Świat hobby EP2/97 - Elektronika Praktyczna

advertisement
Ś
EVERYDAY WITH
PRACTICAL ELECTRO−
NICS 11/96
W
la bowiem regulować zarówno
wysokość generowanego dźwię−
ku, a także jego natężenie (głoś−
ność).
Konstrukcja układu jest stosun−
kowo prosta, autor zastosował
w niej typowe elementy (m.in.
BC182, LM741, CA2080), dzięki
czemu nawet na naszym rynku
nie wystąpią kłopoty z ich zdo−
byciem.
W styczniowym numerze EwPE
zapowiedziany został interfejs,
który umożliwi podłączenie in−
strumentu do sieci MIDI.
1. DC to DC converters,
6 str.
Jest to przeglądowy artykuł po−
święcony omówieniu różnych
konstrukcji przetwornic impulso−
wych. Największy nacisk autor
położył na proste w realizacji
przetwornice na układach scalo−
nych TL497, LM2575, LM2577.
2. Central heating control−
ler, 9 str.
W artykule przedstawiono kon−
strukcję termostatu sterującego
pracą pompy ciepłej wody i jej
elektrycznego podgrzewacza.
“Inteligencję” sterownika wbudo−
wano w program sterujący pra−
cą mikroprocesora AT89C2051,
który współpracuje z szerego−
wym przetwornikiem A/C typu
ADC0831 i 16−znakowym wy−
świetlaczem LCD. Czteroprzycis−
kowa klawiatura pozwala modyfi−
kować nastawy pracy termosta−
tu.
Urządzenie może być zasilane
z sieci lub w trybie awaryjnym −
z baterii 9V. Rolę przełącznika
ustalającego źródło zasilania
spełnia układ ICL7673.
3. EPE elysian theremin
with MIDI box, part 1,
8 str.
Kolejna wersja instrumentu mu−
zycznego Theremin. Jest to kon−
strukcja bardzo dojrzała − pozwa−
A’RADIO PRAKTICKA
ELEKRONIKA 11/96
5. 4.5 mistny voltmetr,
4 str.
Opis konstrukcji 5−zakresowego
woltomierza DC, wykonanego na
układzie ICl7135. Zastosowanie
tego układu umożliwiło wyświet−
lanie wyniku na polu 4 i 1/2 cyf−
ry, co predestynuje ten miernik
do zastosowań laboratoryjnych.
Rozszerzenie zakresu pomiaro−
wego do 20mV autor uzyskał
dzięki zastosowaniu prostego
A
T
H
O
B
B
Y
modulatora w.cz. dla sygnałów
audio i video. Jest to opracowa−
nie bardzo nowoczesne, ponie−
waż wykorzystano w nim układ
TDA8720 firmy Philips i mikro−
kontroler oznaczony MO20.
Zakres częstotliwości wyjścio−
wych to 48..860MHz. Urządze−
nie jest zasilane napięciem 12V.
9. Moderni predzesilovac
pro pasmo 144MHz s Ga−
AsFET, 3 str.
4. Tuneable scratch filter,
6 str.
Pomimo
szybkiego
rozpo−
wszechnienia się cyfrowej płyty
CD stare “winyle” nadal mają wie−
lu zwolenników. Cechą charakte−
rystyczną tych płyt jest dokuczli−
we trzeszczenie, którego natę−
żenie zwiększa się wraz z uży−
waniem płyty.
Z pomocą użytkownikom gra−
mofonów analogowych przy−
szedł autor tego projektu − opra−
cował bowiem strojony filtr dolno−
przepustowy, przy pomocy któ−
rego będzie można ograniczyć
poziom zakłóceń. Dobre para−
metry filtrowania (dużą stromość
charakterystyki tłumienia) udało
się uzyskać dzięki zastosowaniu
scalonych filtrów z przełączany−
mi pojemnościami LT1063. Ukła−
dy te wspomagane są przez
sześć wzmacniaczy operacyj−
nych LF351 i generator strojony
napięciem 4046. Zadaniem tego
układu jest ustalenie częstotli−
wości przepustowej filtru.
I
stopnia wzmacniającego wyko−
nanego na układzie ICL7650,
który jest buforowany przez wtór−
nik OP07. Rolę źródła napięcia
odniesienia spełnia popularny
TL431.
6. Stereofonny zosilnovac
s elektronickymi korekcia−
mi, 3 str.
W artykule przedstawiono opis
konstrukcji prostego wzmacnia−
cza stereofonicznego wykonane−
go na układach TDA2030
z przedwzmacniaczem na ukła−
dzie TDA1524.
Jest to bardzo klasyczna kon−
strukcja, łatwa w montażu
i uruchomieniu.
Opis konstrukcji nowoczesnego
przedwzmacniacza w.cz. na pas−
mo 144MHz, wykonanego na
tranzystorze polowym wykona−
nym z arsenku galu, nosi on
oznaczenie MGF1302.
Ponieważ
w konstrukcjach
przystosowanych
do
pracy
w zakresie bardzo wysokich
częstotliwości duże znaczenie
ma jakość wykonania montażu
mechanicznego autor bardzo do−
kładnie przedstawił kształt i wy−
gląd obudowy i sposób roz−
mieszczenia w niej elementów.
ELV JOURNAL 6/96
7. Indikator sledu fazi,
2 str.
