Przedmiotowy System Oceniania z chemii

advertisement
Przedmiotowy System Oceniania
z chemii
1. Podstawa prawna:
Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z :
 Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 roku
w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
 Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 30.08.2012 r. poz.977, zał. 2)
 Statutem Szkoły
 Podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania chemii w
gimnazjum (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17).
 Programu nauczania DKW-4014-55/01 „Program nauczania chemii w gimnazjum.
Chemia Nowej Ery” wydawnictwa Nowa Era.
2. Cele PSO:
 dostarczenie informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności uczniowi, jego
rodzicom oraz nauczycielowi, poprzez ocenę wiadomości i umiejętności ucznia
 wykrywanie braków w wiedzy i umiejętnościach oraz pokazywanie sposobów ich
likwidacji
 motywowanie ucznia do systematycznej pracy
3. Obszary aktywności podlegające ocenie
Przedmiotowemu systemowi oceniania podlegają następujące formy pracy lekcyjnej oraz
pozalekcyjnej :
 swobodne wypowiedzi
 wypowiedzi kierowane
 odpowiedź ustna
 wypowiedź pisemna (opracowanie, opis, projekt itp.)
 odpowiedź pisemna (sprawdzian, test, kartkówka itp.)
 ćwiczenia laboratoryjne
 udział w lekcji
 umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy
 stosowanie wiedzy w praktyce
 prezentacja (indywidualna i grupowa)
 praca w grupie
 udział w konkursach wiedzy
 udział w projektach i programach edukacyjnych
4. Standardy wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- ma wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
- stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych)
- formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk
- proponuje rozwiązania nietypowe
- osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny
- potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem
zdobytej samodzielnie wiedzy.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie
- stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach
- wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych
źródeł wiedzy
- projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne
- biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje
zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności
- potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując
wiedzę przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów
- wykazuje się aktywnością podczas lekcji.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie
- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania
typowych zadań i problemów
- korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic
chemicznych i innych źródeł wiedzy chemicznej
- bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne
- zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych
- samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności
- jest aktywny podczas lekcji.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone
w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia
- z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania
typowych zadań i problemów
- z pomocą nauczyciela korzysta z innych źródeł wiedzy
- z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne
- z pomocą nauczyciela zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz
rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności
- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w sposób zadowalający.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale nie
przekreślają one możliwości dalszego kształcenia
- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim
stopniu trudności
- z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne, zapisuje
proste wzory i równania reakcji chemicznych
- przejawia pewne niesystematyczne zaangażowanie w proces uczenia się.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są
konieczne do dalszego kształcenia się
- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu
trudności nawet przy pomocy nauczyciela
- nie zna symboliki chemicznej
- nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych
nawet z pomocą nauczyciela
- nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami
chemicznymi
- nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy.
5. Metody i formy oceniania

Sprawdziany w formie testowej przeprowadzane są po zakończeniu każdego
działu i są poprzedzone powtórzeniem wiadomości. Wyjątkowo sprawdzian
może obejmować dwa działy (za zgodą uczniów).

Prace pisemne takie jak testy sprawdzające, są udostępniane na terenie szkoły do
wglądu uczniom i rodzicom w celu zapoznania się z uwagami sprawdzającego.

Nauczyciel zapowiada sprawdziany co najmniej tydzień wcześniej, a oddaje je
poprawione w ciągu najpóźniej dwóch tygodni.

Można zgłosić chęć poprawy sprawdzianu w terminie nie dłuższym niż tydzień
od oddania pracy przez nauczyciela. Termin poprawy ustala nauczyciel.

Kartkówki podlegają poprawie na takich samych zasadach jak sprawdziany.

Poprawa pisemna dla danego sprawdzianu/testu/kartkówki może odbyć się tylko
raz.

Odpowiedzi ustne nie podlegają poprawie.

Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub
dostateczną może ją poprawiać w terminie ustalonym z nauczycielem.

Każda ocena uzyskana z poprawy jest wpisywana do dziennika.

Oceny ze sprawdzianów mają najistotniejszy wpływ na oceny klasyfikacyjne.

W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym lub kartkówce ma
on obowiązek napisania ich w najbliższym możliwym terminie. Termin ustala
nauczyciel w zależności od długości nieobecności ucznia jednak nie później niż
w ciągu 14 dni od powrotu ucznia do szkoły.

Sprawdziany oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę
procentową odpowiadającą poszczególnym ocenom:
100% punktów i punkty dodatkowe – celujący
100% – 91% – bardzo dobry
90% – 75% – dobry
74% – 51% – dostateczny
50% – 31% – dopuszczający
30% – 0% – niedostateczny
 Ocenie podlega także aktywność na lekcjach i prace domowe
 Za brak zadania niezgłoszony przed lekcją uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną. Dwa razy w ciągu półrocza szkolnego uczeń może zgłosić brak
zadania domowego bez żadnych konsekwencji.
 Ocenę z bieżących tematów (do 3 lekcji wstecz) uzyskuje uczeń z krótkich
kartkówek i odpowiedzi ustnych.
 Można również uzyskać ocenę z dodatkowych zadań i prac długoterminowych
(np. projektu edukacyjnego) przydzielanych przez nauczyciela oraz wyższą
ocenę klasyfikacyjną z tytułu bardzo dobrych wyników na konkursie
przedmiotowym
 Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego
 Ocena jest jawna dla ucznia (na życzenie wpisywana do dzienniczka/zeszytu),
rodzice mają obowiązek podpisywać każdą ocenę (o tej konieczności są
informowani na początku roku szkolnego) zwłaszcza jeśli jest to informacja o
proponowanej ocenie klasyfikacyjnej.
 Oceny klasyfikacyjne nie są średnią ocen cząstkowych. Uwzględniają one
„wagę” poszczególnych ocen wg następujących kryteriów:
Kategorie ocen
sprawdziany, testy, prace klasowe, osiągnięcia w konkursach (etap
wojewódzki), poprawa sprawdzianu (testu)
osiągnięcia w konkursach (etap rejonowy)
kartkówka, odpowiedzi ustne, zeszyt ćwiczeń, badanie wyników
nauczania
zadanie domowe, aktywność na lekcji, praca w grupach, praca
dodatkowa, udział w powtórzeniach
ocena za pierwszy semestr
„Waga”
2
1,5
1
0,5
4
 Uczeń mający kłopoty w nauce może zgłosić się do nauczyciela z prośbą o
dodatkową pomoc. Jej forma ustalana jest na bieżąco, wspólnie z uczniem.
Mogą to być:
-
dodatkowe konsultacje (po uzgodnieniu z nauczycielem)
-
prace ułatwiające i przybliżające zrozumienie problemu
-
pomoc koleżeńska
-
ścisła współpraca z rodzicami
-
skierowanie ucznia do poradni pedagogiczno-psychologicznej
Przy ocenianiu uwzględnia się zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards