wymagania_klasa_III historia

advertisement
Wymagania na poszczególne oceny z historii – klasa III gimnazjum
( do programu nauczania ,,Śladami przeszłości”; semestr I ).
Nazwa
działu
celujący
charakteryzuje
stanowisko
Europa i państw
Polska w europejskich
czasach
wobec I
oświeceni
rozbioru
a.
Polski,
- opisuje
rycinę
,,Kołacz
królewski”,
określa cel
powstawania
naśladowczyc
h wersji
,,Kołacza
królewskiego”
,
bardzo dobry
dobry
- przedstawia
dokonania: k.
Linneusza, B.
Franklina, E.
Cartwrighta, D.
Diderota,
- omawia
znaczenie odkryć
epoki oświecenia,
- charakteryzuje
styl rokoko,
- porównuje
klasycyzm z
innymi
kierunkami
artystycznymi,
porównuje
reformy
- wymienia idee
oświecenia i
rozpoznaje ich wpływ
na naukę, literaturę,
filozofię, sztukę,
- charakteryzuje
zasady głoszone przez
francuskich filozofów,
- wymienia
najważniejsze reformy
wprowadzone w Rosji,
Prusach i Austrii,
- ocenia znaczenie
przeprowadzonych
reform dla układu sił
w Europie XVIII w.,
- charakteryzuje
politykę zagraniczną i
dostateczny
- wymienia
wydarzenia
związane z
datami: 1701,
1688, 1756 –
1763, 1704 –
1709,
1736,1764,
1772, 1768,
1765, 1773,
- wskazuje na
mapie Rosję,
Prusy,
monarchię
austriacką,
- przedstawia
dokonania
Augusta II,
dopuszczający
- poprawnie
posługuje się
pojęciami:
oświecenie,
racjonalizm,
empiryzm, deizm,
ateizm, absolutyzm
oświecony,
konfederacja
warszawska, Order
Orła Białego,
Familia,
konfederacja
barska, Biblioteka
Załuskich,
Łazienki,
oświecenie
stanisławowskie;
charakteryzuje
postać B.
Belotto
omawia
znaczenie jego
dzieł dla
kultury
polskiej,
przedstawia
losy obrazów
Canaletta w
czasie powstań
narodowych i
II wojny
światowej
oświeceniowe
wprowadzone w
Prusach, Rosji i
Austrii,
- wyjaśnia
okoliczności
elekcji Augusta
II,
- omawia
reformy w
szkolnictwie w
RP XVIII w.,
wewnętrzną w czasach
saskich,
- dostrzega przejawy
ożywienia w
gospodarce i kulturze
czasów saskich,
- wymienia przyczyny
i skutki I rozbioru
Polski,
przedstawia
dokonania: A.
Tyzenhauza, A.
Zamojskiego, A.
- charakteryzuje Naruszczewicza, W.
projekty reform
Bogusławskiego, J. U.
ustrojowych S.
Niemcewicza,
Konarskiego i S. Canaletta, D.
Leszczyńskiego, Merliniego,
- ocenia wkład S. - wymienia przykłady
A.
sztuki okresu
Poniatowskiego klasycystycznego z
w rozwój
uwzględnieniem
polskiego
własnego regionu,
oświecenia,
Augusta III,
Stanisława
Leszczyńskieg
o,
- wskazuje na
mapie zasięg
terytorialny RP
w czasach
saskich,
- wymienia
przyczyny i
przejawy
kryzysu Polski
w czasach
saskich,
charakteryzuje
reformy
podjęte przez
S. A.
Poniatowskieg
o,
- rozumie
przyczyny
- prawidłowo
sytuuje na osi czasu
wydarzenia z
historii oświecenie,
- rozpoznaje
główne cechy stylu
klasycznego w
sztuce
rozbioru
Polski,
- wskazuje na
mapie zmiany
terytorialne po
I rozbiorze,
charakteryzuje - wymienia
Czas
przytoczone w
wielkich politykę
Wielkiej
Deklaracji
zmian
Brytanii
niezbywalne
wobec kolonii, prawa
- określa
obywatelskie,
znaczenie
-wyjaśnia zasady
symboliki
funkcjonowanie
flagi USA,
federacji,
- rozumie sens - opisuje
stwierdzenia
najważniejsze
,,Rewolucja
zasady ideowe
pożera własne rewolucji
dzieci”,
francuskie
- umie
zawarte w
wykazać
Deklaracji Praw
dlaczego
Człowieka i
- omawia przyczyny i
skutki wojny o
niepodległość USA,
- uzasadnia
oświeceniowy
charakter Deklaracji
Niepodległości,
- ocenia wkład
Polaków w walkę o
niepodległość USA,
- charakteryzuje
problemy społeczne
Francji przed
wybuchem rewolucji,
wymienia główne
przyczyny rewolucji,
- wymienia i ocenia
- wymienia
wydarzenia
związane z
datami:4 VII
1776, 17 IX
1787, 1791, 21
I 1793, 20 IX
1792, 1788 –
1792,
- poprawnie
posługuje się
pojęciami:
Zgromadzenie
Narodowe,
Zgromadzenie
Konstytucyjne,
rojaliści,
- poprawnie
posługuje się
pojęciami:
bostońskie picie
herbaty, Kongres
Kontynentalny,
stany, Stany
Generalne,
Deklaracja Praw
Człowieka i
Obywatela,
monarchia
konstytucyjna,
jakobini, gilotyna,
Sejm Wielki,
konstytucja 3 – go
Maja, konfederacja
Konstytucja 3go Maja
nazywana była
,,testamentem
politycznym
RP
Szlacheckiej”.
