Ćwiczenie 36 CZYNNOŚĆ ELEKTRYCZNA SERCA

advertisement
Ćwiczenie 36
CZYNNOŚĆ ELEKTRYCZNA SERCA - EKG
1. Opis układu bodźco-przewodzącego serca. Przebieg potencjałów czynnościowych
i kierunki prądów jonowych charakterystycznych dla komórek układu bodźco–
przewodzącego i roboczych serca. Działanie glikozydów nasercowych.
2. Standardowy sposób zapisu elektrokardiogramu. Elektrokardiogram prawidłowy.
3. Porównanie zapisu EKG z przebiegiem potencjałów czynnościowych w komórkach
mięśnia serca i fonokardiogramem.
4. Dipol elektryczny. Pole elektryczne serca. Model dipolowy elektrycznej czynności
serca.
5. Wyznaczanie wektora elektrycznego serca, oś elektryczna serca, gradient komorowy. Wektorokardiografia.
PROPONOWANA LITERATURA
1. S. Miękisz, A. Hendrich; Wybrane zagadnienia z biofizyki (Volumed, 1998)
2. B. Dąbrowska, A. Dąbrowski; Podręcznik elektrokardiografii. (PZWL, 1993)
3. M. Stopczyk; Elektrodiagnostyka medyczna. (PZWL, 1984)
4. W. Traczyk; Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej.
(PZWL, 2001 i nowsze)
5. L.S.Lilly; Patofizjologia chorób serca. (Urban&Partner, 1996).
6. G. Wagner, Elektrokardiografia praktyczna. (Urban&Partner, 1999).
7. F. Jaroszyk; Biofizyka, (PZWL, 2001)
Download