Zadanie 1

advertisement
Podstawy programowania – zajęcia wyrównawcze
Pracownia specjalistyczna, studia stacjonarne, rok 2011/2012
Temat: Instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, tablice statyczne
Zadanie 1
Napisz program wyznaczający sumę liczb podawanych z klawiatury tak długo, aż użytkownik nie
wprowadzi liczby zero.
Zadanie 2
Napisz program wyznaczający sumę szeregu danego wzorem: 1/x + 1/x 2 + 1/x3 + 1/x4 + ... + 1/xn.
Wartości n i x wczytaj od użytkownika.
Zadanie 3
Napisz program, który po wczytaniu od użytkownika liczb do 10-elementowej tablicy liczb
rzeczywistych wypisze ją na ekran a następnie obliczy i wyświetli na ekranie:
•
sumę wszystkich liczb,
•
iloczyn wszystkich liczb większych od k (k wczytaj od użytkownika),
•
iloczyn elementów o indeksach parzystych,
•
średnią arytmetyczną elementów nieujemnych
Każda wyliczona wartość powinna być wypisana w nowej linii i poprzedzona informacją co
oznacza i jakie liczby brały udział w jej wyznaczaniu.
Zadanie 4
Napisz program, który wylosuje liczby do N-elementowej tablicy liczb całkowitych (zdefiniuj N za
pomocą dyrektywy #define) i wyświetli zawartość tej tablicy na ekranie. Następnie sprawdzi i
wypisze ile razy w tablicy N liczb występują liczby podzielne przez 3. N jest zdefiniowane w
programie za pomocą dyrektywy #define i oznacza maksymalny możliwy rozmiar tablicy.
1
Zadanie 5
Napisz program, który wczytuje ze standardowego wejścia napis do tablicy i sprawdza, czy jest on
palindromem. Wczytany napis ma mieć maksymalnie 40 znaków.
Zadanie 6
Napisz program, który wczytujący od użytkownika wymiary (n i m) dwuwymiarowej tablicy t[N]
[M] i wypełni ją losowymi wartościami z przedziału <1, 10>. Następnie obliczy średnią spośród
elementów:
•
całej tablicy,
•
każdego wiersza osobno.
N i M są zdefiniowane w programie za pomocą dyrektywy #define i oznaczają maksymalny
możliwy rozmiar tablicy. Wartości n i m to liczba elementów w tablicy (n <= N, m <= M).
Zadanie 7
Napisz program wczytujący od użytkownika wymiary (n i m) dwuwymiarowej tablicy t[N][M] i
znajdujący w niej element minimalny spośród elementów:
•
całej tablicy,
•
głównej przekątnej,
•
każdej kolumny osobno.
Jeżeli wykonanie operacji jest niemożliwe, to na ekranie powinien pojawić się stosowny komunikat.
N i M są zdefiniowane w programie za pomocą dyrektywy #define i oznaczają maksymalny
możliwy rozmiar tablicy. Wartości n i m to liczba elementów w tablicy (n <= N, m <= M).
2
Download