Obywatela,
- ocenia politykę
M. Robespierra,
- rozróżnia
wewnętrzne i
zewnętrzne
przyczyny
upadku
Rzeczpospolitej,
- ocenia
znaczenie
wewnętrznych i
zewnętrznych
przyczyn upadku
RP,
- analizuje
podobieństwa i
różnice między
konstytucją
amerykańską,
francuską i
Konstytucją 3
maja.
skutki dyktatury
jakobinów,
charakteryzuje
ugrupowania
polityczne Konwentu
Narodowego,
omawia etapy
rewolucji francuskiej,
wskazuje na mapie
tereny przyłączone do
Francji w okresie
republiki oraz obszary
objęte działaniami
kontrrewolucyjnymi,
- charakteryzuje
stronnictwa Sejmu
Wielkiego,
- ocenia znaczenie
reform Sejmu
Wielkiego,
określa przyczyny i
skutki wojny z Rosją z
1792 r.,
- przedstawia przebieg
przewrót
thermidoriańsk
i, ustawa o
miastach,
naczelni,
Uniwersał
Połaniecki;
- przedstawia
dokonania
postaci: T.
Jefferson, B.
Franklin, J.
Waszyngton,
G. Kanton, M.
Robespierre,
Jan Dekret, J.
Kiliński, J.
Jasiński,
- omawia
postanowienia
Konstytucji 3
Maja,
- potrafi
wskazać na
targowicka
- zna dokonania
postaci:T.
Kościuszko, J.
Poniatowski
- zna daty: 1773,
1789, 1791, 1793,
1794, 1795,
- umie wskazać na
mapie straty
terytorialne po
rozbiorach Polski.
Europa
od
Napoleo
na do
Wiosny
Ludów.
- wyjaśnia
przyczyny i
skutki
rewolucji i
powstań, które
wybuchły w
Europie po
kongresie
wiedeńskim,
- wymienia
przyczyny,
przebieg i
- opisuje i ocenia
zmiany w
Europie w
okresie
napoleońskim w
zakresie
stosunków
społeczno –
gospodarczych i
politycznych,
- opisuje
uzbrojenie armii
powstania
kościuszkowskiego,
wymienia przyczyny
kęski insurekcji
kościuszkowskiej,
- wymienia główne
instytucje ustrojowe
USA, wyjaśnia w jaki
sposób konstytucja
USA realizowała
zasadę trójpodziału
władzy.
- charakteryzuje
sytuacja
międzynarodową
Franci w epoce
napoleońskiej, opisuje
przebieg wojen
napoleońskich do 1813
roku, lokalizuje na
mapie terytoria
przyłączone do Francji
do 1812 r.,
-omawia i ocenia
mapie
wydarzenia
powiązane z
powstaniem
kościuszkowsk
im, zna
przyczyny
upadku RP w
XVIII wieku.
Zna daty:1799,
1804, 1805,
1812, 1813,
1797, 1807,
1815, 1821,
1769, 1837,
1848,
- zna
dokonania
postaci:Fryder
yka Augusta I,
Karola
Poprawnie
posługuje się
pojęciami:
konsulat,
konkordat, blokada
kontynentalna,
kongres wiedeński,
równowaga
europejska, Święte
Przymierze,
rewolucja agrarna,
fabryka, rewolucja
skutki
wydarzeń
Wiosny
Ludów w
Europie.
