Karta pracy z BIOLOGII nr 3

advertisement
Karta pracy z BIOLOGII nr 3
klasa III G
Miesiąc – styczeń/luty
Dział III : Organizmy w środowisku.
Lp. Tematyka
Wiedza i umiejętności
Źródło
1.
Czym zajmuje się
ekologia?
Uczeń: omawia zakres badań ekologii, omawia różnice
między ekologia, a ochroną środowiska i ochroną,
wyjaśnia pojęcie nisza ekologiczna, wskazuje w terenie
siedlisko przykładowego gatunku, rozróżnia niszę i
siedlisko, omawia na przykładzie wpływ środowiska na
wygląd organizmu
Podręcznik
str.55-56
2.
Gatunek i zależności
wewnątrzgatunkowe.
definiuje pojęcia populacja i gatunek, wskazuje osobniki
należące do jednego gatunku,, wymienia czynniki
ograniczające występowanie gatunków w rożnych
środowiskach, podaje przykłady zwierząt żyjących w
stadzie, wylicza zależności, wewnątrzgatunkowe,
odczytuje z wykresu dane dotyczące tolerancji,
porównuje zasięgi geograficzne endemitów i gatunków
kosmopolitycznych, charakteryzuje zależności
wewnątrzgatunkowe, ocenia wpływ życia w stadzie na
życie osobników danego gatunku
Podręcznik
str.57-61
3.
Cechy populacji.
wymienia cechy populacji, wymienia typy
rozmieszczenia osobników w populacji +przykłady,
charakteryzuje grupy wiekowe w populacjach, odczytuje
dane z piramid wieku, podaje przyczyny migracji,
przewiduje losy populacji na podstawie jej struktury
wiekowej
Podręcznik
str.62-65
4.
Antagonistyczne
zależności
międzygatunkowe.
omawia przyczyny i skutki konkurencji
międzygatunkowej, wylicza antagonistyczne zależności
międzygatunkowe, wymienia cechy drapieżnika i jego
ofiary, podaje przykłady pasożytów zewnętrznych i
wewnętrznych, wylicza przystosowania organizmów do
pasożytniczego trybu życia, wykazuje zależność między
liczebnością populacji drapieżnika a liczebnością
populacji jego ofiary
Podręcznik
str.66-73
5.
Nieantagonistyczne
zależności między
gatunkami.
określa warunki współpracy między gatunkami, wylicza
nieantagonistyczne zależności międzygatunkowe, podaje
przykłady wybranej zależności nieantagonistycznej,
ocenia znaczenie bakterii brodawkowych, charakteryzuje
Podręcznik
str.74-77
rolę grzyba i glonu w plesze porostu, wyjaśnia znaczenie
wiedzy o mikoryzie dla grzybiarzy.
W trakcie realizowania karty pracy wiedza i umiejętności ucznia sprawdzane będą w formie
odpowiedzi ustnych i kartkówek. Uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia zeszytu ćwiczeń
zgodnie z tematyką karty pracy. Na zakończenie karty pracy przewidziany jest sprawdzian
pisemny.
Download