EDUKACJA EKOLOGICZNA Cele edukacyjne 1. Uświadomienie

advertisement
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Cele edukacyjne
1. Uświadomienie różnorodności sposobów negatywnego i pozytywnego oddziaływania ludzi na środowisko
i kształtowanie umiejętności praktycznego ich poznawania.
2. Przyjmowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz gotowości do działań na
rzecz zrównoważonego rozwoju.
LP
1
1
Treści z podstawy
programowej
Przykładowe tematy zajęć i zagadnienia
do realizacji - propozycje
Ekonomiczne
i społeczne aspekty
związków między
człowiekiem i jego
działalnością
a środowiskiem.
Wartość środowiska.
Korzyści i straty
związane z jego
eksploatacją. Zasoby
odnawialne
i nieodnawialne
1. Zasoby przyrody odnawialne.
2. Zasoby przyrody nieodnawialne.
3. Środowisko naturalne w życiu człowieka
– jego rola , znaczenie , wartość.
4. Korzyści wynikające z eksploatacji
środowiska naturalnego.
5. Negatywne działania człowieka w
środowisku.
6. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń.
7. Zagrożenia wynikające z eksploatacji
środowiska.
Oczekiwane osiągnięcia
1. Określa biologiczne, gospodarcze i
społeczne znaczenie zasobów przyrody.
2. Odróżnia zasoby przyrody odnawialne i
nieodnawialne.
3. Wyróżnia zasoby przyrody odnawialne i
nieodnawialne.
4. Omawia biologiczne, gospodarcze i
społeczne znaczenie zasoby przyrody.
5. Wymienia ekonomiczne i społeczne
korzyści i straty wywołane gospodarką
zasobami środowiska naturalnego.
6. Przedstawia źródła zanieczyszczeń
środowiska.
7. Omawia rodzaje zanieczyszczeń
środowiska naturalnego.
8. Przedstawia wpływ poszczególnych
rodzajów zanieczyszczeń na organizm
człowieka.
9. Ocenia stan czystości środowiska
lokalnego.
10.
Przedstawia propozycje sposobów
racjonalnych działań służących poprawie
stanu środowiska lokalnego.
2
2
Współczesny system
gospodarki światowej
i jego wpływ na
degradację zasobów
środowiska. Współpraca
międzynarodowa jako
warunek osiągnięcia
zrównoważonego
rozwoju.
1. Przyczyny degeneracji środowiska
wynikające z działań gospodarki
narodowej i na świecie.
2. Rodzaje współczesnych systemów
gospodarki światowej .
3. Działania gospodarki narodowej
obniżające wartość środowiska
naturalnego.
4. Zależności zachodzące między
działaniami gospodarki światowej
stanowiącymi jednolity system
współzależnych elementów.
5. Konieczność współpracy
międzynarodowej w celu ograniczenia
negatywnego wpływu człowieka na
środowisko.
1. Wymienia działy gospodarki narodowej
sprzyjające obniżeniu wartości środowiska
naturalnego.
2. Uzasadnia związki jakie zachodzą między
rozwojem poszczególnych działów
gospodarki a stanem środowiska.
3. Dostrzega , że rozwój jednego z
elementów gospodarki powoduje zmiany
w całym systemie.
4. Wymienia skutki zmian wywołane przez
rolnictwo, przemysł i transport.
5. Wskazuje na mapie Świata i Polski
obszary ekologicznego zagrożenia.
6. Wymienia przykłady współpracy
międzynarodowej na rzecz
zrównoważonego rozwoju (konwencje,
porozumienia, umowy międzynarodowe).
7. Wymienia polskie i międzynarodowe
organizacje działające na rzecz ochrony
środowiska.
3
Zagrożenia
cywilizacyjne związane
1. Sposoby wytwarzania energii w Polsce i
na świecie.
1. Omawia odnawialne i nieodnawialne
źródła energii.
3
z energetyką
konwencjonalną
i jądrową. Odnawialne
źródła energii
2. Energia konwencjonalna a energia
jądrowa – podobieństwa i różnice.
3. Wykorzystywanie energii – zagrożenia
cywilizacyjne .
2. Przedstawia i porównuje strukturę
wytwarzania energii w Polsce i na świecie.
3. Wymienia alternatywne źródła energii.
4. Ocenia możliwości wykorzystania
alternatywnych źródeł energii.
5. Przedstawia rodzaje elektrowni i inne
sposoby pozyskiwania energii w regionie
zamieszkania.
4
Sposoby ochrony
różnorodności
biologicznej.
1. Sposoby zachowania flory i fauny.
2. Różnorodność biocenoz w Polsce.
3. Walory krajobrazu i bogactwo form
geomorfologicznych .
