Plan wynikowy z geografii

advertisement
Plan wynikowy z geografii
System przyrodniczy Ziemi.
Podstawy korzystania ze źródeł wiedzy geograficznej.
L.p
Treści kształcenia
1
Geografia jako nauka.
2
Mapa obrazem powierzchni Ziemi.
3
Graficzne metody przedstawiania
treści geograficznych.
Wymagania
programowe
(poziom konieczny i
podstawowy)
- podaje definicje
geografii jako nauki
- dokonuje podziału
nauk geograficznych
-wymienia źródła
informacji
geograficznej
- zna metody
pozyskiwania i
gromadzenia
informacji
- wyjaśnia terminy:
mapa, skala,
generalizacja
- wymienia składniki i
cechy mapy
- dokonuje podziału
map na skalę i treść
- oblicza odległości
liniowe w skali
Wymagania
ponadpodstawowe.
- wymienia metody
prezentowania treści
na mapie
podaje przykłady map
z wykorzystaniem
różnych sposobów
prezentacji
kartograficznych
- nazywa izolinie
- potrafi zastosować
odpowiednia metodę
do rodzaju
prezentowanego
zjawiska
- wymienia i opisuje
dyscypliny nauk
geograficznych
- określa znaczenie
geografii jako nauki
w życiu i gospodarce
człowieka
- kreśli profile
hipsometryczne i je
interpretuje
- omawia treści
zawarte na mapie
- dokonuje obliczeń
powierzchni obszaru
na mapie
Przestrzeń i czas na Ziemi.
4
Orientacja na Ziemi.
- podaje określenia
- opisuje położenie
szerokości i długości obiektów na Ziemi
geograficznej
- określa położenie
geograficzne punktów
na Ziemi
- podaje inne sposoby
określania położenia
geograficznego
5
Rachuba czasu na Ziemi.
6
Kalendarz.
7
Dzieje Ziemi.
- wyjaśnia pojęcia:
czas słoneczny,
strefowy, urzędowy,
uniwersalny
- Zna i określa
międzynarodową linię
zmiany daty
- dostrzega związek
miedzy ruchami
Ziemi a stosowanymi
miarami czasu
-oblicza różnicę czasu
między punktami na
Ziemi na podstawie
różnicy długości
geograficznej
- wymienia jednostki - opisuje kalendarz:
kalendarza
juliański i
- zna fazy księżyca
gregorjański
- zna rodzaje
kalendarzy
- zna pojęcie tablica
- opisuje wydarzenia
stratygraficzna
na przełomie dziejów
- zna podstawowe
Ziemi
wydarzenia w
poszczególnych
okresach dziejów
Ziemi
System przyrodniczy Ziemi
8
Struktura systemu przyrodniczego.
9
Składniki skorupy ziemskiej.
- zna określenie
system przyrodniczy
- wymienia sfery
systemu
- opisuje zależności
między sferami
- wyjaśnia termin
antroposfera
- ilustruje zależności
między sferami Ziemi
za pomocą
schematów
- Przewiduje
konsekwencje
przyrodnicze
- wyjaśnia pojęcia:
- podaje różnice
skała, minerał
między minerałem a
- dokonuje podziału
skał
skał i podaje ich
opisuje skały w
przykłady
zależności od sposobu
- wymienia
ich powstawania
zastosowania skał w - potrafi rozpoznać
gospodarce człowieka podstawowe skały
10
Rzeźba powierzchni Ziemi.
11
Teoria tektoniki płyt litosfery.
- wyjaśnia mechanizm
procesów
wewnętrznych i
zewnętrznych
modelujących
powierzchnię Ziemi
- określa znaczenie
triady: wietrzenie,
transport, akumulacja
- zna rodzaje erozji
- wskazuje miejsca
występowania
zjawisk
- wyjaśnia na czym
polega dryf
kontynentów
- zna przyczyny i
skutki ruchu płyt
litosfery
nazywa płyty litosfery
- opisuje procesy pod
względem sił je
wywołujących
- wyjaśnia różnice
między ryftem a
strefą subdukcji
- wskazuje obszary
zagrożone zjawiskami
tektonicznymi
Atmosfera
12
Elementy pogody i klimatu.
13
Przewidywanie zmian pogody i
klimatu.
14
Strefy klimatyczne Ziemi.
- wyjaśnia pojęcia
pogoda i klimat
określa warstwę
troposfery i ją
charakteryzuje
- wymienia czynniki
pogodowe i
klimatyczne
- uzasadnia potrzebę
ochrony ozonosfery
- opisuje mechanizm
konwekcji w
atmosferze i podaje
jego konsekwencje
- określa przestrzenne
skale klimatu
- oblicz różnicę
temperatury w
zależności od
wysokości nad
poziomem morza
- wyjaśnia potrzebę
- wymienia zadania
badań
Światowej Służby
meteorologicznych
Meteorologicznej
dla człowieka
wykazuje rolę
- wymienia sposoby
informacji
pozyskiwania danych satelitarnych w
meteorologicznych
prognozowaniu
- odczytuje z map
pogody
informacje pogodowe
- Wskazuje na mapie
strefy klimatyczne i je
opisuje
- odczytuje z mapy
typy klimatów w
obrębie stref
klimatycznych
- wymienia kryteria
klasyfikacji klimatów
- identyfikuje
wybrane
klimatogramy z
typem klimatu
Hydrosfera
15
16
17
Krążenie wody w środowisku
przyrodniczym
- wyjaśnia znaczenie
retencji wody w
przyrodzie
- formułuje
argumenty
przemawiające za
racjonalnym
gospodarowaniem
wodami
Wody wszechoceanu.
- przedstawia
mechanizm
powstawania ruchów
wody i je opisuje
- wymienia sposoby
wykorzystywania
ruchów wody
morskiej przez
człowieka
Charakterystyka powierzchniowych - wyjaśnia pojęcie:
- klasyfikuje ustroje
wód lądowych.
źródło, zlewisko
rzeczne
dorzecze, dział wodny - wyjaśnia
wykazuje związek
powstawania typów
między zasilaniem
ujść rzecznych
rzek a rodzajem
ustroju rzecznego
- wymienia typy
genetyczne jezior
- określa różnic
miedzy lodowcem a
lądolodem
- na podstawie
schematu opisuje
obieg wody w
przyrodzie
- wymienia rodzaje
wód podziemnych
- ocenia możliwość
wykorzystywania
wód
- dokonuje podziału
mórz
- wymienia skład
chemiczny wody
morskiej
Pedosfera
18
Gleba i czynniki glebotwórcze
19
Strefowość i astrefowość w
występowaniu gleb.
Wyjaśnia pojęcia :
gleba, proces
glebotwórczy, humus,
profil glebowy
- w oparciu o schemat
opisuje profil
glebotwórczy
- na podstawie profilu
glebotwórczego
rozpoznaje rodzaj
gleby
- rysuje profile
glebotwórcze
- wyjaśnia przyczynę
zróżnicowania gleb na
kuli ziemskiej
Opracowała: Jadwiga Rędziak
Download