Cele kształcenia specjalizacyjnego z farmacji aptecznej

advertisement
Cele kształcenia specjalizacyjnego z farmacji aptecznej
A. Cele edukacyjne: opanowanie wiedzy teoretycznej w zakresie najnowszych osiągnięć
nauk farmaceutycznych oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych w wykonywaniu
usług farmaceutycznych.
Farmaceuta po ukończeniu specjalizacji powinien uzyskać szczególne kwalifikacje
umożliwiające:
● samodzielne pełnienie roli doradcy w zakresie bezpiecznego i racjonalnego stosowania
leków
● prowadzenie prozdrowotnej polityki w aptece zgodnie z aktualnymi trendami
● prowadzenie, nadzorowanie i modyfikowanie zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauk
farmaceutycznych, programów szkoleń realizowanych w aptece ogólnodostępnej dla
pracowników aptek oraz studentów.
B. Wymagana wiedza:
oczekuje się, że farmaceuta po ukończeniu specjalizacji wykaże się znajomością
zagadnień z zakresu nauk związanych ze współczesnymi problemami opieki
zdrowotnej a w szczególności z postępem w dziedzinie nauk farmaceutycznych
dotyczących:
● farmakoterapii wybranych chorób (cukrzyca, nadciśnienie, astma, osteoporoza,
choroba wrzodowa, choroby reumatyczne, zwalczanie bólu neuropatycznego jak i
towarzyszącego chorobie nowotworowej, choroby bakteryjne, degeneracyjne OUN,
neurologiczne, psychiczne).
● kierunków doskonalenia postaci leku (technologii postaci leków)
● biofarmaceutycznych aspektów podawania leków
● bezpiecznych i ekonomicznych aspektów farmakoterapii
● leku roślinnego
● zastosowania biotechnologii w naukach farmaceutycznych.
● znajomości aktualnych przepisów prawa regulującego wykonywanie zawodu farmaceuty.
● opieki farmaceutycznej, rozumianej jako udział farmaceuty w zapewnieniu prawidłowego
przebiegu farmakoterapii zmierzającej do wyleczenia, wyeliminowania lub
złagodzenia objawów choroby, wstrzymania lub opóźnienia procesu patologicznego
lub zapobieżenia chorobie
C. Wymagane umiejętności praktyczne:
oczekuje się, że farmaceuta po ukończeniu specjalizacji wykaże się umiejętnością
prawidłowej organizacji pracy, a w szczególności:
- dyspensowania i przechowywania leków
- sporządzania leków recepturowych
- prowadzenia dokumentacji
- kierowania zespołem pracowników
Nowe uwarunkowania wymagają, aby farmaceuta przygotowywany był do pełnienia
usług farmaceutycznych, takich jak monitorowanie stężenia leków czy też wskazanie dawkowania na podstawie parametrów farmakokinetycznych. Przejawia się tutaj kliniczny charakter
farmacji. Nowoczesna farmakoterapia w coraz większym stopniu uwzględnia aspekt
ekonomiczny a znajomość działań niepożądanych i interakcji leków jest niezbędna do
optymalizacji farmakoterapii.
Zwiększenie bezpieczeństwa stosowania leków wymaga znajomości nowych
technologii prowadzących do uzyskiwania nowych, coraz doskonalszych postaci leku,
pozwalających na kontrolowane uwalnianie zapewniające poziom terapeutyczny przez długi
czas, pozwalających na zadziałanie w określonym miejscu, leków o mniejszej toksyczności
i większej selektywności.
D. Specjalizujący się jest zobowiązany do studiowania zalecanej literatury fachowej jak i
wybranych artykułów ogłaszanych w czasopismach polskich i zagranicznych
dotyczących zagadnień wyszczególnionych w programie szkolenia specjalizacyjnego.
Zalecana literatura:
MODUŁ I. POSTĘPY NAUK FARMACEUTYCZNYCH
1. Chodera A., Herman Z.: Farmakologia kliniczna, PZWL, Warszawa 1999;
2. Kohlmünzer S.: Farmakognozja, PZWL, Warszawa 2003;
3. Kostka-Trąbka E. Woroń J.: Interakcje leków w praktyce klinicznej. PZWL,
Warszawa 2006;
4. Kostowski W., Herman Z.S. (red.): Farmakologia. Podstawy farmakoterapii.
Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. PZWL, Warszawa 2006,
5. Jachowicz R. – red.: Leki stosowane w terapii okulistycznej, Ośrodek Informacji
Naukowej "Polfa" Sp. z o.o., Warszawa 2001;
6. Janiec W., Krupinska J.: Farmakodynamika wyd. V, PZWL, Warszawa 2002;
7. Tatoń J.: Cukrzyca - podręcznik edukacji terapeutycznej, PZWL, Warszawa
2001;