Cyfrowy wskaźnik kolejności faz
przyda się każdemu elektrykowi
w codziennej pracy.
Konstruktor tego układu osiągnął
doskonałą stabilność i pewność
pomiaru dzięki zastosowaniu no−
woczesnego procesora z rodzi−
ny PIC16. Rolę wskaźnika kolej−
ności faz spełniają trzy dwukolo−
rowe diody świecące. Urządze−
nie jest bezpieczne w użytko−
waniu, ponieważ wszystkie połą−
czenia z siecią energetyczną są
separowane przy pomocy trans−
formatorów.
8. Modulator so syntezou
PLL, 3 str.
W artykule opisano konstrukcję
10. I2C−echtzeituhr board,
4 str.
Opis konstrukcji modułu proste−
go zegara czasu rzeczywistego,
który wykonano w oparciu
o popularny układ firmy Philips
PCF8583. Układ ten jest wypo−
sażony w interfejs I2C i może
współpracować z innymi ukła−
dami zgodnymi z tym standar−
dem.
Świat Hobby to przegląd najnowszych numerów popularnych na świecie pism dla elektroników
hobbistów. Podajemy krótkie streszczenia najciekawszych artykułów zamieszczanych w tych
pismach. W pojedynczych przypadkach Czytelnikom zainteresowanym poszczególnymi artykułami
przesyłamy po kosztach własnych odbitki kserograficzne (bez tłumaczenia).
Koszt odbitki wynosi 2,− zł za pierwszą stronę, 20 gr za każdą następną.
Zamówienia na odbitki kserograficzne przyjmujemy tylko na przedpłaty, które należy składać na
blankiecie przelewu (str. 103). W pustym prostokącie, przeznaczonym na przedpłatę, należy
wpisać:
SH poz. (nr) EP (nr) − kwota zł
Elektronika Praktyczna 2/97
11
Ś
W
I
A
T
H
O
11. Mini roulette, 3 str.
W artykule przedstawiono spo−
sób wykonania elektronicznej ru−
letki, której konstrukcja oparta zo−
stała na standardowych ukła−
dach CMOS. Matryca 37 diod
LED spełnia rolę pola symulują−
cego toczącą się kulkę, a jej jest
dodatkowo potwierdzany przez
miniaturowy sygnalizator piezo−
elektryczny.
12. Spike generator, 2 str.
Opis łatwego w wykonaniu ge−
neratora krótkich impulsów, który
można wykorzystać do testowa−
nia dopasowania kabli w.cz. Jed−
nym z bardziej spektakularnych
przykładów zastosowania tego
urządzenia jest kontrola dopaso−
wania kabla z sondą pomiaro−
wą oscyloskopu. Urządzenie wy−
konano na dwóch układach
CMOS: 4069 i 74HC02 oraz jed−
nym tranzystorze BC548.
13. Modellbau sirenenge−
nerator, 2 str.
Tego typu urządzenia fascynują
12
B
B
Y
nie tylko początkujących elektro−
ników − w artykule opisano bo−
wiem konstrukcję syreny alarmo−
wej, która generuje sygnały do−
stosowane do potrzeb użytkow−
nika. Zmieniać można częstotli−
wość i rodzaj modulacji dźwięku
oraz zakres częstotliwości wy−
jściowych.
Urządzenie zostało wyposażone
w jednotranzystorowy wzmac−
niacz mocy (BD680), rolę gene−
ratorów spełnia układ 556, a ja−
ko bufor separujący pracuje po−
łówka wzmacniacza LM358.
14. SMD weihnachts be−
leuchtung, 3 str.
Urządzenie
przedstawione
w artykule nie należy z pew−
nością do awangardy elektroniki,
może jednak zapewnić dużo ra−
dości w czasie świąt Bożego
Narodzenia. Jest to bowiem elek−
troniczna wersja gwiazdy betle−
jemskiej lub choinki noworocz−
nej. Prosty multiwibrator z dziel−
nikami częstotliwości (wszystkie
te elementy zintegrowane zosta−
ły w jednym układzie CMOS
4060) steruje świeceniem 10 diod
LED. Wszystkie elementy z wy−
jątkiem diod świecących monto−
wane są powierzchniowo, co
znacznie podnosi estetykę całe−
go układu.
Święta co prawda już minęły, mu−
simy jednak pamiętać, że już nie−
długo znowu będą święta...
ELRAD 12/96
15. Flash mikrocontroller
programmer FP51, 6 str.
Opis konstrukcji programatora
mikrokontrolerów rodziny MCS−
51 z pamięcią Flash. Programa−
tor współpracuje z komputerem
PC poprzez port równoległy,
a pracą całego systemu steruje
oprogramowanie wymagające
Windows.
Dużą zaletą tego układu jest
ogromna prostota konstrukcji
i stosunkowo niewielka ilość za−
stosowanych tanich i typowych
elementów (głównie układy TTL
HC). Nie został niestety opisany
algorytm działania programu ste−
rującego pracą programatora.
16. Volltanken, bitte! 8 str.
Bardzo ciekawy artykuł poświę−
cony omówieniu zasad optymal−
nego ładowania akumulatorów li−
towo−jonowych oraz prezentacji
nowoczesnych układów scalo−
nych opracowanych z myślą
o tej grupie akumulatorów.
Elektronika Praktyczna 2/97
Download