historia2abc

advertisement
Wymagania edukacyjne klasa II gimnazjum
Historia
I. Na ocenę dopuszczającą uczeń:

















rozumie, dlaczego odkrycia zakończyły okres średniowiecza,
wymienia przyczyny odkryć,
zna nowe osiągnięcia żeglarstwa,
wymienia głównych podróżników,
pokazuje na mapie nowe kontynenty,
wie, co to jest reformacja i renesans,
wymienia ich głównych przedstawicieli,
wie, co to jest demokracja szlachecka,
zna przedstawicieli rodu Jagiellonów,
rozumie, co znaczy wolna elekcja,
wymienia przyczyny wojen,
rozumie, na czym polegały zmiany w dziedzinie baroku,
zna terminy- oświecenie, rewolucja, rewolucja przemysłowa,
wymienia najważniejsze wynalazki oświecenia,
przedstawia najważniejsze wydarzenia rewolucji amerykańskiej i francuskiej,
wymienia i wskazuje na mapie sąsiadów Polski,
wymienia najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 Maja,
II. Na ocenę dostateczną uczeń:














podaje skutki odkryć,
dostrzega wpływ odkryć geograficznych na gospodarkę europejską,
widzi i ocenia wartości kultury renesansu,
wskazuje przykłady obecności kultury w następnych epokach i współcześnie,
wymienia przyczyny i rozróżnia główne kierunki reformacji,
dostrzega skutki reformacji,
rozumie pojęcia demokracji szlacheckiej,
umie opisać rządy Jagiellonów
zna zasady, na jakich opierały się monarchia absolutna i monarchia parlamentarna,
pamięta daty,
rozumie pojęcia,
wskazuje na mapie bitwy,
widzi wpływ baroku na ożywienie uczuć religijnych,
zna przyczyny kryzysu Rzeczypospolitej,
III. Na ocenę dobrą uczeń:

















wie, jakie były cele odkrywców,
pokazuje na mapie podróże znanych odkrywców,
opowiada o wybranej podróży,
rozumie istotę przemian w życiu gospodarczym i społecznym,
wymienia poglądy humanistów,
wskazuje elementy renesansu w filozofii i literaturze,
widzi wpływ Kochanowskiego i Reja na rozwój polskiej literatury,
wymienia kierunki w protestantyzmie,
wymienia ich przedstawicieli,
omawia proces kształtowania się demokracji szlacheckiej,
przedstawia skutki unii lubelskiej,
umie określić cechy baroku,
wymienia przyczyny i skutki wojen,
wymienia dowódców,
charakteryzuje postawę szlachty polskiej,
opisuje strój szlachcica,
analizuje źródła,
IV. Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
 zna pojęcia: renesans, humanizm, sobór, reformacja, demokracja szlachecka,
parlamentaryzm, monarchia parlamentarna,
 wskazuje na mapie,
 omawia główne wydarzenia i interpretuje je,
 wymienia przywileje szlacheckie i interpretuje je,
 rozumie i opisuje wolną elekcję, unię personalną, tolerancja religijna,
 zna nazwiska twórców epoki i dostrzega ich role w tworzeniu historii,
 posługuje się mapą wskazując miejsca bitew,
 analizuje źródła historyczne,
 przedstawia i charakteryzuje kontrasty występujące w epoce,
 ocenia skutki wojen,
 wie, w czym przejawiały się rządy oligarchii magnackiej,
V. Na ocenę celującą uczeń:












ocenia przywileje szlacheckie,
wskazuje zagrożenia i szanse dla Polski i Litwy w zawarciu unii,
dostrzega aktualność myśli Pawła Włodkowica i potrafi je przedstawić,
omawia przyczyny rozwoju rolnictwa w Polsce i porównuje je z dzisiejszym
rolnictwem,
jest świadomy uniwersalnego charakteru kultury średniowiecznej,
rozumie uniwersalność ideałów humanizmu,
potrafi dokonać analizy i syntezy zmian, które nastąpiły w Europie i na świecie,
na podstawie różnych źródeł ocenia postawę Polaków w czasie wojen,
wskazuje zagrożenia wynikające ze sposobu sprawowania władzy przez szlachtę,
ocenia ich prywatę i odnosi to do współczesności,
posiada wiadomości o wybitnych postaciach Polski tego okresu,
interpretuje najważniejsze wydarzenia epoki,
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań na ocenę
dopuszczającą (poziom I)
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z historii w gimnazjum
w kl. I-III:
Uczeń ma prawo się odwołać od przewidywanej rocznej oceny z historii w terminie trzech
dni od wystawienia oceny. Wymogiem jest napisanie przez ucznia sprawdzianu pisemnego
sprawdzającego wiedzę i umiejętności z okresu roku ocenianego przez nauczyciela
przedmiotu według wymagań edukacyjnych.
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z historii:
- odpowiedzi ustne
- sprawdziany pisemne, testy
- kartkówki
- zadania domowe
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z historii polega na rozpoznawaniu przez
nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w
stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz formułowania
oceny.
Ocenianie ma na celu:
- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,
- motywowanie ucznia do dalszej pracy,
- pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
- systematyczne informowanie rodziców o postępach, trudnościach i specjalnych
uzdolnieniach ucznia,
- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
Przy ustalaniu oceniania z historii uwzględniono:
- podstawę programową,
- wymagania edukacyjne programu i podręczników,
- zasady określone w wewnątrzszkolnym ocenianiu.
Download