8. Hryniewicz, J..Meszaros.: Antybiotyki w profilaktyce i leczeniu zakażeń.
9. Matławska I. ;Farmakognozja; AMPoznań 2005
10. Parnowska W.: Mikrobiologia farmaceutyczna. Problemy produkcji i kontroli.
PZWL 1998
11. Janiec; Leki przeciwpadaczkowe M.J.Neel, Farmakologia w zarysie. PZWL.
2006
12. Gomułka W.S. Cefalosporyny. Farmakodynamika leków stosowanych w
zakażeniach i chorobach inwazyjnych. Farmakodynamika (podr. dla studentów
farmacji). PZWL. 2005
13. Muller R.H., Hildebrand G.E.: Technologia nowoczesnych postaci leków,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998;
14. Farmakologia i toksykologia
15. D. Dzierżanowska; Antybiotykoterapia praktyczna. Wyd. III
16. Kayser O., Muller R.H.: Podstawy biotechnologii farmaceutycznej, Wyd.
Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006
17. Orzechowska-Juzwenko K. red. : Farmakologia kliniczna. Znaczenie w praktyce
medycznej, Górnicki: Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006
18. Orlewska E., Nowakowska .E.: Farmakoekonomika dla studentów i absolwentów
akademii medycznych, AM Poznań 2004
19. Janicki S., Fiebig A., Sznitowska M. - red.: Farmacja Stosowana, wyd. IV –
poprawione i uzupełnione, PZWL, Warszawa (1996, 2002, 2003), 2006;
20.Mrozowski T., Gos R.: Leki okulistyczne - kompendium, Wydawnictwo lekarskie
PZWL, Warszawa 2000;
21. Podlewski J.K: Leki współczesnej terapii. Medical Tribune Polska Sp. z o.o. Wydanie
XVIII
22. Pużynski S.: Leki psychotropowe w terapii zaburzeń psychicznych, Ośrodek
Informacji Naukowej "Polfa" Sp. z o.o., Warszawa 2002;
23. Rang H.P., Dale M.M., Ritter J.M.: Farmakologia kliniczna, red. wyd. polskiego
Wielgosz M., Wydawnictwo Czelej, Lublin 2001;
24. Rywik S. - red.: Aktualne problemy leczenia chorego na nadciśnienie tętnicze,
Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa" sp. z o.o., Warszawa 2000;
MODUŁ II. PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RECEPTURY
1. Jachowicz R. – red.: Receptura apteczna, PZWL, Warszawa 2005;
2. Farmakopea Polska V, VI, VII;
3. Krówczynski L., Jachowicz R.: Ćwiczenia z receptury, Wydawnictwo
Uniwersytety Jagiellonskiego, Kraków 2000;
4. Krówczynski L., Rybacki E.: Interakcje w fazie farmaceutycznej, PZWL,
Warszawa 1986; 1996; 1997
5. Rowe R.C.: Handbook of Pharmaceutical Excipients, Pharmaceutical Press and
American Pharmaceutical Assotiation 2003;
6. Winfield A.J., Richards R.M.E.: Pharmaceutical Practice, Churchill Livingstone,
1998;
7. Janicki S., Szulc J., Woyczikowski B.: Zbiór recept, wyd. Akademia Medyczna
Gdańsk 1999;
8. Gard P.: A behavioural approach to pharmacy practice. Oxford: Blackwell Science
2000;
MODUŁ III. FARMAKOKINETYKA STOSOWANA
1. Adamska-Dyniewska H. – red.: Terapia monitorowana, TTM, Łódź 1994;
2. Hermann T. W.: Farmakokinetyka: teoria i praktyka, PZWL, Warszawa 2002,
MODUŁ IV. BIOFARMACEUTYCZNA OCENA JAKOŚCI POSTACI LEKU
1. Brandys J. i in.: Zarys biofarmacji, PZWL, Warszawa 1984;
2. Janicki S, Sznitowska M, Zielinski W: Dostępność farmaceutyczna i dostępność
biologiczna leków, Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa" Sp.zoo, Warszawa
2001;
3. Marzec A. – red.: Badanie dostępności i równoważności biologicznej,
OINPHARMA, Warszawa 2007.
MODUŁ V. OPIEKA FARMACEUTYCZNA
1. Brandys J., Jasik M., Lipski S., Łazowski J., Skowron A: Opieka farmaceutyczna
w nadciśnieniu tętniczym. Wybrane zagadnienia dla aptekarzy. Farmapress,
Warszawa 2006,
2. Jachowicz R.: Farmacja praktyczna, PZWL, Warszawa 2007;
3. Łazowski J.: Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej
Farmapress, Warszawa 2005;
4. Rutter P.: Opieka farmaceutyczna. Objawy, rozpoznanie i leczenie. Elsevier Urban &
Partner, 2006;
4. Cipolle R.J., Stand L.M., Morley P.C.: Pharmaceutical Care Practice, The McGrawHill Comp.Inc. – New York 1998;
MODUŁ VI. PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY PRACY FARMACEUTY
1. Kodeks Etyki Zawodowej Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej;
2. Ustawa Prawo Farmaceutyczne i rozporządzenia wykonawcze;
3. Ustawa Prawo o działalności gospodarczej;
4. Włudyka T., Smaga L. Smaga M.: Podstawy prawa dla farmaceutów, Ośrodek
Informacji Naukowej "Polfa" Sp. z o.o., Warszawa 2002;
5. Ustawa o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym;
6. Ustawa Kodeks pracy;
MODUŁ VII. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
1. Nęcki Z.: Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Kraków 2000;
2. Zygadło E.: Komunikacja w pracy aptekarza: wybrane aspekty teoretyczne i
praktyczne. Farmapress, Warszawa 2005.
3. Aryle M.: Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 2000;
Download