Łukasz Prasołek_Nowy wzór świadectwa pracy

advertisement
Nowy wzór świadectwa
pracy – jak wypełniać
poszczególne punkty
Łukasz Prasołek
XVII Ogólnopolskie Forum Praktyków KADRY PŁACE HR, 23-24 marca 2017 r. Warszawa
Zmiany natury porządkowej
• obydwa imiona, a nie jedno w przypadku osób
posiadających 2 imiona,
• stanowiska i wymiary etatów z całego okresu
zatrudnienia,
• zmiana wyjaśnień co do sposobu wpisywania
podstawy rozwiązania stosunku pracy,
• zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 w
dniach lub godzinach,
• brak konieczności przystawienia pieczątki firmowej na
końcu świadectwa.
XVII Ogólnopolskie Forum Praktyków KADRY PŁACE HR, 23-24 marca 2017 r. Warszawa
Urlop ojcowski
• wpisuje się do świadectwa pracy tylko wtedy, gdy
ze względu na wiek dziecka pracownik może jeszcze
z nich skorzystać w kolejnym stosunku pracy,
• wpisuje się wymiar i ilość części wykorzystanego
urlopu ojcowskiego,
• w przypadku posiadania kilku dzieci powinny być
oddzielnie rozpisane urlopy wykorzystywane na
każde z dzieci z podaniem ich imion i nazwisk.
XVII Ogólnopolskie Forum Praktyków KADRY PŁACE HR, 23-24 marca 2017 r. Warszawa
Urlop rodzicielski
• wpisuje się do świadectwa pracy tylko wtedy, gdy
ze względu na wiek dziecka pracownik może jeszcze
z nich skorzystać w kolejnym stosunku pracy,
• wpisuje się podstawę prawną udzielenia urlopu,
jego wymiar i ilość części wykorzystanego urlopu
rodzicielskiego oraz ilość części tzw. odroczonego
urlopu rodzicielskiego,
• w przypadku posiadania kilku dzieci powinny być
oddzielnie rozpisane urlopy wykorzystywane na
każde z dzieci z podaniem ich imion i nazwisk.
XVII Ogólnopolskie Forum Praktyków KADRY PŁACE HR, 23-24 marca 2017 r. Warszawa
Urlop wychowawczy
• wpisuje się urlopy z całego okresu zatrudnienia, a
nie tylko gdy istnieje jeszcze możliwość korzystania
z nich ze względu na wiek dziecka,
• podaje się podstawę prawną udzielenia urlopu,
wymiar urlopu, okresy korzystania z niego oraz ilość
części,
• w przypadku posiadania kilku dzieci powinny być
oddzielnie rozpisane urlopy wykorzystywane na
każde z dzieci z podaniem ich imion i nazwisk.
XVII Ogólnopolskie Forum Praktyków KADRY PŁACE HR, 23-24 marca 2017 r. Warszawa
Obniżenie etatu zamiast urlopu
wychowawczego
• wpisuje się tylko okres ochrony przysługującej z
tego tytułu, czyli maksymalnie 12 miesięcy,
• wpisujemy okresy określone datami od dnia – do
dnia –,
• początkową datą powinna być data złożenia
wniosku przez pracownika, a nie data realnego
zmniejszenia wymiaru czasu pracy, gdyż ochrona
obowiązuje od daty złożenia wniosku, podobnie jak
przy urlopie wychowawczym,
• brak konieczności wskazania imienia i nazwiska
dziecka.
XVII Ogólnopolskie Forum Praktyków KADRY PŁACE HR, 23-24 marca 2017 r. Warszawa
Sposób doręczania świadectwa
pracy
• świadectwo pracy może odebrać osoba upoważniona
przez pracownika a upoważnienie takowe może być
elektroniczne, a nie tylko pisemne,
• nowością jest możliwość doręczenia świadectwa nie tylko
osobiście lub za pośrednictwem poczty, ale także w inny
sposób – np. kurier lub goniec,
• gdy stosunek pracy wygasa wskutek śmierci pracownika –
wystawione świadectwo pracy włącza się do jego akt, ale
nie wysyła nikomu, dopiero gdy wpłynie wniosek (pisemny
lub elektroniczny) małżonka lub innej osoby uprawnionej
do renty rodzinnej pracodawca wydaje świadectwo pracy
w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
XVII Ogólnopolskie Forum Praktyków KADRY PŁACE HR, 23-24 marca 2017 r. Warszawa
Sprostowanie świadectwa pracy
• pracodawca zawiadamia pracownika w postaci papierowej lub
elektronicznej o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o
sprostowanie świadectwa w ciągu 7 dni od jego otrzymania, a
gdy go uwzględnia wydaje w tym terminie nowe świadectwo,
• pracodawca wydaje świadectwo pracy w ciągu 3 dni od
uprawomocnienia się wyroku:
• w sprawie o sprostowanie świadectwa,
• w sprawie o odszkodowanie w związku z niewydaniem świadectwa,
• w sprawie o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie z tytułu
wadliwego wypowiedzenia (uzupełnienie świadectwa),
• w sprawie o zwolnienie pracownika dyscyplinarnie z naruszeniem
przepisów (świadectwo z podstawą rozwiązania stosunku pracy wpisaną
jako wypowiedzenie umowy),
• najpóźniej w dniu wydania nowego świadectwa pracodawca
niszczy poprzednie świadectwo.
XVII Ogólnopolskie Forum Praktyków KADRY PŁACE HR, 23-24 marca 2017 r. Warszawa
Zwolnienie z winy pracodawcy
• w przypadku przyznania pracodawcy odszkodowania z
tytułu wadliwego rozwiązania umowy przez
pracownika, pracownik powinien sam w ciągu 3 dni od
uprawomocnienia się wyroku przedłożyć świadectwo
celem uzupełnienia go o informację o wydanym
wyroku,
• nieprzedłożenie świadectwa przez pracownika
uprawnia pracodawcę do wezwania go do wypełnienia
tego obowiązku w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania,
pracodawca uzupełnia świadectwo pracy i wydaje je
pracownikowi w ciągu 3 dni od przedłożenia go przez
pracownika.
XVII Ogólnopolskie Forum Praktyków KADRY PŁACE HR, 23-24 marca 2017 r. Warszawa
Odpisy świadectwa pracy
• przepis dotyczący odpisów świadectw pracy jest
analogiczny jak w poprzednim rozporządzeniu
dotyczącym świadectwa pracy,
• jak wystawiać odpisy starych świadectw na starym
czy nowym wzorze świadectwa?
• jakie daty wpisać na odpisie świadectwa?
• jak wystawić odpis świadectwa, gdy doszło do
przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę lub
zmiany nazwy spółki?
XVII Ogólnopolskie Forum Praktyków KADRY PŁACE HR, 23-24 marca 2017 r. Warszawa
Dziękuję za uwagę 
XVII Ogólnopolskie Forum Praktyków KADRY PŁACE HR, 23-24 marca 2017 r. Warszawa
Download