FARMAKOLOGIA

advertisement
Sylabus: Farmakologia
FARMAKOLOGIA
Nazwa przedmiotu
FARMAKOLOGIA
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot
Katedra Ratownictwa Medycznego
Kod przedmiotu
F
Studia
Kierunek studiów
Poziom kształcenia
Forma studiów
RATOWNICTWO MEDYCZNE
Studia I stopnia
STACJONARNE/
NIESTACJONARNE
Rodzaj przedmiotu
PODSTAWOWY – WYKŁADY, ĆWICZENIA
Rok i semestr studiów
Rok akademicki 2014/2015
Rok I; Semestr I
Wykłady – 15 godzin; Ćwiczenia – 15 godzin;
Samokształcenia – 10 godzin
Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu
dr Jan Rutowski
Imię i nazwisko osób prowadzących zajęcia z dr Jan Rutowski
przedmiotu
Cele zajęć z przedmiotu
1. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej: farmakoterapii w
chorobach poszczególnych układów i narządów;
2. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do prawidłowego postępowania w trakcie
stosowania farmakoterapii; przestrzegania zasad podczas stosowania leków, w szczególności leków
stosowanych w ratownictwie medycznym;
3. Kształtowanie postawy studenta do pogłębiania wiedzy z zakresu farmakologii; przekonania o roli
i znaczeniu nowoczesnej farmakoterapii; odpowiedzialności ratownika medycznego nad pacjentem
leczonym farmakologicznie.
Wymagania wstępne
Student ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii,
fizyki
Efekty kształcenia
Wiedza:
1. Zna zasady podawania i działania leków stosowanych w
stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, różnicuje
postaci leków, drogi ich podawania, interakcje,
wskazania do ich podania oraz obliczania dawki leków
dla pacjentów w różnym wieku;K_W16
Umiejętności
– Student:
1. Podejmuje i wykonuje medyczne czynności ratunkowe u
pacjentów w różnym wieku, w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego;K_U02
Kompetencje społeczne
– Student:
1. Identyfikuje problemy oraz odpowiednio do nich określa
priorytety działań; K_K02
Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin
WYKŁAD – 15 godzin; ĆWICZENIA – 15 godzin; SAMOKSZTAŁCENIE – 10 godzin
Treści programowe
LP.
L. GODZIN
Treści merytoryczne przedmiotu – WYKŁADY/ ĆWICZENIA
Nauka o lekach. Receptura. Postacie leków. Dawki, sposoby obliczania.
W1
Drogi podawania leków. Podstawy farmakokinetyki i farmakodynamiki
2
leków.
W2
Farmakologia układu nerwowego.
2
Grupy leków psychotropowych. Leki uspokajające, nasenne i
W3
2
przeciwdrgawkowe.
1
Sylabus: Farmakologia
W4
W5
Leki stosowane w anestezjologii.
1
Leki stosowane podczas resuscytacji.
1
Leki przeciwbólowe narkotyczne i nienarkotyczne. Niesteroidowe leki
W6
1
przeciwzapalne i przeciwbólowe.
Antybiotyki, sulfonamidy, chemioterapeutyki - podział, mechanizm
W7
1
działania
Leki stosowane w chorobach ośrodkowego i obwodowego układu
W8
1
nerwowego.
W9
Leki stosowane w wybranych chorobach układu pokarmowego.
1
W10
Farmakoterapia chorób układu oddechowego.
1
W11
Leki przeciwhistaminowe.
1
W12
Hormony i terapia hormonalna.
1
ĆW 1
Farmakoterapia układu wewnątrzwydzielniczego.
1
Leki stosowane w chorobach serca i układu krążenia – niewydolności
ĆW 2
1
krążenia i naczyń obwodowych.
Postępowanie farmakologiczne we wstrząsie, uczuleniu i utracie
ĆW 3
1
przytomności.
ĆW 4
Leki stosowane w chorobach krwi i zaburzeniach układu krzepnięcia.
1
ĆW 5
Leki stosowane w cukrzycy.
1
ĆW 6
Leki a ciąża
1
ĆW 7
Szczepionki i surowice.
1
ĆW 8
Witaminy i mikroelementy. Preparaty wielowitaminowe.
1
ĆW 9
Cytostatyki.
2
ĆW 10 Środki dezynfekcyjne.
1
ĆW 11 Zatrucie lekami, alkoholem lub innymi substancjami.
1
ĆW 12 Problemy zależności lekowych i narkomanii.
1
ĆW 13 Chemioterapeutyki, leki przeciwwirusowe i stosowane w zakażeniu HIV.
