych
i stosuje się do nich;
wymienia i stosuje zasady
zdrowego odżywiania
i przygotowywania
posiłków;
stosuje zasady higieny;
 wymienia sposoby
zdrowego spędzania czasu
wolnego;
 wymienia i stosuje zasady
bezpiecznego zachowania
się w terenie i unika sytuacji,
które mogą zagrażać zdrowiu i życiu;
 w razie zagrożenia potrafi
wezwać pomoc;
produkty procesu spalania;
zmysłów w odbieraniu
informacji z otoczenia;
 opisuje rozchodzenie się
światła;
 na podstawie doświadczeń
opisuje rozchodzenie się
dźwięków;
 wyjaśnia zasady higieny;
 w razie zagrożenia potrafi
wykonać prosty opatrunek;
 opisuje wpływ alkoholu,
nikotyny i substancji
psychoaktywnych
na organizm;
 wymienia zasady zdrowego
stylu życia, porównuje z nimi
zachowania własne i swojej
rodziny;
 znając drogi zakażenia,
projektuje sposoby
zapobiegania im;
 wyjaśnia, dlaczego żywność
ulega zepsuciu;
 wskazuje sposoby zapobiegania psuciu się żywności;
 wyjaśnia, jak uniknąć
zagrożenia ze strony
niebezpiecznych zwierząt;
 planuje wraz z rodziną
zachowania prozdrowotne;
 uzasadnia potrzebę
przeciwstawienia się presji
grupy, gdy będzie namawiany
do niewłaściwych zachowań.
DZIAŁ
PROGRAMU
POZIOM WYMAGAŃ
Dopuszczający
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
9. ZDROWIE I TROSKA O
ZDROWIE
 bezpiecznie posługuje się
urządzeniami gazowymi,
środkami czystości;
 wie, że alkohol, nikotyna,
narkotyki negatywnie
wpływają na organizm
i relacje w rodzinie;
 potrafi odmówić w razie
propozycji ryzykownych
zachowań i zabaw;
10. ZJAWISKA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE W PRZYRODZIE
 bada doświadczalnie





elektryzowanie się ciał przez
tarcie;
podaje przykłady
elektryzowania się ciał
w życiu codziennym;
wymienia skutki przepływu
prądu przez urządzenia;
stosuje zasady bezpiecznego
i ekonomicznego posługiwania się urządzeniami
elektrycznymi;
bada doświadczalnie
właściwości magnesów i ich
oddziaływanie na różne
przedmioty;
opisuje, jak zachować się
podczas burzy;
 opisuje zjawisko zaobser-
 bada „trwałość"
 rysuje prosty obwód
wowane podczas
doświadczalnego
elektryzowania ciał przez
tarcie;
 podaje przykłady
przewodników i izolatorów
elektrycznych;
 montuje według schematu
obwód elektryczny, dobiera
źródło prądu do odbiornika;
 buduje kompas;
naelektryzowania izolatorów
i przewodników;
 wyjaśnia powstawanie
wyładowań elektrycznych
w przyrodzie;
elektryczny;
 podaje przykłady wykorzystania
zjawisk magnetycznych;
 opisuje Ziemię jako magnes.
DZIAŁ
PROGRAMU
POZIOM WYMAGAŃ
Dopuszczający
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
9. ZDROWIE I TROSKA O ZDROWIE
I. ORGANIZM CZŁOWIEKA
 wskazuje na schemacie, modelu i
własnym ciele położenie
wymienionych układów i narządów;
 wymienia etapy rozwoju człowieka;
 wyjaśnia zmiany zachodzące w
organizmie dziewczynki i chłopca w
okresie dojrzewania;
 obserwuje i opisuje spalanie;
 opisuje, jak chronić wzrok i słuch;
 opisuje działanie lupy, uzyskuje za
pomocą lupy ostre obrazy;
 na podstawie doświadczeń opisuje
 opisuje funkcje wymienionych





