Wymagania do sprawdzianu klasa 5 "poznajemy tajemnice budowy

advertisement
Wymagania do działu „Odkrywamy tajemnice materii”
Wymagania podstawowe
1. podaje przykłady ciał stałych, cieczy i gazów
2. rysuje ułożenie drobin w ciałach stałych, cieczach i gazach, rozpoznaje stan skupienia
substancji na podstawie ułożenia drobin
3. wymienia właściwości mechaniczne ciał stałych
4. podaje przykłady przedmiotów wykonanych z ciał kruchych, twardych i sprężystych
5. podpisuje bieguny magnetyczne w magnesie
6. wymienia czynniki wpływające na szybkość parowania cieczy
7. wymienia nazwy jednostek masy, podaje sposób wyznaczenia masy
8. podaje przykłady ciał stałych dobrze i źle przewodzących ciepło.
9. podaje przykłady wykorzystania w praktyce zjawiska rozszerzalności cieplnej cieczy
10. wyjaśnia, czym są drobiny
11. opisuje wpływ temperatury na zmiany stanu skupienia substancji
12. podaje przykłady wykorzystania w życiu właściwości plastycznych i magnetycznych ciał
stałych
13. określa właściwości cieczy w zakresie kształtu i ściśliwości
14. opisuje, popierając przykładami, zjawisko dyfuzji w gazach.
Wymagania ponadpodstawowe
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
porównuje właściwości wody w trzech stanach skupienia
opisuje ułożenie drobin w ciałach stałych, cieczach i gazach
wyjaśnia, czym jest magnes, opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów
podaje przykłady ciał przyciąganych i nieprzyciąganych przez magnes
porównuje właściwości ciał stałych i cieczy w zakresie kształtu i ściśliwości
oblicza masę substancji o danej objętości, mając daną masę 1 cm3 tej substancji
wyjaśnia pojęcia: przewodnik ciepła, izolator ciepła
wyjaśnia, na czym polega nietypowa rozszerzalność cieplna wody
porównuje zjawiska parowania i wrzenia
wyjaśnia, od czego zależą właściwości substancji
porównuje ruch drobin w ciałach stałych, cieczach i gazach
opisuje wpływ temperatury na objętość gazów
wyjaśnia, dlaczego ciała stałe mają określony kształt i określoną objętość
wyjaśnia, na czym polega zjawisko dyfuzji w cieczach i gazach i porównuje je
podaje przykłady zastosowania przewodnictwa cieplnego ciał stałych
wyjaśnia związek rozszerzalności cieplnej ciał stałych z ich budową drobinową
wyjaśnia, dlaczego szybkość parowania cieczy zależy od jej temperatury
Download