4. Formy i sposoby ochrony przyrody w
Polsce i na świecie – obszary ochrony
ścisłej, reintrodukcja zwierząt i roślin,
gospodarka wodna, ochrona krajobrazu,
strefy ochronne.
1. Dostrzega potrzebę istnienia ochrony
przyrody.
2. Wymienia i omawia formy ochrony
przyrody w Polsce (rezerwaty, parki
narodowe, parki krajobrazowe).
3. Wskazuje na mapie Polski parki
narodowe.
4. Uzasadnia potrzebę ochrony środowiska
jako warunku postępu cywilizacyjnego.
5. Wymienia przykłady form ochrony
wpisanych na listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego
UNESKO.
6. Wymienia przykłady gatunków roślin i
zwierząt zagrożonych wyginięciem.
7. Wskazuje na mapie parki krajobrazowe
swojego województw.
5
Intensyfikacja produkcji
rolnej i związane z nią
zagrożenia. Rolnictwo
ekologiczne
1. Rolnictwo konwencjonalne a rolnictwo
ekologiczne.
2. Degradacja siedliska rolniczego.
3. Rolnictwo ekologiczne a eliminacja
nawozów mineralnych i chemicznych
środków ochrony roślin na rzecz
1. Wyjaśnia pojęcia intensyfikacja produkcji
rolnej, rolnictwo konwencjonalne, rolnictwo
ekologiczne, ekosystemy.
2. Omawia zagrożenia wynikające z
intensyfikacją rolnictwa ze szczególnym
uwzględnieniem degradacji środowiska.
4
zwiększania zużycia nawozów
organicznych.
4. Poprawa jakości i zdrowotności artykułów
żywnościowych ekologicznych.
5. Ekosystemy.
6. Intensyfikacja produkcji rolnej i zagrożenia
z tym związane.
3. Omawia zasadę tworzenia gospodarstw
ekologicznych.
4. Uzasadnia potrzebę rozwoju gospodarstw
ekologicznych.
5. Wyjaśnia znaczenie produkcji zdrowej
żywności dla człowieka i dla środowiska
naturalnego.
6
Problemy
bezpieczeństwa
biologicznego, np.
inżynieria genetyczna.
1. Genetyka roślin , zwierząt, ludzi. eksperymenty za i przeciw.
2. Modyfikowana genetycznie żywność i jej
wpływ na zdrowie człowieka
3. Leczenie za pomocą eksperymentów
genetycznych
4. Inżynieria genetyczna – ingerencja w
materiał genetyczny organizmów w celu
zmiany ich własności dziedzicznych.
1. Wyjaśnia pojęcia gen DNA inżynieria
genetyczna .
2. Omawia przykłady ingerencji genetyków w
świat roślin i zwierząt.
3. Przedstawia za i przeciw eksperymentom
genetycznym i innym biologicznym na
roślinach i zwierzętach.
4. Omawia pozytywne znaczenie
eksperymentów biologicznych przy
zwalczaniu chorób nieuleczalnych.
5. Zna niebezpieczeństwa jakie czyhają na
człowieka w związku z eksperymentami
biologicznymi.
7
Problemy polityki
ekologicznej państwa.
1. Zasady ochrony środowiska naturalnego
w Polsce – zaniedbania i programy
naprawcze.
2. Wymagania UE.
3. Niski poziom świadomości ekologicznej
społeczeństwa.
4. Konflikty – ochrona przyrody a rozwój
infrastruktury i presja zabudowy.
5. Niewiele odpadów przetwarzanych jest w
kompostowniach i spalarniach –
większość odpadów trafia na wysypiska.
1. Wymienia elementy polityki ekologicznej w
Polsce.
2. Omawia rolę Sejmu i Rządu w organizacji
ochrony środowiska w Polsce.
3. Wymienia organizacje pozarządowe
odpowiedzialne za kształtowanie i ochronę
środowiska, określa zakres ich
kompetencji, cele i formy działania.
4. Podaje przykłady działań organizacji
społecznych w celu ochrony przyrody w
Polsce.
6. Emisja gazów cieplarnianych.
7. Pogorszenie się jakości powietrza.
8. Niezadowalająca jakość zasobów
wodnych.
9. Rola Sejmu i Rządu w organizacji
ochrony środowiska w Polsce.
10. Organizacje pozarządowe
odpowiedzialne za kształtowanie i
ochronę środowiska, określa zakres ich
kompetencji, cele i formy działania.
5
5. Wymienia zasoby naturalne w Polsce.
6. Ocenia świadomość ekologiczną
społeczeństwa.
7. Wymienia i omawia problemy ekologi w
Polsce.
Download