wymagania do sprawdzianu klasa 5 (sprawdzian 2)

advertisement
Wymagania do sprawdzianu 2 dla klasy 5.
Poziom podstawowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
opisuje rolę wybranej siły zewnętrznej w kształtowaniu powierzchni ziemi
wymienia siły kształtujące powierzchnię ziemi
podaje przykłady wpływu człowieka na zmiany zachodzące na powierzchni ziemi
wyjaśnia, na czym polega pasowość ukształtowania powierzchni Polski
wymienia nazwy pasów ukształtowania powierzchni Polski
zaznacza na mapie Wisłę i Odrę od źródła do ujścia
odczytuje z mapy nazwy trzech jezior, rzek
wymienia typy zbiorników wodnych występujących w Polsce
zaznacza na mapie naturalne zbiorniki wodne, jeziora górskie, polodowcowe i przybrzeżne
wymienia przykłady drzew iglastych i liściastych rosnących w polskich lasach
zapisuje nazwę województwa, powiatu, gminy, w której mieszka
zaznacza Polskę na mapie Europy i świata
wymienia jednostki podziału administracyjnego Polski
wymienia nazwy wszystkich krajów sąsiadujących z Polską
zna symbole UE (flaga, hymn, waluta), podaje trzy przykłady praw, jakie mają obywatele UE
Poziom ponadpodstawowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
opisuje rolę sił zewnętrznych w kształtowaniu powierzchni ziemi
zaznacza na mapie jeziora zaporowe i największe obszary bagienne w Polsce
wyjaśnia, dlaczego rozmieszczenie lasów w Polsce jest nierównomierne
Charakteryzuje rodzaje lasów liściastych (grąd, dąbrowa, buczyna, ols, łęg)
podaje nazwy województw sąsiadujących z tym, w którym mieszka
wymienia nazwy stolic krajów sąsiadujących z Polską
wyjaśnia, w jakim celu państwa UE podejmują wspólne działania , wie co to jest strefa
schengen
zaznacza na mapie dorzecze Wisły i Odry
wyjaśnia, w jakich celach tworzy się sztuczne zbiorniki wodne
opisuje zmiany lesistości Polski na przestrzeni dziesięciu wieków.
uzasadnia konieczność podziału administracyjnego kraju
analizuje informacje (wykresy, tabele) dotyczące powierzchni i liczby mieszkańców
wybranych krajów europejskich
podaje przykłady działań UE mających na celu wsparcie krajów słabiej rozwiniętych
Krótko opisuje kraje sąsiadujące z Polską
Style uczenia się i adekwatne do nich strategie nauczania oraz odpowiadające im
strategie uczenia się na etapie: odbioru informacji, przyswajania informacji i
przygotowania się do egzaminu – na podstawie koncepcji N. Fleminga.
Preferowana
Strategie
modalność
odbioru
zmysłowa/
informacji
styl uczenia
się
Wzrokowa
uczęszczaj na
wykłady osób mówiących
(preferowanie obrazowym językiem i
żywo gestykulujących;
informacji

korzystaj
nadawanych
z:
w kodzie
wzrokowym, obrazków, plakatów,
obrazkowym) map,
nagrań video,
diagramów;

wybieraj
podręczniki
z wykresami, obrazkami
itp.
Strategie
przyswajania
informacji
Strategie
przygotowywania
się i odpowiadania
na egzaminie

nadaj

zapisuj
notatkom
pytania
przestrzenny porządek;
egzaminacyjne;

korzystaj z

ćwicz
różnych
umiejętności
kolorów;
zamiany wizualnych danych

pozostawiaj na słowa;
puste

przypominaj
miejsca obok ważnych
sobie
treści;
rysunki, schematy, wygląd

przedstawia strony, na której
j słowa
widziałeś/aś
poszukiwaną aktualnie
w formie symboli,
rysunków;
treść;

patrz na

odpowiadaj,
swoje
rysując
notatki, zapamiętuj kształt, schematy, diagramy.
kolor
i układ tekstu na stronie;

zapamiętuj i
przypominaj
sobie informacje w formie
barwnych wyobrażeń.
Słuchowa

uczęszczaj

twoje

wybieraj
na różne
notatki mogą
ustne egzaminy;
być niepełne, uzupełniaj je;

na
(preferowanie zajęcia;

bierz

sporządzaj
egzaminach
informacji
udział
podsumowania
pisemnych wyobrażaj sobie,
nadawanych
w dyskusjach i konsultuj notatek i nagrywaj je na
że rozmawiasz z
w kodzie
się
dyktafon oraz odsłuchuj;
nauczycielem, o tym co
słuchowym)
z wykładowcami

opowiadaj właśnie piszesz;

wyjaśniaj

mów na
innym, czego
swoje
właśnie się uczysz;
głos lub „w
pomysły innym ludziom;

odczytuj
myślach” zapisywaną treść;

używaj

ćwicz,
swoje notatki na
dyktafonu;
głos.
zapisując

zapamiętu
odpowiedzi na pytania
j anegdoty,
dotyczące bieżącego
materiału;
ciekawe przykłady;

opisuj
obrazkową
treść komuś, kto jej nie
widział;
Kinestetyczna

szukaj

twoje

rozwiązuj
wielozmysłowych
notatki mogą
zadania z
być niepełne ponieważ
poprzednich egzaminów;
(preferowanie doświadczeń
informacji
związanej
z praktyką,
konkretnym
działaniem;
wykorzystywanie
wszystkich
zmysłów
(smak, węch,
wzrok, dotyk,
równowaga)
(węch, smak ,słuch,
wzrok,
dotyk,równowaga);

uczęszczaj
na
zajęcia warsztatowe,
laboratoria itp.;

poszukuj
konkretnych przykładów
abstrakcyjnych zasad,
praw;

uczęszczaj
na
wykłady osób, które
podają dużo przykładów z
życia codziennego i
opierają treść wykładu na
praktyce
zawodowej;

rób
zdjęcia, nagrywaj
na kamerze video;

bierz
udział w grach
symulacyjnych;
zapamiętujesz konkretne

uwzględniaj
treści,

uzupełniaj przykłady i konkretne
je więc o
możliwości zastosowania
pojęcia abstrakcyjne
wiedzy w swoich
,definicje itp.;
odpowiedziach;

ucząc się

ćwicz
abstrakcyjnych
pisanie
treści, poszukuj
„praktycznych” odpowiedzi,
konkretnych
streszczaj rozdziały (nie
przykładów, sposobów
możesz uniknąć pisania);
wykorzystania wiedzy w

odgrywaj
praktyce;
sytuację

rozmawiaj o egzaminacyjną w pokoju,
swoich
w którym się uczysz
notatkach z inną osobą
o kinestetycznym stylu;

korzystaj ze
zdjęć
ilustrujących to, czego się
uczysz;

przypominaj
sobie
eksperymenty, zajęcia
terenowe, wycieczki, filmy.
Download