Zielarstwo i fitoterapia - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

advertisement
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, UTP Bydgoszcz
Studia I stopnia (inżynierskie)
Zielarstwo i fitoterapia
Uzasadnienie potrzeby utworzenia kierunku studiów
Zielarstwo i fitoterapia
- Polska jest jednym z największych producentów surowców
zielarskich w Europie,
- Brak w Polsce Pn. podobnej oferty edukacyjnej na poziomie
studiów ogólnoakademickich I stopnia,
- Doświadczenia Studiów Podyplomowych wskazują na duże
zainteresowanie edukacją w tym zakresie,
- Wzrost zainteresowania w społeczeństwie tematyką zdrowego
stylu życia, co przekłada się na większe spożycie żywności o
właściwościach prozdrowotnych, suplementów diety i leków
ziołowych,
- Uprawnienia do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, w
związku z odbyciem w ramach studiów przedmiotów wchodzących
w zakres kursu z Towaroznawstwa zielarskiego.
Co wyróżnia studia na kierunku Zielarstwo i fitoterapia na
WRiB UTP w Bydgoszczy
Studia poruszają wszystkie aspekty związane z tematyką zielarstwa:
 pozyskiwanie surowców zielarskich ze stanu naturalnego i upraw
polowych
 technologia otrzymywania roślinnych substancji bioaktywnych
oraz technologia postaci leku ziołowego
 zastosowanie ziół w żywieniu i dietetyce
 prawne uwarunkowania stosowania leków ziołowych i
suplementów diety
 zastosowanie ziół w kosmetyce
 fitoterapia - ziołolecznictwo
Program studiów ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy dwóch
obszarów nauki:
-obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
-obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej.
W celu zapewnienia realizacji przedmiotów medycznych, a w
szczególności farmaceutycznych oraz zapewniając poziom
kształcenia akademickiego nawiązano współpracę z Wydziałem
Farmaceutycznym CM UMK w Toruniu.
Wydział Farmaceutyczny CM UMK
dnia 17 stycznia 2017 roku przyjął uchwałę
o współpracy z WRiB UTP w zakresie studiów
Zielarstwo i fitoterapia
Przy tworzeniu programu studiów współpracowano z:
-Polskim Komitetem Zielarskim
Pozytywną opinię dotyczącą programu studiów Zielarstwo i
fitoterapia wystawiły firmy:
-Phytopharm Klęka S.A.
-Herbanordpol
- Kawon
- Herbapol Kraków S.A.
Studia na kierunku Zielarstwo i fitoterapia
przygotowują absolwentów do:
prowadzenia produkcji zielarskiej w tym: uprawy roślin
leczniczych i przyprawowych, suszenia oraz przechowywania,
standaryzacji i oceny jakości surowców zielarskich,
 pracy na stanowisku technologa roślinnych substancji
bioaktywnych mających zastosowanie w lecznictwie i
kosmetyce,
 prowadzenia działalności lub podjęcia pracy w firmach
zajmujących się obrotem, konfekcjonowaniem i sprzedażą
produktów leczniczych pochodzenia krajowego oraz
importowanych surowców zielarskich,
Studia na kierunku Zielarstwo i fitoterapia
przygotowują absolwentów do:
prowadzenia sklepów zielarsko-medycznch zajmujących się
sprzedażą suplementów diety i preparatów ziołowych,
pracy w zakresie produkcji, doradztwa, popularyzacji,
nauczania i pracy badawczej związanej z roślinami
leczniczymi.
działalności związanej z zastosowaniem roślin leczniczych
w technologii kosmetycznej
 przygotowanie do egzaminu na rzeczoznawcę produkcji
ekologicznej,
 absolwenci nabywają kwalifikacje zawodowe konieczne do
prowadzenia działalności rolniczej i tym samym daje
uprawnienia do przejęcia gospodarstwa rolnego w ramach
działania „Renty strukturalne”(Dz.U. nr 109, poz. 750,
Rozporządzenie MRiRW z 19.06.2007; §7 ust. 2 pkt.3)
 w ramach zajęć z podstaw rozwoju zrównoważonego
studenci otrzymują dyplom ukończenia kursu Uniwersytetu
Bałtyckiego z Uppsali w Szwecji
Typowe miejsca pracy: gospodarstwo rolne o profilu
zielarskim, zakłady skupu, suszenia i przetwarzania surowców
zielarskich, zakłady farmaceutyczne zajmujące się produkcją
leków i/lub suplementów diety na bazie surowców zielarskich,
sklepy zielarsko-medyczne, sklepy z żywnością ekologiczną,
firmy produkujące kosmetyki, własna działalność gospodarcza
w ww. zakresach.
Program studiów
2300 godzin dydaktycznych, 210 ECTS
W programie studiów wydzielono dwie specjalności:
1. Technologia roślinnych substancji bioaktywnych,
2. Zastosowanie roślin leczniczych
Efekty kształcenia odnoszą się do dwóch obszarów i są
podzielone na efekty kierunkowe oraz specjalnościowe.
Przedmioty medyczne – 465 godzin, w tym na Wydziale
Farmaceutycznym CM UMK – 360 godzin, 8 przedmiotów
(15,6% godzinowo)
Jedyny taki kierunek studiów I stopnia w
Polsce Północnej
Bydgoszcz
Lublin
Kraków
Krosno
Zapraszamy
Dziękuję za uwagę
Download