1
ĆW 14 Interakcje lekowe. Niepożądane działanie leków.
1
Metody dydaktyczne
wykład informacyjny, wykład problemowy, instruktaż, pokaz,
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, seminarium
Sposób(y) i forma(y) zaliczenia
Sposób zaliczenia:
• egzamin
Formy zaliczenia:
• student zobowiązany jest do przygotowania się
teoretycznie do każdych ćwiczeń
• w czasie trwania zajęć wiedza studentów weryfikowana
jest na kolokwium. Kolokwium ma formę pisemną
• w celu zaliczenia kolokwium student jest zobowiązany
uzyskać 60 % poprawnych odpowiedzi
• Zaliczenie końcowe ma formę pisemną. Termin egzaminu
końcowego- sesja zimowa. Warunkiem zaliczenia jest
udzielenie minimum 60 % poprawnych odpowiedzi
• Zaliczenie w drugim terminie odbywa się z sesji zimowej
poprawkowej, ma formę pisemną. Warunkiem zaliczenia
jest udzielenie min 60 % poprawnych odpowiedzi.
Metody i kryteria oceny
Efekt
kształcenia
K_W16
Odniesienie
do treści
kształcenia
W1 – W12,
Ćw1 – Ćw
14
Metody oceny
Metody i
narzędzia
dydaktyczne
Kolokwium,
zaliczenie
końcowe z
oceną
Wykład,
ćwiczenia
dyskusja,
2
Sylabus: Farmakologia
Całkowity nakład pracy studenta
potrzebny
do
osiągnięcia
założonych efektów w godzinach
oraz punktach ECTS
Język wykładowy
Praktyki zawodowe
przedmiotu
Literatura
w
K_U02
W1 – W12,
Ćw1 – Ćw
14
K_K02
W1 – W12,
Ćw1 – Ćw
14
Kolokwium,
zaliczenie
końcowe z
oceną
Kolokwium,
zaliczenie
końcowe z
oceną
Aktywność
wykład
ćwiczenia
samokształcenie
przygotowanie do ćwiczeń
udział w konsultacjach
czas na napisanie referatu/eseju
przygotowanie do egzaminu
udział w egzaminie
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS
POLSKI
ramach BRAK
Wykład,
ćwiczenia
dyskusja,
Wykład,
ćwiczenia
dyskusja,
Liczba
godzin/nakład pracy
studenta
15 godz.
15 godz.
10 godz.
20 godz.
5 godz.
–
10 godz.
2 godz
77 godz.
3/-
1. Rajtar-Cynke G.(red.). (2007), Farmakologia –
podręcznik dla studentów i absolwentów Wydziałów
Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydanie II.
Wydawnictwo Czelej, Lublin
2. Mutschler E. (2004), Farmakologia i toksykologia,
Wydawnictwo Medyczne Elsevier Urban & Partner,
Wrocław
3. Ilustrowane Kompendium Farmakologii Lüllmana.
Lüllman H., Mohr K., Hein L. (2008), Wydanie II,
Wydawnictwo Czelej, Lublin
4. Lüllman H., Mohr K., Ziegler A., Bieger D. (1996),
Kieszonkowy atlas farmakologii, Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa
5. Wielosz M. (2000), Receptura, Wydawnictwo
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Lublin
6. Danysz A.(red.). (2002), Kompendium farmakologii i
farmakoterapii dla lekarzy, farmaceutów i studentów,
Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław
7. Bożkowa K., Prokopczyk J. (1993), Podstawy
farmakologii i farmakoterapii wieku rozwojowego,
PZWL, Warszawa
8. Janiec W.(red.) (2001), Kompendium farmakologii,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
9. Kostowski W. (2001), Farmakologia. Podstawy
farmakoterapii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa
10. Krupińska J., Janiec W. (1995), Farmakodynamika,
3
Sylabus: Farmakologia
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
11. Orzechowska-Juzwenko K. (2006), Farmakologia
kliniczna. Znaczenie w praktyce medycznej,
Wydawnictwo Górnicki, Warszawa
12. Gomułka W. (1996), Podręczny leksykon leków,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
13. Herman Z., Kołada K. (1991), Farmakologia.
Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, PZWL,
Warszawa
14. Kubikowski P., Kostowski W. (1996), Farmakologia –
podstawy farmakoterapii klinicznej, Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa
15. Lutomski J., Alkiewicz J. (1993), Leki roślinne w
profilaktyce i terapii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa
16. Podlewski J.K., Chwalibogowska - Podlewska A.
(1996), Leki współczesnej terapii, Split, Warszawa
Podpis koordynatora przedmiotu
Podpis kierownika jednostki
4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards