Chemia organiczna - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

advertisement
Rok akademicki:
Grupa przedmiotów:
Nazwa przedmiotu1):
Chemia Organiczna
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):
Organic Chemistry
4)
Numer katalogowy:
ECTS 2)
5
Ochrona środowiska
Kierunek studiów :
Koordynator przedmiotu5):
Prof. dr hab. Andrzej Orzeszko
6)
Pracownicy Katedry Chemii Wydział Nauk o Żywności
Prowadzący zajęcia :
7)
Jednostka realizująca :
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
9)
Status przedmiotu :
a) przedmiot podstawowy
10)
b) stopień …I….
rok …I…
c) stacjonarne
11)
Cykl dydaktyczny :
semestr letni
Założenia i cele przedmiotu12):
Przekazanie i usystematyzowanie podstaw wiedzy o budowie, właściwościach fizycznych i chemicznych
związków organicznych. Utrwalenie nomenklatury połączeń organicznych (grupy funkcyjne). Przekazanie
podstaw mechanizmów reakcji organiczny dla zrozumienia zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym.
Wskazanie elementów budowy wpływających na funkcje biologiczne (izomeria). Zapoznanie z budową i
właściwościami biocząsteczek (tłuszcze, aminokwasy, peptydy, białka, sacharydy) w celu stworzenia podstaw
do nauki biochemii. Przygotowanie praktyczne do wykonywania prostych czynności laboratoryjnych związanych
z przebiegiem reakcji organicznych, oraz oczyszczaniem i analizą związków organicznych.
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Jęz. wykładowy : polski
a)
wykłady…………………………………………………………………………; liczba godzin .....30..;
b)
ćwiczenia laboratoryjne………………………………………………………; liczba godzin …..30/45...;
Wykład i materiały wykładowe przekazywane studentom, instrukcje wykonania analiz, samodzielne i zespołowe
wykonywanie eksperymentów i analiz chemicznych, omawianie i dyskusja wyników wykonanych
eksperymentów, rozwiązywanie przykładowych problemów.
Wykłady: budowa związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem korelacji budowa a właściwości
fizykochemiczne i biologiczne. Podstawy nomenklatury chemicznej. Otrzymywanie i właściwości podstawowych
grup związków organicznych: węglowodory, alkohole , fenole i etery, związki karbonylowe, kwasy karboksylowe i
ich pochodne, aminy, biocząsteczki (cukry, peptydy, białka). Polimery i biopolimery, podstawowe mechanizmy
reakcji (substytucja, eliminacja, addycja), reakcje wolnorodnikowe i jonowe.
Ćwiczenia: Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym. Metody rozdzielania i oczyszczania
związków (krystalizacja, destylacja , chromatografia). Preparaty organiczne.
Metody dydaktyczne14):
Pełny opis przedmiotu15):
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
Efekty kształcenia18):
Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):
Powinien posiadać podstawową wiedzę chemiczną z zakresu szkoły średniej oraz podstawową umiejętność
dokonywania prostych obliczeń.
01W- klasyfikuje, nazwa i charakteryzuje właściwości
podstawowych grup związków organicznych w oparciu
o ich budowę.
K_W02++
02Wzna
przebieg
podstawowych
reakcji
organicznych
K_W02++, K_W04+
03W- zna wzory podstawowych grup funkcyjnych i ich
K_W02++
najważniejszych przedstawicieli
04U- montuje i użytkuje sprzęt laboratoryjny do
K_U01++, K_U04+
rozdziału i oczyszczania związków chemicznych
K_U14+
05Uumie
wykonać
podstawowe
czynności
laboratoryjne i reakcje organiczne
K_S08++, K_S09+
06K– ma świadomość zagrożeń związanych z pracą w
laboratorium chemicznym oraz otwartość na pracę
indywidualną i zespołową
07K- rozumie oddziaływanie związków organicznych
na środowisko człowieka
01-3-Egzamin pisemny w formie pytań otwartych
01-5 Kolokwia (4 x 10 pkt) sprawdzające podstawy teoretyczne, zrozumienie wykonanych
eksperymentów, rozwiązywanie problemów
05- sprawozdania z wykonanych preparatów
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Egzamin, kolokwia, sprawozdania z wykonanych eksperymentów
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
01-3 70%, 04-5 30%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):
Aula (wykład), laboratoria chemiczne Katedry Chemii
23)
Literatura podstawowa i uzupełniająca :
1. Białecka-Florjańczyk E., Włostowska J. (2003, 2005, 2007): Chemia organiczna, WNT, Warszawa.
2. Bialecka-Florjańczyk E., Włostowska J. : Ćwiczenia Laboratoryjne z Chemii Organicznej. Wyd. SGGW, Warszawa
3. Praca zbiorowa: Zadania z chemii, Wyd. SGGW, Warszawa
UWAGI24):
1
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
(30 h wykłady + 30 h ćwiczenia + 10 h konsultacje + 2 h egzamin)
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.: (30 h. ćwiczenia laboratoryjne + 10 h konsultacje)
120 h (4,8 ECTS)
…2,9……. ECTS
…1,6……. ECTS
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
efektu
01
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
02
01W- klasyfikuje, nazwa i charakteryzuje właściwości podstawowych grup
organicznych w oparciu o ich budowę.
02W- zna przebieg podstawowych reakcji organicznych
03
03W- zna wzory podstawowych grup funkcyjnych i ich najważniejszych przedstawicieli
K_W02++
04
04U- montuje i użytkuje sprzęt laboratoryjny do rozdziału i oczyszczania związków
chemicznych
05U – opracowuje sprawozdania z przeprowadzonych analiz i eksperymentów, dokonuje
prostych obliczeń chemicznych
06K – ma świadomość zagrożeń związanych z pracą w laboratorium chemicznym oraz
otwartość na pracę indywidualną i zespołową
K_U01++, K_U04+
05
06
związków
Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K_W02++
K_W02++, K_W04+
K_U14+
K_S08++, K_S09+
2
3
Download