geografia

advertisement
KRYTERIA OCENIANIA
III ETAP EDUKACYJNY – GEOGRAFIA
KLASA I
KLASA II
KLASA III
DOPUSZCZAJĄCY
Uczeń:
 wyznacza kierunki
świata,
 określa położenie
geograficzne punktów,
 posługuje się skalą
mapy,
 posługuję się w terenie
planem oraz mapą
samochodową,
 wymienia daty dni
rozpoczynających pory
roku.
DOPUSZCZAJĄCY
Uczeń:
 omawia na podstawie
mapy
ogólnogeograficznej
położenie geograficzne
kontynentów,
 określa położenie
matematycznogeograficzne
kontynentów,
 określa położenie
sąsiadów Polski oraz
nazywa ich stolice.
DOPUSZCZAJĄCY
Uczeń:
 położenie Polski na
świecie i Europie,
 wymienia nazwy pasów
ukształtowania
powierzchni Polski,
 zlokalizuje na mapie
położenie największych
miast Polski.
DOSTATECZNY
Uczeń:
 definiuje pojęcia oraz
stosuje je ze
zrozumieniem,
 wymienia cechy
południków i
równoleżników,
 opisuje rodzaje skal,
 rozróżnia rodzaje
kalendarzy i poznaje ich
cechy,
 wyjaśnia czynniki
wpływające na temp.
powietrza na Ziemi,
 potrafi odczytać wartość
temp. z wykresu,
 dokonuje obserwacji
pogody,
 zna jednostki pomiarowe,
 wskazuje oceany
i najdłuższe rzeki na
mapie świata,
 wskazuje różnice między
minerałem a skałą,
 wymienia produkty
erupcji wulkanicznej,
DOSTATECZNY
Uczeń:
 definiuje pojęcia oraz
stosuje je ze
zrozumieniem
 wyjaśnia znaczenie
Kanału Sueskiego dla
gospodarki Egiptu,
 opisuje przebieg granicy
między Ameryką N
a Ameryką S,
 określa rolę USA
w gospodarce światowej,
 wskazuje na mapie
świata Brazylię,
 opisuje, korzystając
z mapy, linię biegową
i ukształtowanie pionowe
Australii,
 wskazuje na mapie
świata Arktykę
i Antarktykę,
 na podstawie mapy
opisuje rozmieszczenie
wód powierzchniowych
w Azji,
 wskazuje na mapy
DOSTATECZNY
Uczeń:
 definiuje pojęcia oraz
stosuje je ze
zrozumieniem
 wymienia cechy i zalety
położenia Polski,
 wymienia nazwy
zlodowaceń,
 wymienia nazwy skał
występujących w Polsce,
 wymienia geograficzne
czynniki wpływające na
klimatu Polski,
 wymienia nazwy
termicznych pór roku
występujących w Polsce,
 klasyfikuje wody
występujące w Polsce,
 klasyfikuje gleby
w Polsce,
 opisuje podział
administracyjny Polski,
 wymienia nazwy
regionów o dodatnim
i ujemnym przyroście
naturalnym w Polsce,



wskazuje na mapie
świata obszary
występowania
lądolodów,
wskazuje różnice między
lodowcem górskim
a lądolodem,
wskazuje na mapie
świata wybrane pustynie
oraz typy wybrzeży.
DOBRY
Uczeń:
 dokonuje podziału map
ze względu na ich skalę
oraz treść,
 opisuje metody
przedstawiania zjawisk
na mapach,
 analizuje i interpretuje
treści map,
 podaje cechy ruchu
obiegowego
i obrotowego Ziemi,
 wymienia czynniki
klimatotwórcze,
 wyjaśnia przyczynę
powstawiania wiatru,
 rozróżnia rodzaje
opadów i osadów
atmosferycznych,
 rozróżnia pogodę od
klimatu,
 rozróżnia rodzaje wód
podziemnych,
 podaje różnicę między
litosferą a skorupą
ziemską,
 rozróżnia wybrane skały
i minerały,
 wskazuje na mapie
regiony, w których
występują zjawiska
Chiny, podaje nazwę ich
stolicy oraz nazwy
państw sąsiadujących,
 podaję liczbę ludności
Chin,
 wymieni skutki trzęsień
ziemi, tajfunów
i tsunami,
 wskazuje na mapie
państwa Bliskiego
Wschodu i ich stolice,
wskazuje najmniejsze
i największe państwa
Europy.

DOBRY
Uczeń:
 omawia na podstawie
map tematycznych
budowę geologiczną oraz
ukształtowanie
powierzchni
kontynentów,
 omawia rozmieszczenie
ludności kontynentów na
podstawie map
tematycznych,
 charakteryzuje cechu
klimatu oraz specyfikę
świata roślin i zwierząt
Australii,
 opisuję działalność
człowieka w Arktyce
i Antarktyce,
 odróżnia monsun letni od
zimowego,
 opisuje wymagania
klimatyczno- glebowe
uprawy ryżu
 wskazuję na mapie rzeki,
jeziora, krainy
geograficzne Europy,
 omawia przemiany
polityczne w Europie po
1989r.,
 przedstawia zmiany
liczby ludności w
DOBRY
Uczeń:
 opisuje proces
powstawiania węgla
kamiennego,
 omawia cechy rzeźby
powierzchni Polski,
 wymienia nazwy
punktów najwyżej
i najniżej położonych,
 klasyfikuje surowce
mineralne ze względu na
ich gospodarcze
wykorzystanie,
 opisuje cechy klimatu
Polski,
 opisuje cechy klimatu
przejściowego,
 przedstawia właściwości
fizyczne wód Bałtyku,
 wyjaśnia znaczenie
gospodarcze gleb,
 wymienia nazwy
województw oraz ich
stolice,
 opisuje czynniki
wpływające na niską
wartość przyrostu
naturalnego w Polsce,
 opisuje przyczyny
migracji poszczególnych
grup ludności w Polsce,




wymienia nazwy krajów
do których migrują
Polacy,
wymienia przyczyny
i skutki bezrobocia
w Polsce,
wymienia nazwy
głównych roślin
uprawnych w Polsce,
wymienia nazwy
okręgów przemysłowych
w Polsce,
wymienia nazwy
towarów eksportowanych
i importowanych
w Polsce.