układów i narządów;
opisuje etapy rozwoju człowieka;
identyfikuje substraty i produkty
procesu spalania;
opisuje rolę narządów zmysłów
w odbieraniu informacji z
otoczenia;
opisuje rozchodzenie się światła;
na podstawie doświadczeń
opisuje rozchodzenie się
dźwięków;
 wyjaśnia znaczenie oddychania
 opisuje współpracę układu
komórkowego;
 podaje przykłady związku budowy i
funkcji narządów;
 wykrywa tlen, dwutlenek węgla,
wykazuje doświadczalnie, że tlen
jest czynnikiem niezbędnym w
procesie spalania;
 wykonuje doświadczenia dotyczące
spalania, rozchodzenia się światła
i dźwięku;
pokarmowego, oddechowego,
krwionośnego i mięśniowego;
 porównuje spalanie i oddychanie
komórkowe;
 dokumentuje doświadczenia
dotyczące spalania, rozchodzenia się
światła i dźwięku;
 na podstawie doświadczenia
porównuje rozchodzenie się światła i
dźwięku w przyrodzie.
powstawanie dźwięków;
 opisuje sposoby zakażenia wybranymi
 wyjaśnia zasady higieny;
 znając drogi zakażenia, projektuje  planuje wraz z rodziną zachowania
chorobami oraz sposoby zapobiegania
im;
 podczas zakupów zwraca uwagę na
informacje zawarte na etykietach
produktów spożywczych i stosuje się
do nich;
 wymienia i stosuje zasady zdrowego
odżywiania i przygotowywania
posiłków;
 stosuje zasady higieny;
 w razie zagrożenia potrafi wykonać
sposoby zapobiegania im;
prozdrowotne;
 wyjaśnia, dlaczego żywność ulega  uzasadnia potrzebę
zepsuciu;
przeciwstawienia się presji grupy,
 wskazuje sposoby zapobiegania
gdy będzie namawiany do
psuciu się żywności;
niewłaściwych zachowań.
 wyjaśnia, jak uniknąć zagrożenia
ze strony niebezpiecznych
zwierząt;
 wymienia sposoby zdrowego
spędzania czasu wolnego;
 wymienia i stosuje zasady




bezpiecznego zachowania się w
terenie i unika sytuacji, które mogą
zagrażać zdrowiu i życiu;
w razie zagrożenia potrafi wezwać
pomoc;
bezpiecznie posługuje się
urządzeniami gazowymi, środkami
czystości;
wie, że alkohol, nikotyna, narkotyki
negatywnie wpływają na organizm
i relacje w rodzinie;
potrafi odmówić w razie propozycji
ryzykownych zachowań i zabaw;
prosty opatrunek;
 opisuje wpływ alkoholu, nikotyny i
substancji psychoaktywnych
na organizm;
 wymienia zasady zdrowego stylu
życia, porównuje z nimi
zachowania własne i swojej
rodziny;
10. ZJAWISKA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE W PRZYRODZIE
 bada doświadczalnie elektryzowanie





się ciał przez tarcie;
podaje przykłady elektryzowania się
ciał w życiu codziennym;
wymienia skutki przepływu prądu
przez urządzenia;
stosuje zasady bezpiecznego i
ekonomicznego posługiwania się
urządzeniami elektrycznymi;
bada doświadczalnie właściwości
magnesów i ich oddziaływanie na
różne przedmioty;
opisuje, jak zachować się podczas
burzy;
 opisuje zjawisko zaobserwowane
 bada „trwałość" naelektryzowania
podczas doświadczalnego
elektryzowania ciał przez tarcie;
 podaje przykłady przewodników i
izolatorów elektrycznych;
 montuje według schematu obwód
elektryczny, dobiera źródło prądu
do odbiornika;
 buduje kompas;
izolatorów i przewodników;
 wyjaśnia powstawanie wyładowań
elektrycznych w przyrodzie;
 rysuje prosty obwód elektryczny;
 podaje przykłady wykorzystania
zjawisk magnetycznych;
 opisuje Ziemię jako magnes.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań przynajmniej na ocenę dopuszczającą, ze
sprawdzianów pisemnych uzyskał poniżej 30% możliwych punktów; z odpowiedzi ustnych otrzymuje oceny niedostateczne,
nie wykonuje zadań domowych i na lekcji; braki uniemożliwiają realizację kolejnych treści nauczania.
Download