Nazwa przedmiotu: Chemiczne metody identyfikacji leków Nazwa

advertisement
Nazwa przedmiotu: Chemiczne metody identyfikacji leków
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Chemii UG
Kod ECTS
Nazwa kierunku: Chemia
Nazwa specjalności: ChM, ChK, AiDCh, ChNM
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): R. Kasprzykowska, A. Kołodziejczyk (KChM)
Liczba godzin zajęć, w tym: wykładów, ćwiczeń,
konwersatoriów, laboratoriów, seminariów: 60L
Liczba punktów ECTS: 4
Rodzaj studiów (stacjonarne, niestacjonarne, I, II stopnia):
stacjonarne I stopnia
Rok i semestr studiów: III-5
Status przedmiotu (obligatoryjny/fakultatywny): fakultatywny
Język wykładowy: polski
Metody dydaktyczne: konsultacje regularne oraz
organizowane w indywidualnych przypadkach, praca w
laboratorium, projekty.
Formy i warunki zaliczania przedmiotu:
Przedmiot jest zaliczany na ocenę, na którą
składają się: ocena jakości pracy przy
realizacji wszystkich zadań oraz oceny
sprawozdań. Ćwiczenia są zaliczane pod
warunkiem samodzielnego wykonania
wszystkich zaplanowanych zadań
praktycznych.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: chemia organiczna (ze
szczególnym uwzględnieniem izomerii związków organicznych i podstawowych mechanizmów reakcji, budowa,
przewidywanie właściwości fizykochemicznych oraz reakcje charakterystyczne związków z najwaŜniejszych grup
funkcyjnych, technika laboratoryjna w preparatyce organicznej), podstawy spektroskopii NMR, UV i IR,
podstawy chromatografii.
ZałoŜenia i cele przedmiotu (umiejętności i kompetencje): Poznanie sposobów identyfikacji nieznanych
związków organicznych na drodze klasycznej analizy jakościowej oraz badań spektroskopowych. Projektowanie
zestawów testów jakościowych przydatnych do rozróŜniania i identyfikacji kilku substancji farmakopealnych o
zbliŜonych względem siebie strukturach chemicznych. Umiejętność wyboru właściwej metody analitycznej do
celów potwierdzenia toŜsamości dowolnej substancji organicznej w oparciu o znajomość jej struktury
chemicznej. Poznanie i projektowanie sposobów rozdziału mieszanin substancji czynnych w kilkuskładnikowych
lekach złoŜonych z zastosowaniem technik ekstrakcyjnych. Zaznajomienie się ze sposobami detekcji i analizy
chromatogramu zbiorczego kilkunastu leków złoŜonych (mieszanek recepturowych) w celu ich identyfikacji.
Wykrywanie produktów rozkładu składników leków przeterminowanych lub niewłaściwie przechowywanych.
Treści programowe:
Chemiczna analiza jakościowa nieznanych pojedynczych związków organicznych, będących substancjami
farmakopealnymi. Testy analityczne stosowane przy identyfikacji substancji czynnych leków prostych z grupy
alkaloidów i ich pochodnych, steroidów, tetracyklin. Identyfikacja leków złoŜonych na drodze analiz
chromatograficznych. Metody rozdziału, wyodrębniania i identyfikacji substancji czynnych leków złoŜonych.
Wykrywanie niepoŜądanych zanieczyszczeń środków leczniczych.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej:
1. R. Kasprzykowska, A.S. Kołodziejczyk, „Chemiczna analiza środków leczniczych. Część I: Leki proste”,
Wydawnictwo UG, przygotowywany do druku.
2. R. Kasprzykowska, A.S. Kołodziejczyk, „Chemiczna analiza środków leczniczych. Część II: Leki złoŜone”,
Wydawnictwo UG, przygotowywany do druku.
3. R. Kasprzykowska, „Materiały do ćwiczeń z chemicznych metod identyfikacji leków. Instrukcje do ćwiczeń”,
niepublikowane.
4. R. Walczyna, J. Sokołowski, G. Kupryszewski, „Analiza związków organicznych”, Wydawnictwo UG,
Gdańsk 1996.
Download