Karta pracy z BIOLOGII nr 5

advertisement
Karta pracy z BIOLOGII nr 5
klasa II G
Miesiąc – luty/marzec
Dział: Organizm człowieka. Regulacja nerwowo-hormonalna.
Lp. Tematyka
1.
Budowa i rola
układu
nerwowego.
2.
3.
4.
5.
6.
Ośrodkowy
układ
nerwowy.
Obwodowy
układ
nerwowy.
Odruchy.
Wiedza i umiejętności
Uczeń: wymienia zadania układu nerwowego,
omawia budowę neuronu, opisuje drogę
impulsów nerwowych, zna budowę i działanie
synapsy, omawia ogólny podział układu
nerwowego, omawia działanie autonomicznego
układu nerwowego
Źródło
Podręcznik
str.135-138
wymienia funkcje ośrodkowego układu
nerwowego,
opisuje budowę mózgu, lokalizuje i określa rolę
ośrodków korowych w mózgu, opisuje budowę i
rolę rdzenia kręgowego
Podręcznik
str.1139-142
omawia budowę obwodowego układu
nerwowego, opisuje rolę nerwów ruchowych i
czuciowych, definiuje łuk odruchowy, odruch,
charakteryzuje rodzaje odruchów, podaje
odpowiednie przykłady
Podręcznik
str.143-146
Układ
wie czym są i jak działają hormony, nazywa
hormonaln
gruczoły na schemacie, przedstawia funkcję
y.
przysadki mózgowej, opisuje działanie
hormonów nadnerczy.
Zeszyt ćwiczeń
Str.64-65
Zeszyt ćwiczeń
Str.66-67
Zeszyt ćwiczeń
Str.68Podręcznik
str.147-149
Zeszyt ćwiczeń
Str. 70-71
Działanie
wyjaśnia, co to jest regulacja nerwowoPodręcznik str.
układu
hormonalna,określa rolę insuliny i glukagonu
150-152
hormonaln
w organizmie człowieka, omawia objawy
ego.
niedoboru lub nadmiaru hormonów tarczycy
Zeszyt ćwiczeń
Str.72-73
Choroby i
wymienia przyczyny stresu, opisuje skutki stresu Podręcznik
higiena
negatywnego, wyjaśnia rolę snu w życiu
Str.153-155
układu
człowieka, skazuje objawy depresji i zna
nerwoweg
sposoby jej leczenia, opisuje
skutki
Zeszyt ćwiczeń
o.
niedotlenienia mózgu
Str.74-75
W trakcie realizowania karty pracy wiedza i umiejętności ucznia sprawdzane będą w formie
odpowiedzi ustnych i kartkówek. Uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia zeszytu ćwiczeń
zgodnie z kartą pracy. Na zakończenie karty pracy przewidziany jest sprawdzian pisemny.
Download