farmakognozja - Medyczne Studium Zawodowe

advertisement
Medyczne Studium Zawodowe
ul. Szamarzewskiego 99
60-568 Poznań
Kierunek: technik farmaceutyczny (I, II rok)
FARMAKOGNOZJA
Czas trwania:
Rodzaj zajęć:
semestr I, II, III, IV
Wykłady, ćwiczenia
Cele kształcenia:
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:
- przygotować stanowisko pracy,
- merytorycznie ocenić skład złożonych preparatów roślinnych pod kątem doboru składników i ich
właściwości leczniczych,
Opis przedmiotu:
Zakres wiadomości:
• Wykłady: dotyczą między innymi wartości surowca roślinnego, systematyki roślin
dostarczających surowców, właściwości leczniczych ważniejszych grup związków chemicznych
oraz działania gotowych preparatów farmaceutycznych.
• Ćwiczenia: to wybrane zagadnienia z morfologii i anatomii roślin, badania makroskopowe
surowców roślinnych oraz rozpoznawanie surowców w mieszankach zielarskich.
Literatura:
1) Zarys botaniki farmaceutycznej, B. Broda, Wyd. Lek. PZWL 1998
2) Farmakognozja, I. Matławska i inni, AM Poznań 2005
3) Fitoterapia i leki roślinne, E. Lamer-Zarawska, Wyd. Lek. PZWL 2007
Download