Wymagania edukacyjne z przyrody klasa szósta

advertisement
Wymagania edukacyjne z przyrody klasa szósta
Dział programu
Odkrywamy
tajemnice naszej
planety
Poznajemy
zjawiska fizyczne
Odkrywamy
tajemnice świata
zwierząt
Wymagania podstawowe
uczeń poprawnie:
- wymienia ciała niebieskie, wskazuje różnice między gwiazdą a planetą
- wymienia nazwy planet układu słonecznego i porządkuje je według odległości
od Słońca
- identyfikuje na podstawie opisu ciała niebieskie
- wyjaśnia dlaczego na Ziemi panują warunki sprzyjające życiu
- wyjaśnia założenia teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika
- omawia budowę globusa
- opisuje kształt Ziemi z wykorzystaniem jej modelu –globusa
-wyjaśnia zasadę działania kompasu, wymienia czynniki zakłócające prawidłowe
działanie kompasu
- wskazuje na globusie i mapie świata : bieguny, równik, południk zerowy i
180,półkule, kierunki główne i pośrednie; lokalizuje kontynenty, oceany i określa
ich położenie względem równika i południka zerowego;
- wyjaśnia pojęcia ; pole magnetyczne, linie sił pola magnetycznego
- wyjaśnia pojęcia: równoleżnik, południk, równik, siatka kartograficzna i
geograficzna; zaznacza na rysunku punkty leżące na tym samym równoleżniku i
południku
- omawia różnice między południkami a równoleżnikami
- prezentuje ruch obiegowy i obrotowy Ziemi
- wyjaśnia zależność między ruchem obrotowym Ziemi a zmianą dnia i nocy
- wykazuje zależność między ruchem obiegowym Ziemi a zmianami pór roku
-pokazuje na mapie strefy oświetlenia Ziemi i je charakteryzuje
- wymienia i pokazuje na mapie kontynenty i oceany
- omawia rolę oceanu
- opisuje przebieg największych wypraw odkrywczych, w szczególności
Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana i Cooka
- wyjaśnia, czym jest ruch ciał; zna wielkości opisujące ruch
- podaje przykłady sytuacji w których występuje tarcie
- wymienia sposoby zmniejszania i zwiększania siły tarcia
- omawia znaczenie siły tarcia i oporu
- omawia doświadczenie badające siłę oporu powietrza i formułuje wnioski
- omawia wzajemne oddziaływanie ładunków elektrycznych o takich samych i
różnych znakach
- rysuje i buduje prosty obwód elektryczny
- opisuje skutki przepływu prądu w domowych urządzeniach elektrycznych i
stosuje zasady bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi
- uzasadnia potrzebę i podaje sposoby oszczędzania energii elektrycznej
- wymienia przykłady naturalnych i sztucznych źródeł światła
- bada prostoliniowe rozchodzenie się światła i jego konsekwencje , np. cień ,
kamera obscura
- omawia sposób powstawania cienia
- rozpoznaje zjawisko odbicia światła, rozproszenie , załamanie światła
- podaje przykłady stosowania elementów odblaskowych dla bezpieczeństwa
- omawia sposób powstawania obrazu w oku
- wymienia źródła i omawia cechy dźwięku
- porównuje prędkość światła i dźwięku (błyskawica i grzmot)
- przyporządkowuje poznane zwierzęta do bezkręgowców i kręgowców
- wymienia przedstawicieli poszczególnych gromad i podaje ich cechy
charakterystyczne
- wymienia charakterystyczne cechy bezkręgowców i kręgowców
- wskazuje przystosowania w budowie tasiemca i glisty do trybu życia
- wymienia wspólne cechy budowy różnych grup stawonogów
- rozpoznaje (wymienia) przedstawicieli poszczególnych grup kręgowców
- wymienia cechy świadczące o przystosowaniu do środowiska życia ryb,
płazów, gadów, ptaków i ssaków
- omawia sposób oddychania ryb, płazów, gadów, ptaków
- omawia sposób rozmnażania ptaków
- wyjaśnia pojęcia zagniazdownik i gniazdownik, podaje przykłady
Poznajemy
różnorodność
krajobrazów
Ziemi
Poznajemy
substancje i ich
przemiany
Odkrywamy, jak
się zmienia
Ziemia
- rozpoznaje gatunki ptaków krukowatych
- omawia przystosowania kończyn ssaków w zależności od pełnionych przez
nie funkcji
- wyjaśnia pojęcia: pogoda, klimat
- odczytuje informacje z wykresu klimatycznego,
- wymienia czynniki wpływające na rozmieszczenie stref klimatycznych,
- wymienia cechy klimatu morskiego, kontynentalnego, górskiego,
- wskazuje na mapie poszczególne strefy,
- omawia przystosowania roślin i zwierząt do życia w poszczególnych
strefach,
- opisuje krajobrazy świata , w szczególności : lasu równikowego wilgotnego ,
sawanny , pustyni gorącej , stepu , tajgi , tundry, pustynia lodowej, rozpoznaje je
na ilustracji, lub po opisie oraz lokalizuje na mapie
- rozpoznaje i nazywa organizmy roślinne i zwierzęce typowe dla poznanych
krajobrazów
- podaje przykłady działań człowieka w strefie wilgotnych lasów równikowych,
sawann, stepów, tajgi
- omawia przystosowania roślin do oszczędnego gospodarowania wodą
wyjaśnia pojęcia liany, epifity, makia, step, tajga, tundra, lądolód
- wyjaśnia pojęcie mieszaniny niejednorodnej i jednorodnej i podaje przykłady
takich mieszanin,
- omawia cechy mieszaniny
- wyjaśnia czym są stopy, podaje przykłady stopów
- wymienia czynniki przyspieszające proces rozpuszczania
- do podanych mieszanin dobiera sposób ich rozdzielenia,
- podaje przykłady wykorzystania różnych sposobów rozdzielania mieszanin
w życiu codziennym,
- nazywa przemiany stanów skupienia substancji,
- wyjaśnia różnice między rozpuszczaniem a topnieniem substancji,
- podaje przykłady przemian nieodwracalnych zachodzących w najbliższym
otoczeniu
- wyjaśnia, na czym polega przemiana odwracalna i nieodwracalna
- wyjaśnia pojęcie zasoby przyrody, dziura ozonowa
- podaje przykłady zasobów odnawialnych i nieodnawialnych
- charakteryzuje wyczerpywane zasoby przyrody
- wymienia przyczyny zanieczyszczeń środowiska
- na podstawie schematu omawia powstawanie efektu cieplarnianego
- podaje przykłady negatywnego wpływu kwaśnych opadów na stan
środowiska
- wyjaśnia, w jaki sposób powstają kwaśne opady
- podaje przykłady pamiątek z podróży, których przewożenie jest zabronione
- proponuje sposoby ratowania ginących gatunków roślin i zwierząt
- podaje przykłady działań na rzecz ochrony przyrody prowadzonych przez
organizacje międzynarodowe
Download