Liczby pierwsze i złożone

advertisement
Opracowała: Maria Modrzejewska
Scenariusz lekcji matematyki w klasie IV
z wykorzystaniem programu multimedialnego edu-ROM Matematyka P4
Rozdział: Liczby naturalne.
Temat: Liczby pierwsze i złożone.
Cele:
Podczas lekcji uczeń :
- poznaje definicję liczby pierwszej i złożonej;
- rozróżnia liczby pierwsze i liczby złożone;
- poznaje biografię Eratostenesa;
- kształci umiejętność czytania ze zrozumieniem;
- nabywa umiejętność korzystania z programów multimedialnych.
Po lekcji uczeń potrafi:
- rozróżnić liczby pierwsze i liczby złożone;
- zna i rozumie pojęcie liczby pierwszej i złożonej;
- wymienić liczby, które nie są liczbami pierwszymi ani złożonymi.
Środki dydaktyczne:
program edu-ROM Matematyka P4, tekst sterujący.
Przebieg lekcji:
Czynności wstępne, organizacyjne:
podanie celów lekcji,
zapis tematu w zeszycie,
włączenie programów, krótki instruktaż nauczyciela.
Powtórzenie wiadomości o dzielnikach.
Praca z tekstem sterującym.
Rozmowa nauczyciela z uczniami – udzielanie odpowiedzi na pytania zawarte w
tekście sterującym.
5. Podsumowanie wiadomości – wysłuchanie narratora (edu-Rom lekcja 46, str. 7)
6. Wykonanie notatki w zeszycie:
1.
2.
3.
4.
Liczby naturalne
0,1,2,3,4,5,6,7,...
Liczby, które nie są
ani pierwsze,
ani złożone
Liczby złożone
Liczby pierwsze
0, 1
Mają dwa różne dzielniki
Mają więcej niż
dwa dzielniki
7. Rozwiązanie zestawu 10-ciu zadań w grupach dwuosobowych (edu-ROM lekcja 46,
str. 9-12)
1
Tekst sterujący:
Włącz lekcję 46.
Wysłuchaj dokładnie narratora, który wyjaśni co to jest liczba pierwsza (str. 2).
Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 ze str. 3.
Zapoznaj się z ciekawostką na stronie 3.
Zapoznaj się z metodą wyszukiwania liczb pierwszych mniejszych od 100.
Wysłuchaj dokładnie narratora, który zapozna Cię z definicją liczby złożonej i
wykonaj ćwiczenie 4.
7. Przeanalizuj dokładnie przykład ze strony 6 i wykonaj ćwiczenie 5.
8. Przygotuj się do odpowiedzi na następujące pytania:
- Jakie liczby nazywamy liczbami pierwszymi?
- Jak nazywają się liczby, które mają więcej niż dwa dzielniki?
- Jaki liczby nie są liczbami ani pierwszymi, ani złożonymi?
- Jak nazywa się metoda wyszukiwania liczb pierwszych mniejszych od 100?
- Na czym polega sito Erastotenesa?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
Download