Księstwa
Warszawskiego,
- ocenia, jakie
konsekwencje dla
Europy
przyniosły
postanowienia
kongresu,
- przedstawia
znaczenie
regulaminu
dyplomatycznego
- opisuje zmiany
w poziomie życia
różnych grup
społecznych w
XIX wieku na
podstawie źródeł
pisanych,
ikonograficznych
i statystycznych,
- wyjaśnia
założenia
czartyzmu.
politykę Napoleona w
odniesieniu do sprawy
polskiej oraz postawę
wobec Napoleona,
- przedstawia zasady i
postanowienia
kongresu
wiedeńskiego,
- wymienia głównych
uczestników kongresu,
- ocenia znaczenie
wynalazków rewolucji
przemysłowej dla
rozwoju cywilizacji,
porównuje stopień
rozwoju
przemysłowego
poszczególnych
państwa,
- prezentuje przykłady
negatywnych i
pozytywnych skutków
procesu
uprzemysłowienia dla
Kniaziewicza,
Aleksandra I,
K. Meternicha,
R. Fultona, G.
Stephansona,
M. Faradaya,
A. Smitha, Ch.
Saint –
Simona, R.
Owena,
- poprawnie
posługuje się
pojęciami:
zamach stanu,
hegemonia,
Związek
Reński, Legia
Naddunajska,
100 dni
Napoleona,
restauracja,
legitymizm,
industrializacja
, metropolia,
przemysłowa,
kapitaliści,
proletariat,
socjalizm utopijny,
socjalizm
naukowy,
komunizm,
liberalizm,
konserwatyzm,
- zna dokonania
postaci: J. H.
Dąbrowski,
Napoleon I, K.
Marks, F. Engels,
- wskazuje na
mapie zmiany
terytorialne epoki
napoleońskiej,
- wskazuje na
mapie: Księstwo
Warszawskie,
Królestwo Polskie,
Rzeczpospolitą
Krakowską
środowiska
naturalnego,
- przedstawia
okoliczności
powstania ruchu
robotniczego,
- charakteryzuje i - charakteryzuje ustrój
Ziemie - zna główne
ocenia politykę
Królestwa Polskiego,
polskie prądy
filozoficzne
zaborców wobec - ocenia osiągnięcia
wI
Królestwa Polskiego w
połowie romantyzmu, Polaków w l.
- wyjaśnia rolę 1815 – 1830,
gospodarce, kulturze i
XIX
wieku. rozwoju
- przedstawia
szkolnictwie,
ukraińskiego
międzynarodowe - charakteryzuje
ruchu
tło powstania
politykę Rządu
narodowego w listopadowego,
Narodowego w okresie
Galicji.
- omawia
powstania
wydarzenia
listopadowego,
Wiosny Ludów
- wymienia
na ziemiach
bezpośrednie i
polskich na tle
długofalowe skutki
wydarzeń
powstania
europejskich,
listopadowego,
- ocenia postawy - charakteryzuje cele i
Polaków w czasie działalność Hotelu
- wymienia
główne
wynalazki
rewolucji
przemysłowej,
- zna historię
Legionów
Dąbrowskiego.
- zna daty:
1816, 1828, 25
I 1831, 26 V
1831, 1848;
- zna
dokonania
postaci: J
Zajączka. K.
Druckiego –
Lubeckiego, S.
Staszica, I.
Dybicza, I.
Paskiewicza,
M.
Rybińskiego, J.
Skrzyneckiego,
W.
Łukasińskiego,
- sprawnie
posługuje się
pojęciami: ziemie
zabrane, Królestwo
Kongresowe,
Wolne Miasto
Kraków,
romantyzm,
uwłaszczenie,
rusyfikacja, Wielka
Emigracja,
emisariusze,
powstanie
krakowskie,
rabacja
- zna daty: 1815,
1830, 1846,
- zna dokonania
Wiosny Ludów,
porównuje cele
oraz znaczenie
powstania
krakowskiego i
powstania
wielkopolskiego
Lambert, TDP,
Gromad Ludu
Polskiego,
- przedstawia początki
pracy organicznej na
ziemiach polskich,
- prezentuje przyczyny
i skutki rabacji i
powstania
krakowskiego,
- omawia działania
podejmowane podczas
Wiosny Ludów na
ziemiach polskich,
- charakteryzuje
poczynania zaborców
wobec mieszkańców
ziem polskich w czasie
Wiosny Ludów,
P. Wysokiego,
Mikołaja I, I.
Prądzyńskiego,
T.
Krępowieckieg
o, J.
Tyssowskiego,
L.
Mierosławskei
go, P.
Ściegiennego,
H.
Cegielskiego,
- zna pojęcia:
Statut
organiczny,
noc
paskiewiczows
ka, Komitet
Narodowy
Polski,
serwituty,
powstanie
wielkopolskie;
postaci: A.
Czartoryski, E.
Plater, J. Lelewel,
J. Słowacki, A.
Mickiewicz, E.
Dembowski, J.
Szela,
- zna przyczyny
wybuchu powstania
listopadowego.
wskazuje na
mapie miejsca
walk i zasięg
powstania
listopadowego,
krakowskiego i
wielkopolskieg
o.
Download