krasowe,
wyjaśnia proces
powstawania meandrów,
rozróżnia najważniejsze
typy wybrzeży morskich,
wskazuje i nazywa
poziomy glebowe na
profilu glebowym.
BARDZO DOBRY
Uczeń:
 podaje różnice między
siatką kartograficzną a
geograficzną,
 przekształca postacie
skali,
 dobiera odpowiednią
mapę w celu uzyskania
odpowiednich informacji
geograficznych,
 wyjaśnia najważniejsze
geograficzne następstwa
ruchu obrotowego
i obiegowego Ziemi,
 omawia zależności temp.
powietrza od kąta
padania promieni
słonecznych,
 rozróżnia rodzaje
wiatrów stałych,
okresowo zmiennych
oraz lokalnych,
 opisuje strefy
klimatyczne na kuli
ziemskiej i wskazuje ich
zasięg na mapie,
 charakteryzuje ruchy
wody morskiej,
 opisuje typy genetyczne
jezior,
 opisuje przykłady
skamieniałości
przewodnich,
 opisuję przykłady
wulkanów i wskazuje je
na mapie,
 opisuje wielkie formy
ukształtowania terenu,
 charakteryzuje rodzaje


Europie od 2000r.,
wyjaśnia łagodzący
wpływ prądu morskiego
na cechy klimatu Europy
Północnej,
przedstawia turystyczną
atrakcyjność regionu
śródziemnomorskiego.
BARDZO DOBRY
Uczeń:
 charakteryzuje
geograficzne czynniki
klimatotwórcze,
 charakteryzuje
zróżnicowanie ludności
Afryki,
 oblicza saldo migracji,
 opisuje przykłady
kontrastów
geograficznych Azji,
 wyjaśnia zjawisko
zachwiania równowagi
płci,
 analizuje zmiany
przyrostu naturalnego
państw sąsiadujących
z Polską,
 wskazuje zróżnicowanie
narodowościowe
i kulturowe
społeczeństwa
rosyjskiego,
 wskazuje przyczyny
i skutki depopulacji na
Białorusi Litwie
i Ukrainie,
 omawia efekty przemian
gospodarczych na
Białorusi Litwie
i Ukrainie,
 opisuje przyczyny
rozpadu Czechosłowacji,
 analizuje demograficzne
podobieństwa i różnice
Czech i Słowacji,
 dowodzi, że Niemcy
znajdują się w ścisłej
czołówce najlepiej



rozróżnia typy
aglomeracji w Polsce,
ocenia znaczenie handlu
zagranicznego w żuciu
codziennym,
opisuje skutki kwaśnych
opadów.
BARDZO DOBRY
Uczeń:
 oblicza rozciągłość
równoleżnikową
i południkową Polski,
 oblicza różnice czasu
słonecznego między
skrajnymi punktami
Polski,
 oblicza różnice
wysokości bezwzględnej,
korzystając z mapy
hipsometrycznej,
 analizuje wpływ
wydobycia surowców
mineralnych na
środowisko,
 porównuje klimat Polski
z klimatem innych
państw Europy,
 omawia genezę morza
Bałtyckiego,
 charakteryzuje typy
genetyczne gleb
występujących w Polsce,
 opisuje kompetencje
poszczególnych szczebli
administracji
samorządowej
 oblicza współczynniki
przyrostu naturalnego
i rzeczywistego
w Polsce,
 oblicza saldo migracji
w Polsce,
 oblicza stopę bezrobocia
w Polsce,
 wyjaśnia przyczyny
przestrzennego
zróżnicowania wielkości



wietrzenia,
opisuje formy erozji
i akumulacji rzecznej,
opisuje rodzaje pustyń ze
względu na budowę
i położenie,
opisuje czynniki glebo
twórcze.
CELUJĄCY
Uczeń:
 uczeń znacząco
wyróżnia się poziomem
wiedzy na tle klasy,
 samodzielnie tworzy
pomoce naukowe,
 finalista konkursu
wojewódzkie,
 uczestniczy w zajęciach
pozalekcyjnych.


rozwiniętych państw
świata,
analizuje przyczyny
migracji ludności do
Niemiec,
analizuje prognozy zmian
demograficznych w
Europie.
CELUJĄCY
Uczeń:
 uczeń znacząco
wyróżnia się poziomem
wiedzy na tle klasy,
 samodzielnie tworzy
pomoce naukowe,
 finalista konkursu
wojewódzkie,
 uczestniczy w zajęciach
pozalekcyjnych.
gospodarstw rolnych.
CELUJĄCY
Uczeń:
 uczeń znacząco
wyróżnia się poziomem
wiedzy na tle klasy,
 samodzielnie tworzy
pomoce naukowe,
 finalista konkursu
wojewódzkie,
 uczestniczy w zajęciach
pozalekcyjnych.
Download