pst407sp - Instytut Psychiatrii i Neurologii

advertisement
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2007, tom 16, zeszyt 4
Prace oryginalne
Original papers
TOMASZ SOBÓW
SSRI i SNRI w farmakoterapii depresji u osób w wieku podeszłym: przegląd
piśmiennictwa i metaanaliza danych z randomizowanych badań klinicznych
SSRI and SNRI antidepressants in the treatment of old age depression: a systematic literature
review and meta-analysis of randomized controlled trials
str. 281-290
LUDMIŁA BOGUSZEWSKA, ELŻBIETA SŁUPCZYŃSKA-KOSSOBUDZKA, WALENTYNA SZIRKOWIEC
Hospitalizacja chorych na schizofrenię w latach 1999 i 2003
Hospitalization of patients with schizophrenia in the years 1999 and 2003 str. 291-296
IWONA JANICKA, MARCIN KWIATKOWSKI
Osobowość osób o orientacji homoseksualnej
Personality of individuals with homosexual orientation
str. 297-302
KAROLINA KOSSAKOWSKA-PETRYCKA
Adaptacja polskiej wersji kwestionariusza oceny ryzyka depresji poporodowej (PDSS,
Postpartum Depression Screening Scale)
Polish adaptation of the Postpartum Depression Screening Scale (PDSS)
str. 303-308
MACIEJ PAŁYSKA, MARTA ANCZEWSKA, JOANNA RADUJ, ANNA INDULSKA, KATARZYNA
PROT
Znaczenie zmiennych społecznych dla różnicowania ocen jakości usług medycznych przez
pacjentów
The effect of sociodemographic variables on the evaluation of medical care quality by psychiatric
patients
str. 309-314
Prace poglądowe
Reviews
STEFAN KRZYMIŃSKI, GRZEGORZ ROSSA, SEBASTIAN STOSZEK
Otępienie z ciałami Lewy’ego - rozpoznawanie kliniczne
Dementia with Lewy bodies - clinical diagnostication
str. 315-324
TADEUSZ PIETRAS
Udział infekcji wirusem Borna w patogenezie schizofrenii
The Borna disease virus (BDV) infections in the pathogenesis of schizophrenia
str. 325-329
ANNA RYŚ, ANNA MIODEK, PAWEŁ SZEMRAJ, JANUSZ SZEMRAJ, JÓZEF KOCUR
Interleukina-6 – jej funkcje, wpływ na zaburzenia nastroju i inne procesy chorobowe
Interleukin-6 - its functions and the effect on mood disorders and other disease
processes
str. 331-334
ANNA RYŚ, ANNA MIODEK, PAWEŁ SZEMRAJ, JANUSZ SZEMRAJ, JÓZEF KOCUR
Immunologiczne i endokrynologiczne aspekty patogenezy depresji
Immunological and endocrine aspects of pathogenesis of depression
str. 335-337
KINGA BOBIŃSKA, ANTONI FLORKOWSKI, MACIEJ KUŚMIEREK, PIOTR WIERZBIŃSKI,
SŁAWOMIR SZUBERT
Rola traumy w powstawaniu wybranych zaburzeń psychicznych
The role of trauma in the onset of some mental disorders
str. 339-344
BARTOSZ NOWOŻYCKI
Koncepcje wychowania seksualnego w latach 1904-1914 według prasy Warszawskiego
Towarzystwa Higienicznego
Conceptions of sexual education in the years 1904–1914 as presented in the Warsaw Society
of Hygiene press publications
str. 345- 350
Praca kazuistyczna
Case report
ANNA PILSZYK, EWA WASZKIEWICZ, TERESA GORDON
Źródła rozbieżności w opiniowaniu sądowo-psychologicznym
Sources of discrepancies in forensic psychological opinions
str. 351-355
Spostrzeżenia kliniczne
Clinical hints
ALEKSANDRA WALUK, MARZENNA FALKOWSKA-ŚLESZYŃSKA, ANDRZEJ CZERNIKIEWICZ
STOPP – propozycja terapii poznawczo-behawioralnej u pacjentów po pierwszym
epizodzie psychozy – program australijski
STOPP – an Australian program of cognitive-behavioral therapy for patients after the first
episode of psychosis
str. 357-360
Sprawozdania z konferencji
Conference reports
XVIII Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego
Utrata i zdrowie psychiczne. Pozbawiony ojczyzny - uciekinier, wypędzony,
emigrant… i przybysz?, Opole, wrzesień 2007 r.
Polsko-niemieckie Partnerstwa w dziedzinie psychiatrii jako przykład współdziałania w
jednoczącej się Europie
str. 361-362
Download