Scenariusz lekcji – Zaokrąglanie liczb, szacowanie

advertisement
Scenariusz lekcji – Zaokrąglanie liczb, szacowanie wyników
Cele lekcji
a. Wiadomości
Uczeń wie, co to jest zaokrąglanie liczb.
Uczeń wie, co to jest szacowanie wyników.
Uczeń wie, w jakim celu zaokrąglamy liczby.
Uczeń wie, w jakim celu szacujemy wyniki.
b. Umiejętności
Uczeń potrafi zaokrąglać liczby.
Uczeń potrafi oszacować wyniki.
Uczeń potrafi wykorzystać poznane wiadomości w prostych zadaniach.
Kształtowanie myślenia abstrakcyjnego – uogólnianie.
2. Metoda i forma pracy
praktyczno – ćwiczeniowa
pogadanka poszukująca
indywidualna
zbiorowa
3. Środki dydaktyczne
tablica
kolorowa kreda
podręcznik przedmiotowy klasa 1 „Matematyka z plusem”
4. Przebieg lekcji
a. Faza przygotowawcza
1. Przywitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności. Przypomnienie wiadomości z poprzednich
zajęć. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: Co to jest liczba wymierna? Uczniowie odpowiadają
na pytania nauczyciela.
2. Nauczyciel sprawdza zadanie domowe. Uczniowie przedstawiają rozwiązanie zadania
domowego.
3. Podanie oraz zapisanie tematu lekcji na tablicy - temat: Zaokrąglanie liczb, szacowanie
wyników. Uczniowie zapisują temat lekcji w zeszytach przedmiotowych.
b. Faza realizacyjna
1) Omówienie sposobu zaokrąglania liczb oraz szacowanie wyników. Wykonywanie ćwiczeń.
2) Nauczyciel tłumaczy w jakim celu zaokrąglamy liczby. Podaje uczniom tekst z podręcznika, str.
15. Uczniowie zapoznają się z tekstem.
3) Nauczyciel przedstawia uczniom reguły zaokrąglania liczb:
a) gdy cyfra jedności jest równa 5 lub większa od 5 – zaokrąglamy w „górę”
a. np. 1157 ~ = 1160
b) gdy cyfra jedności jest mniejsza od 5 – zaokrąglamy w „dół” np. 1154 ~ = 1150
4) Uczniowie otwierają podręcznik na stronie 16. Nauczyciel omawia przedstawione tam przykłady.
5) Nauczyciel przedstawia uczniom reguły zaokrąglania ułamków dziesiętnych (podręcznik, str. 17).
Rozwiązywanie ćwiczeń i zadań z zaokrąglania do dziesiątek, setek i tysięcy. Nauczyciel zadaje
zadanie z podręcznika - str. 17 zad. 1:
„Każdą z podanych liczb zaokrąglij do setek oraz do tysięcy”.
a) 1407
b) 78896
c) 23907
d) 107961
e) 347999
Chętni uczniowie prezentują rozwiązanie na tablicy. Omawiają i wyjaśniają sposób rozwiązania.
6) Sprawdzenie otrzymanych wyników. Wszystkie przykłady prezentowane na tablicy uczniowie
przepisują do zeszytów przedmiotowych.
7) Nauczyciel zadaje zadanie z podręcznika - str. 17 zad. 2. Razem z uczniami nauczyciel omawia
sposób rozwiązania zadania i wyjaśnia wszelkie wątpliwości. Wyznaczeni uczniowie prezentują
rozwiązanie na tablicy. Nauczyciel sprawdza otrzymane wyniki.
8) Nauczyciel podaje zadanie z podręcznika - str. 18 zad. 3. Nauczyciel każde zadanie dokładnie
tłumaczy uczniom. Omawia sposób rozwiązania. Rozwiązuje pierwszy przykład i wyznacza
uczniów do rozwiązania kolejnych przykładów. Uczniowie po rozwiązaniu uzasadniają swój
wynik, a nauczyciel sprawdza otrzymane wyniki i odpowiada na pytania uczniów.
9) Nauczyciel pyta uczniów, co to jest szacowanie wyników. Wyjaśnia, co to jest szacowanie
wyników i do czego służy. Zadaje uczniom zadania z szacowania wyników (podręcznik, zadanie 8,
strona 18). Chętni uczniowie przedstawiają rozwiązanie zadania na tablicy. Omawiają sposób
rozwiązania.
10) Kolejne zadanie, podręcznik, strona 18, zadanie 9. Uczniowie pracują samodzielnie, wybrane osoby
odczytują swoje rozwiązania, a reszta uczniów sprawdza wyniki. Nauczyciel odpowiada na
ewentualne pytania uczniów.
11) Nauczyciel podaje zadanie z treścią. Podręcznik, strona 18, zadanie 10. Uczniowie przez chwilę
zastanawiają się nad zadaniem. Nauczyciel omawia je i wyjaśnia sposób rozwiązania. Chętny uczeń
przedstawia rozwiązanie zadania na tablicy. Sprawdzenie wyniku. Podanie kolejnego zadania.
(podręcznik, strona 18, zadanie 11). Wyznaczony uczeń rozwiązuje zadanie na tablicy.
c. Faza podsumowująca
Podsumowanie zajęć. Nauczyciel zadaję pytania:
Co było tematem dzisiejszej lekcji?
Kiedy zaokrąglamy liczbę w „górę” a kiedy w „dół”?
Co to znaczy oszacować wynik?
Prowadzący zadaje zadanie domowe uczniom: Zeszyt ćwiczeń, strona 5, ćwiczenie 1, 2, 3 i 4
„Sprawdź czy umiesz”. Uczniowie zapisują w zeszytach przedmiotowych zadanie domowe.
Prowadzący krótko omawia rozwiązanie zadania domowego.
Pożegnanie uczniów. Podanie tematu lekcji na nastepne zajęcia.
Download