UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Ośrodek Kształcenia

advertisement
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego
20-093 Lublin, ul. Chodź ki 7
tel. 81 718-65-72, fax 81 718-65-67
e-mail: [email protected]
www.umlub.pl
Szanowna Pani / Szanowny Pan
Z
przyjemnością
informujemy,
że
w
Ośrodku
Kształcenia
Podyplomowego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zostanie uruchomiona specjalizacja w dziedzinie
„Pielęgniarstwo pediatryczne”.
Specjalizacja przeznaczona jest dla pielęgniarek, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
3) zostały
dopuszczone
do
specjalizacji
po
przeprowadzeniu
postępowania
kwalifikacyjnego.
Zgodnie z art.70 ust. 5-7 ustawy z dnia 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
pielęgniarka i położna w tym samym czasie mogą odbywać tylko jedną specjalizację
dofinansowywaną ze środków publicznych. O dopuszczenie do kolejnej specjalizacji mogą
ubiegać się po upływie 5 lat od dnia zakończenia poprzedniej specjalizacji dofinansowanej ze
środków publicznych, przerwania jej i nie ukończenia lub w przypadku trzykrotnego nie zdania
egzaminu państwowego.
Koszt specjalizacji wynosi 4800,00 zł, z czego 3000,00 zł pokrywa Uniwersytet Medyczny
w Lublinie, z środków finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Odpłatność
własna uczestników wynosi 1800,00 zł , płatne w 4 ratach.
Specjalizacja trwa ok. 24 m-cy. Pierwsze zajęcia zaplanowano w dniach 05-07.07.2013r.
Prosimy
o
telefoniczne
potwierdzenie
zgłoszonego
wcześniej
uczestnictwa
lub powiadomienie o decyzji rezygnacji – nr tel. 081 718-65-72. do dnia 21.06.2013 r.
Jednocześnie
zasadniczym elementem
informujemy,
że
postępowania
egzamin
kwalifikacyjny
(test–60pytań)
będący
kwalifikacyjnego odbędzie się w dniu 26 czerwca
2013r. w auli Collegium Universum , Lublin, ul. Chodźki 1 o godz. 13.00.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie (w przypadku gdy nie zostały
złożone) aktualnych zaznaczonych dokumentów do dnia 21.06.2013 r. w OKP:

wniosek (oryginał) o dopuszczenie do specjalizacji

aktualne (nie starsze niż 3 m-ce) zaświadczenie z zakładu pracy o stażu pracy
w zawodzie na określonym stanowisku i oddziale (oryginał),

kopia prawa wykonywania zawodu

oświadczenie
Obecność na egzaminie obowiązkowa. Nieobecność lub spóźnienie zgłoszonego
wcześniej kandydata będzie traktowana jako rezygnacja z uczestnictwa w specjalizacji.
W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów z egzaminu, zgodnie
z regulaminem szkolenia dodatkowym kryterium w kwalifikacji będzie staż pracy oraz staż pracy
na stanowisku związanym ze specjalizacją.
Ilość miejsc szkoleniowych wynosi 45, w tym 35 dofinansowanych.
Na miejsca dofinansowane, po pomyślnym zdaniu egzaminu zostanie przyjętych 35 osób
z najwyższą punktacją z egzaminu wstępnego .
Pozostałe osoby w limicie 10 miejsc będą mogły ubiegać się o przyjęcie na w.w. specjalizację
za pełną odpłatnością – 4800,00 zł (w rozbiciu na 4 raty).
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.
WYKAZ LITERATURY DO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA SPECJALIZACJĘ W DZIEDZINIE
PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO:
Literatura podstawowa:
1.Krystyna Kubicka,Wanda Kawalec: Pediatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
2.Mary E.Muscari: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin 2005.
3.Bogusław Pawlaczyk: Pielęgniarstwo pediatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych, Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
4.Pielęgniarstwo-ćwiczenia,red.:Wiesława Ciechaniewicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2007.
5.Andrzej Radzikowski,Aleksandra Banaszkiewicz: Pediatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa,
MediPage Sp.z o.o.,Warszawa 2007.
6.Kazimiera Zahradniczek: Pielęgniarstwo, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
Literatura pomocnicza:
1.Włodzimierz M.Borkowski:Opieka pielęgniarska nad noworodkiem, Wydawnictwo Medycyna
Praktyczna,Kraków 2007.
2.Arkadiusz Jeziorski, Jacek Fijuth, Radzisław Karolek, Maciej Krzakowski: Onkologia. Podręcznik dla
pielęgniarek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
3.Anna Ksykiewicz-Dorota: Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej, Wydawnictwo Czelej Sp.z o.o.,
Lublin 2004.
4.Irena Wrońska:Etyka w pracy pielęgniarskiej.Podręcznik dla studentów pielęgniarskich studiów
licencjackich,Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
Download